next up previous
Next: Primer programa Up: Razlaga ukazov Previous: Risanje črt

Tekst


tex2html_wrap1612- risanje teksta

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: Na podano točko izriše tekst. Referenčna točka teksta je odvisna od poravnave teksta: Tekst nariše v trenutni barvi in trenutnem fontu. Prevzeta je bela barva in Arial, višine 10mm.


tex2html_wrap1620- določitev fonta za izris teksta

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: Izbere font za izris teksta. Izbira je mogoča izmed fontov, zapisanih v tabeli 5. Prevzeti indeks je 0. Fontov v tabeli ni možno spreminjati. Če fonta ni možno predstaviti na ekranu, v uporabi ostane prejšni font (knjižnica ne javi napake).

 

indeks font
0 Arial
1 Courier New
2 Arial CE
3 Courier New CE
4 Symbol
5 WingDings
Table 5: Fonti, določeni v knjižnici PHIGS

 


tex2html_wrap1628- določitev poravnave teksta

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: Funkcija nastavi vodoravno in navpično poravnavo teksta. Knjižnica upošteva le vodoravno poravnavo, ki je zapisana v tabeli 6. Prevzeta je leva poravnava.

 

C Fortran poravnava
PHOR_LEFT PALEFT leva poravnava
PHOR_CTR ACENT sredinska poravnava
PHOR_RIGHT PARITE desna poravnava
Table 6: Možne vodorane podarvnave teksta

 


tex2html_wrap1636- nastavi velikost izrisa teksta

Definicija: Parametri - C: Parametri - For: Funkcija nastavi velikost črk pri izrisu teksta. Enote podajanja so metri. Prevzeta vrednost je 0.01. Če izhodna enota nima podane višine teksta, PHIGS vzame prvo najbližjo možno višino.


next up previous
Next: Primer programa Up: Razlaga ukazov Previous: Risanje črt

Janez Krek
Mon Apr 6 17:52:05 CEST 1998