next up previous
Next: Nastavitve barv izrisa Up: Razlaga ukazov Previous: Razlaga ukazov

Odpiranje, zapiranje in nastavitve knjižnice in izhodnih enot


tex2html_wrap1500- inicializacija knjižnice PHIGS

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: Funkcija inicializira knjižnico. Poklicati jo je potrebno pred katerimkoli drugim ukazom, drugače izpiše napako in konča z delovanjem programa. Datoteka, podana z err_file (oz. errfil v fortranu) se uporablja za izpis napak, ki nastanejo pri delovanju knjižnice PHIGS. V primeru, da datoteka ni podana (ime datoteke je enako ' ' ali številka datoteke je enaka 0), se napake ne izpisujejo.


tex2html_wrap1508- zapre knjižnico PHIGS

Definicija: Parametri - C: --

Parametri - For: --

Zapre datoteko v katero izpisujejo obvestila o napakah (če jih izpisuje).


tex2html_wrap1512- poveže se s podano izhodno enoto

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: Odpre podano izhodno enoto. V knjižnico je vgrajen le grafični zaslon, katerega lastnosti se poda z ustrezno oznako. Oznaka zaslona je sestavljena iz njegove velikosti in vodoravne ločljivosto v točkah. Npr. oznaka za zaslon, diagonale 17'' in ločljivosti 1024x768 je označba enaka: WK171024. ws_id predstavlja številko izhodne enote in je lahko največ 32. Če je izhodna enota s podano številko že zasedena (že odprta), knjižnica izpiše napako. Argument conid se ne uporablja in je najbolje podati vrednost ' '.


tex2html_wrap1520- zapre povezavo z izhodno enoto

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: Zapre povezavo in vse interne strukture povezane s podano izhodno enoto. Po ukazu se zapre grafično okno in risanje na izhodno enoto ni več mogoče. Kakršnokoli risanje na izhodno enoto ws_id generira napako.


tex2html_wrap1528- izbere trenutno izhodno enoto

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: Izbere izhodno enoto s številko view_ind kot trenutno. Vsi nadaljni ukazi, pri katerih ni določene izhodne enote, so povezani s trenutno izhodno enoto. Izhodna enota view_ind ostane trenutna toliko časa, dokler se ne določi nove trenutne izhodne enote ali odpre novo izhodno enoto.


tex2html_wrap1536- izračuna matriko za preslikavo med risalnimi prostori

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: Definicija velikosti okna se podaja v uporabniških koordinatah, velikost pogleda je podana v normaliziranih koordinatah (od 0 do 1). Veljati mora:
eqnarray248
Funkcija vrne rezultat, matriko za preslikavo, v parametru result_tran (oz. vwmpmt). S to matriko, ki je potrebna kot parameter v drugi funkciji, se celotno področje risanja v uporabniških koordinatah preslika v področje pogleda. Primer: narisati želimo sornik, premera 10mm in dolžine 50mm. Dimenzije so podane v tabeli 1.

 

okno 0 100 0 50
pogled 0 1.0 0 1.0
Table 1: Dimenzije okna in pogleda za sornik

 

  figure275
Figure 2: Predstavitev pojma okna in pogleda


tex2html_wrap1544- nastavi meje izrisa normaliziranega pogleda

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: S funkcijo se nastavi, kateri del pogleda v normaliziranih koordinatah se prikaže na izhodni enoti. Na sliki 3 je prikazano, da se bo izrisal del pogleda s koordinatami, kot kaze tabela 2.

 

pogled 0.3 0.95 0.25 0.85
Table 2: Koordinate dela pogleda

 

  figure321
Figure 3: Nastavitev dela, ki se izriše

Navadno se izriše celotem pogled in so meje od 0 do 1.


tex2html_wrap1552- nastavi okno izrisa na izhodni enoti

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: S funkcije se poda velikost okna, v katerega se izriše okno, določeno s funkcijo pset_ws_win. Koordinate se podajajo v metrih. Primer: Glede na podane koordinate oken in pogledov sledi, da je črta, dolga 400 enot risanja, na zaslonu dolga 0.2m.


next up previous
Next: Nastavitve barv izrisa Up: Razlaga ukazov Previous: Razlaga ukazov

Janez Krek
Mon Apr 6 17:52:05 CEST 1998