next up previous
Next: Definicija izhodne naprave Up: Uporba knjižnice Previous: Uporba knjižnice

Inicializacija knjižnice

 

Inicializacija knjižnice se izvrši s ukazom:

  popen_phigs("error.txt",0)

Pri inicializaciji se poda ime datoteke, v katero se izpisujejo napake, nastale pri delu s knjižnico PHIGS.Janez Krek
Mon Apr 6 17:52:05 CEST 1998