prof. Jože Duhovnik's WWW page

Jože Duhovnik

Joze Duhovnik
University of Ljubljana
Faculty of mechanical engineering
CAD lab - LECAD
Askerceva 6
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
tel: +386 1 4771 416
tel/fax: +386 1 01/252 72 32
e-mail: Joze.Duhovnik@lecad.uni-lj.si

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original Scientific Article

1. DUHOVNIK, Jože. O ustreznosti priporočila za določitev mere čez zobe po standardu JUS. Stroj. vestn., 1979, letn. 25, št. 5/6, str. 117-122.

V članku je obravnavano določanje odstopkov mere čez zobe v odvisnosti od odstopkov, ki definirajo lego zobnega boka v prostoru, in od deformacij, ki nastanejo pod vplivom obremenitve in temperature. [COBISS.SI-ID 3154715]

2. DUHOVNIK, Jože. Analiza skiciranja za računalniško podprto konstruiranje = Analysis of sketching in CAD. Stroj. vestn., 1985, letn. 31, št. 4/6, str. 73-77.

V članku je predstavljena metoda za določanje zapisa pri vnašanju geometrijske oblike v računalnik. Razpoznavanje zapisa je uporabno tudi za tekstualne ukaze. Predstavljen je diagram poteka programskega paketa za razpoznavanje. Analiza je bila izdelana z namenom, da se uporabi skiciranje kot naravni jezik med človekom in računalnikom.

In the article the methodology for the determination of a survey for the input of a geometrical form in the computer is explained. The recognition process of a survey is useful also for textual commands. A flowchart of the program package for the recognition is explained too. The natural language between man and computer is sketching by CAD technique, therefore we made this analysis with the goal for the best interaction. [COBISS.SI-ID 3155227]

3. EMRI, Igor, METLIKOVIČ, Peter, PAVŠEK, Vojko, DUHOVNIK, Jože. Analiza gibanja kolesa igrače = Analysis of movement of a toy wheel. Stroj. vestn., 1988, vol. 34, no. 4/6, str. 49-58. [COBISS.SI-ID 5558786]

4. DUHOVNIK, Jože, ŽAVBI, Roman. Expert systems in conceptual phase of mechanical engineering design. Artif. intell. eng.. [Print ed.], 1992, vol. 7, no. 1, 37-46.

The paper presents an engineering design model for innovative design (i.e. variation of working principles), which represents a deep knowledge of an expert system for cenceptual configuring of technical systems (i.e. from simple to complex ones). The knowledge base contains functional descriptions of building blocks (i.e. components of different level of complexity). An expert system can also extract functional structures which are then used as shallow knowledge for partial alteration of technical systems. A flexible functional structure is used to manage models of shape properly. [COBISS.SI-ID 2808347]

5. HERAKOVIČ, Niko, DUHOVNIK, Jože, NOE, Dragica. Sila trenja v pnevmatičnem valju = Friction force in the pneumatic cylinder. Stroj. vestn., okt.-dec. 1992, let. 38, št. 10/12, str. 279-288, ilustr. [COBISS.SI-ID 62843136]

6. DUHOVNIK, Jože, TAVČAR, Jože, KOPOREC, Jože. Project manager with quality assurance. Comput. Aided Des.. [Print ed.], May 1993, vol. 25, no. 5, 311-320.

The management system presented in the paper allows the generation and control of documentation flow throughout the whole manufacturing process, from all design levels to manufacturing. Using the method of quality assurance, a useful management system has been developed that covers cooperative work between different departments, clear responsibilities, the description of procedures for documentation manipulation etc. The suggested project manager allows a user-friendly implementation of quality assurance in the development/design phases. Using a method of systematic design that include iterative processing, systematic identification of documents is allowed, and the integration of CAD with CIM is facilitated. The systematic identification is based on natural classification throughout all the design levels; a special language is used which involves human communications terms. An important feature of the system is that the project has a clear structure. More documentation can be generated by the CAD system, and this system or a similar system is a necessary part of every enterprise. The project manager has been successfully applied in industry. [COBISS.SI-ID 2808603]

7. HERAKOVIČ, Niko, DUHOVNIK, Jože, NOE, Dragica, PETKOVIČ, Zvone. Modelling and simulation of a pneumatic drive using the adiabatic model. Gépgyártástechnológia, 1993, 23, 7/8, str. 323-327. [COBISS.SI-ID 1895963]

8. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Design environment for the design of mechanical drive units. Comput. Aided Des.. [Print ed.], 1995, vol. 27, no. 10, str. 769-781. [COBISS.SI-ID 1795099]

9. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. The analytic hierarchy process and functional appropriateness of components of technical systems. J. eng. des. (Print). [Print ed.], 1996, vol. 7, no. 3, str. 313-327. [COBISS.SI-ID 2044443]

10. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Critical detail in a Kaplan turbine blade : stress analysis and contribution to blade shape development by considering stress criteria. V: Hydropower into the next century, Portorož, 15-17 September, 1997 : conference papers. Sutton: Aqua-Media International, 1997, str. 197-204. [COBISS.SI-ID 2376475]

11. DUHOVNIK, Jože, TAVČAR, Jože. Concurrent engineering in real and virtual tool production. Concurr. eng. res. appl., 1999, vol. 7, no. 1, str. 67-79.

Tool production is a widespread and indispensable part of every serial and mass production job. International competition and globalization require ever shorter time frames from idea to placement of the products on the market, and the time needed to produce the tools plays an important part in this process. A proper information system plays a crucial part in concurrent engineering, because it enables greater reviewability of the production process and thus, greater overlapping of individual phases [Pas 96]. The first step in the re-engineering of a company's information system is gaining a thorough knowledge of the work process. This paper presents the methodology of analysis of information creation and information flow. The most important requirements are identified, and concrete solutions are presented for the creation of an appropriate information system. We have connected tool production and the development of serial products and managed to reduce the time to product fabrication. In individual production, all phases must be closely connected; a complete toolmaking facility was therefore designed as a well-connected informational whole [Tav 97, 98]. Concurrent work requires independent documentation of individual building blocks and data transparency throughout all phases, from preparation of the tender to manufacture. Expansion of the functionality of a product data management (PDM) system to include monitoring and management of production proved to be an appropriate solution for the majority of set requirements. A virtual toolmaking factory was set up to increase capacity during peak production periods. The concept was tested in the Domel Toolmaking Factory.

Izdelava orodij je zelo razširjena in nepogrešljiv del vsake serijske in masovne proizvodnje. Mednarodna konkurenca in globalizacija zahtevata vedno krajši čas od ideje do postavitve izdelka na trg, pri tem ima čas izdelave orodij pomemben delež. Ustrezen informacijski sistem ima pri sočasnem inženiringu ključno vlogo, saj omogoča večjo preglednost nad potekom izdelave in s tem večje prekrivanje posameznih faz [Pas 96]. Prvi korak pri prenovi informacijskega sistema v podjetju je dobro poznavanje poteka dela. V prispevku je prikazana metodologija analize nastajanja in pretoka informacij, izluščene so najpomembnejše zahteve in prikazane so konkretne rešitve ustreznega informacijskega sistema. Povezali smo razvoj serijskega izdelka in uspeli skrajšati čas do realizacije izdelka. Pri posamični proizvodnji mora biti tesna povezanost med posameznimi fazami, zato smo zasnovali celotno orodjarno dobro povezano informacijsko celoto. Sočasno delo zahteva neodvisnost dokumentiranja posameznih gradnikov in transparentnost podatkov skozi vse faze od priprave ponudbe do izdelave. Razširitev funkcionalnosti PDM sistema tudi na spremljanje in vodenje proizvodnje je bila ustrezna rešitev za večino postavljenih zahtev. Koncept je bil preverjen v Orodjarni Domel. [COBISS.SI-ID 3104027]

12. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Conceptual design of technical systems using functions and physical laws. Artif. intell. eng. des. anal. manuf., 2000, 14, str. 69-83.

Since the operation of technical systems can be explained using physical laws, why then might we not use them explicitly in designing these systems? The characteristic initial binding variable, with which appropriate physical laws are sought, first needs to be extracted from the function of the future technical system. If there are several appropriate physical laws (i.e., operators), we evaluate them using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. The most suitable is then selected with regard to the chosen criteria based on design requirements. When one physical law is not sufficient for the design of a technical system, several laws are linked together using binding variables to form a conceptual chain (i.e., macro-operator). Such a chain does not only contain supporting physical laws; physical laws indirectly introduce basic models of shape, their basic topology, geometry and basic material properties into the chain. A prototype computer-aided design system is based on the prescriptive conceptual design model presented below.

Delovanje tehničnih sistemov lahko razložimo s pomočjo fizikalnih zakonov, zakaj jih ne bi mogli uporabiti tudi za samo snovanje? Iz funkcije snovanega tehničnega sistema je potrebno izluščiti značilno začetno povezovalno spremenljivko, s katero se iščejo ustrezni fizikalni zakoni. V primeru večih primernih fizikalnih zakonov (operatorjev) jih ocenimo s pomočjo metode Analitični hierarhični proces (AHP) in izberemo najprimernejšega, glede na izbrane kriterije, ki ponazarjajo konstrukterske zahteve. Ker običajno en fizikalni zakon ne zadostuje za zasnovo tehničnega sistema, jih s povezovalnimi spremenljivkami povežemo v verigo zasnove (makro operator). Veriga zasnove ni samo veriga sodelujočih fizikalnih zakonov, ampak le-ti v verigo posredno vnesejo tudi osnovne oblikovne modele, njihovo osnovno geometrijo in osnovne snovne značilnosti. Prototip računalniško podprtega snovanja temelji na predstavljenem preskriptivnem modelu snovanja. [COBISS.SI-ID 3639579]

13. DUHOVNIK, Jože, VRHOVEC, Janez, TAVČAR, Jože. Principles of individual and small-quantity production processes. Concurr. eng. res. appl., 2000, vol. 8, no. 2, str. 89-103.

Processes in individual and mass production are governed by certain principles which need to be taken into account as early as the conceptual design phase. A comprehensive analysis of processes in tool production has shown that production also needs to be considered in remodeling or the introduction of concurrent engineering. The paper discusses the principles of the manufacturing process which affect the conditions in concurrent engineering. Computer simulation was used to analyze the process of tool production at a toolmaking shop. The model is based on the machine pool of the plant, the product structure and the machining procedure. The tool parts are machined on various machines and undergo various operations in Petri net based simulation. The parameters affecting the process were varied during the simulation, and the results, such as flow times, machine utilization and plant capacity were studied. These results were interpreted in terms of costs per product unit. The principles of manufacturing processes and the influence of the variation of machining times under different conditions were established. The principles of production were taken into account in dividing projects into three levels.

Procesi v individualni in serijski proizvodnji imajo svoje zakonitosti, ki jih je potrebno upoštevati že v fazi snovanja izdelkov. Celostna analiza procesov pri izdelavi orodij je pokazala, da pri prenovi ali uvajanju sočasnega razvoja moramo upoštevati tudi proizvodnjo. V članku je obravnavana zakonitost procesa v izdelavi, ki vpliva na pogoje sočasnega razvoja. Za analizo procesa izdelave orodij v orodjarni je bila uporabljena računalniška simulacija. Model temelji na strojnem parku orodjarne, strukturi izdelkov in tehnološkem postopku obdelave. Gradniki orodij se obdelujejo na različnih strojih, gredo skozi določene operacije v simulaciji na osnovi Petri mrež. Med posameznimi simulacijami so bili spreminjani parametri, ki vplivajo na proces in zasledovani rezultati, kot so pretočni časi, zasedenosti strojev in kapacitete orodjarne. Rezultati so interpretirani z oceno stroškov na enoto proizvoda. Ugotovljene so zakonitosti v proizvodnih procesih in vpliv spreminjanja izdelovalnih časov pod različnimi pogoji. Zakonitosti iz proizvodnje so upoštevane pri delitvi projektov na tri nivoje. [COBISS.SI-ID 3810331]

14. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Typical models of product data integration in small and medium companies. Int. j. adv. manuf. technol., 2000, vol. 16, issue 10, str. 748-758.

Many small companies ask themselves how and when to begin participating in the information revolution, and what changes this may bring to their business operation. Five typical models of product data integration were designed to assist users to create a comprehensive view of the problems of technical information systems in companies. It was found that setting up an information system is a dynamic process. The total quality management (TQM) methodology is recommended for building these systems and it requires an uninterrupted process and the participation of employees at all levels. Steps are proposed and traps are listed to which companies should pay special attention when updating their information systems. This methodology has been verified in practice.

Mnoga manjša podjetja se sprašujejo, kako in kdaj se vključiti v informacijsko revolucijo, in kakšnen bo vpliv na njihovo poslovanje. Postavili smo pet značilnih modelov integracije, ki pomagajo uporabniku ustvariti celovit pogled na tehnične informacijske sisteme v podjetjih. Ugotovljeno je bilo, da je postavljanje informacijskega sistema dinamičen proces. Za gradnjo sistema se priporočajo metode celovitega obvladovanja kakovosti, ki zahtevajo stalno dopolnjevanje in aktivno sodelovanje zaposlenih na vseh nivojih. Predstavljeni so koraki in ovire, ki naj jim podjetja namenijo posebno pozornost pri nadgrajevanju informacijskega sistema. Metoda je bila preizkušena v industrijski praksi v Orodjarni Gorenje [Duh 99], Domelu, Gorenju - proizvajalcu bele tehnike, Revozu - eno od podjetij Renaulta. [COBISS.SI-ID 3810075]

15. DUHOVNIK, Jože, VRHOVEC, Janez. Doprinos simulaciji proizvodnih procesa u CAPP = Contribution to the simulation of production processes in CAPP. Mašinstvo (Zenica), 2000, god. 4, br. 2, str. 75-92.

Procesi u pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnji imaju vlastite zakonitosti, koje je potrebno uvažavati već u fazi osnivanja proizvoda. U članku su obrađene zakonitosti tih procesa, koje utječu na razvojnu fazu proizvoda. Pri analizi zakonitosti upotrebljena je računarska simulacija. Mjenjani su parametri, koji utječu na proces i praćeni rezultati, kao što su protočna vremena, kapacitet proizvodnje i iskorištenost resursa. Analiziran je uticaj promjenljivih izradnih vremena u zavisnosti od vremenske dužine radne smjene.

Processes in individual and small-quantity production have principles which already need to be taken into account during the conceptual design phase of a product. This paper discusses the principles of such processes which affect the product development phase. Computer simulation was used for the analysis of these principles. The parameters affecting the process were varied and the results such as flow times, resource utilization and production capacity were observed. The influence of varying machining times in connection with work shift lengths was analyzed.

Procesi v individualni in maloserijski proizvodnji imajo svoje zakonitosti, ki jih je potrebno upoštevati že v fazi snovanja izdelkov. V članku so obravnavane zakonitosti takih procesov, ki vplivajo na razvojno fazo izdelka. Za analizo zakonitosti je bila uporabljena računalniška simulacija. Spreminjani so bili parametri, ki vplivajo na proces in zasledovani rezultati, kot so pretočni časi, zasedenost resursov in kapaciteta proizvodnje. Analiziran je bil vpliv spreminjanja izdelovalnih časov v povezavi z dolžinami delovnih izmen. [COBISS.SI-ID 3809819]

16. JELIĆ, Nikola, KOLŠEK, Tomaž, BERGANT, Anton, DUHOVNIK, Jože. Razsipanje moči curka vode v umirjevalni posodi z iglastim zasunom = Dissipation in a vertical needle valve induced jet in a pressure chamber. Stroj. vestn., 2000, letn. 46, št. 9, str. 595-606.

V tem prispevku prikazujemo rezultate raziskave disipacije moči in vzbujenih nihanj vodnega curka v umirjevalni posodi valjaste oblike. Namen raziskave je bil ugotoviti nestacionarno tokovno polje, ki povzroča močne vibracije okrova posode ter telesa iglastega zasuna. Raziskava je temeljila na uporabi RST metode(računalniška simulacija toka fluida), ki je bila uporabljena na pomanjšanem modelu in skaliranem prototipu konstrukcije. Izkazalo se je, da je mogoče rezultate z modela uporabiti tudi na prototipu z uporabo preprostih skalirnih faktorjev. Pokazali smo, da je mogoče rezultate numerične metode primerjati z eksperimentalnimi rezultati z natančnostjo, ki je uporabna tako za inženirske kakor za znanstvene namene.

In this paper we present the results of a study of power dissipation and induced oscillation in a water jet in a pressure chamber. The purpose of the study was to detect transient flow causing extensive structure oscillations on the chamber and valve body. The study was performed by applying the CFD code to the model and prototype scales and comparing the results. It turned out that the results obtained at the model scale could be applied to the prototype by applying simple scaling rules. It has been shown that the numerical method yielded results that fit resonably with experiments and might be applied with confidence for both engineering and scientific purposes. [COBISS.SI-ID 4202779]

17. DUHOVNIK, Jože, STARBEK, Marko, DWIVEDI, Suren N., PRASAD, Biren. Development of new products in small companies. Concurr. eng. res. appl., 2001, vol. 9, no. 3, str. 191-210.

Problems in the development of new products in small and mid-sized companies are analyzed in the following paper. Concurrent engineering methods known to date for the development of new products are tested within the framework of human and organizational capacities. The methodologies of 3-T looping and three-level team structure were especially tested. It was established that a two-level organization is more suitable for small companies. Due to requirements for product complexity, it was found that n-T looping methodology should be implemented. In the case of complex products (the methodology was tested on a mini-loader), it turns out that n is in the range of 7 to 9 members. Such a large team is still manageable and acts in an integrative manner to achieve the goal, product development. In the matrix analysis of activities, the use of a supplemented methodology was justified and proven for each phase of product development. [COBISS.SI-ID 4930331]

18. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Conceptual design chains with basic schematics based on an algorithm of conceptual design. J. eng. des. (Print). [Print ed.], 2001, vol. 12, no. 2, str. 131-145. http://tandf.catchword.com/titles/tandf/09544828/v12n2/contp1-1.htm.

On the basis of the premise that technical systems are designed by chaining physical laws, the LECAD laboratory has developed a conceptual design algorithm and also based on it a computer program with 139 physical laws (we began with only 30). This paper presents the algorithm and its later supplements, the principle of performing the chaining, an example of the conceptual design of a simple technical system and an analysis of the results obtained using the computer program. The purpose of this analysis was primarily to show the effects of the supplemented algorithm on the generation of conceptual design chains, and the fact that a combinatorial explosion does not occur. [COBISS.SI-ID 4503067]

19. KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Cutting optimization with variable-sized stock and inventory status data. Int. J. Prod. Res., 2002, letn. 40, št. 10, str. 2289-2301. [COBISS.SI-ID 5294363]

20. HORVÁTH, Imre, DUHOVNIK, Jože, XIROUCHAKIS, Paul. Learning the methods and the skills of global product realization in an academic virtual enterprise. Eur. j. eng. educ., 2003, letn. 28, št. 1, str. 83-102. http://www.tandf.co.uk/journals. [COBISS.SI-ID 5654043]

21. KOLŠEK, Tomaž, ŠUBELJ, Matjaž, DUHOVNIK, Jože. Generation of block-structured grids in complex computational domains using templates. Finite elem. anal. des.. [Print ed.], 2003, letn. 39, str. 1139-1154. [COBISS.SI-ID 6394907]

22. DUHOVNIK, Jože, STARBEK, Marko, DWIVEDI, S.N., PRASAD, Biren. Development of innovative products in a small and medium size enterprise. Int. j. comput. appl. technol., 2003, letn. 17, št. 4, str. 187-201. [COBISS.SI-ID 5864475]

23. STARBEK, Marko, DUHOVNIK, Jože, GRUM, Janez, KUŠAR, Janez. Kako zagotoviti konkurenčnost majhnega podjetja = How to achieve a competative position with a small company. Stroj. vestn., 2003, letn. 49, št. 4, str. 200-217.

Osamosvojitev Slovenije v leti 1991 je za slovenska podjetja pomenila dramatično zmanjšanje domačega tržišča. Velika podjetja, ki se niso prilagodila na nove tržne razmere so bila obsojena na propad. Ustanovljenih je bilo večje število manjših podjetij, ki so imela večjo možnost za prilagajanje novim tržnim razmeram. Pri vstopu na svetovni trg so se ta podjetja srečevala z različnimi problemi, največji problem pa so bili predolgi časi uvajanja izdelkov. V prispevku je prikazano načelo istočasne izvedbe postopka uvajanja izdelkov. Ker trg sili majhna podjetja k prehodu iz zaporednega na istočasni inženiring in ker je temelj istočasnega inženiringa skupinsko delo, je posebna pozornost namenjena načrtovanju timov in delovnih skupin v zankah postopka istočasovnega uvajanja izdelkov v majhnih podjetjih. ...

In 1991 the independence of Slovenia resulted in an enormous decrease in the domestic market for Slovenian companies. Big companies, that did not adapt to the new conditions were destined in collapse. Several smaller companies were established, and they were more easily able to adapt to the new market conditions. When these companies entered the global market they encountered several difficulties, the most important of which was an excessively long time for product development. This paper presents the principle of the consurrent product development process. The market forces small companies to switch from sequential to concurrent engineering, and as team work is the basic element of concurent engineering special attention has to be paid in forming workgroups in the loops of the concurrent product development process in small companies. [COBISS.SI-ID 6346267]


1.02 Review Article

24. TALIĆ-ČIKMIŠ, Amra, DUHOVNIK, Jože, PEPELNJAK, Tomaž. Numerička simulacija procesa dubokog izvlačenja lima = Numerical simulation of the sheet metal deep - drawing process. Mašinstvo (Zenica), 2001, god. 5, br. 1, str. 3-10.

U radu je prezentirana numerička simulacija procesa dubokog izvlačenja, bazirana na metodi konačnih elemenata. Pri razradi tehnološkog procesa, kao i pri konstruiranju alata neophodno je uzeti u obzir uticaj brojnih parametara, kako samog procesa (sile izvlačenja, frikcioni odnosi i sl.), tako i geometriju radnih dijelova (radijusi na matrici, udaraču, zazor između alata i sl.) i vrstu materijala. U praksi je teško analizirati uticaj pojedinačnih parametara na krajni ishod procesa, dok upotrebom računarske simulacije jasno možemo pratiti efekte i promjene variranja parametara u procesu izvlačenja. Svrha ovog rada je da pokaže primjenu 3D numeričke simulacije korištenjem PAM-STAMP programa u konstrukciji alata pri procesu dubokog izvlačenja lima.

In this paper, the numerical simulation of a deep-drawing process based finite element method is presented. During the elaboration of this technological process, as well as during tool design process, the influence of many parameters must be taken into account, such as the process itself (drawing forces, friction relations, etc.), the work parts geometry (radii on die, clearance distance between tools, etc.) and the type of material. In practice, it is difficult to analyze the influence of individual parameters on the outcome of the process, but using computational simulation support in the product development one can observe the effects and variation of changes in the deep-drawing process. The objective of this paper is to present the application of the 3D numerical simulation by using PAM-STAMP software in tool design for sheet metal deep-drawing process. [COBISS.SI-ID 4452379]


1.06 Published Scientific Conference Contribution (invited lecture)

25. DUHOVNIK, Jože, KIMURA, Fumihiko, SATA, Toshio. Contribution to methodic in CAD. V: TEN HAGEN, Paul J. W. (ur.). Eurographics '83 : proceedings of the International Conference and Exhibition, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering, Zagreb, Yugoslavia, 31 August - 2. September 1983. Partisipants ed. Amsterdam; New York; Oxford: North-Holland, 1983, str. 113-132.

In the paper the design process is analysed and a new model of the design process which is usefull in CAD is explained. At working a construction with the computer we have to consider the function and form. The function defines the capacity of the construction and the usefulness depends on the connection man-machine. For a successful working of the function and the form we use geometrical modeling and word processing. The interaction between man-computer can the most easily be done with sketching (form) and speech (words). In the paper the data input with sketching is explained using keyboard instead of speech. In the Appendix an example of working the construction by our method is presented. [COBISS.SI-ID 7709145]

26. DUHOVNIK, Jože. Contribution for natural classification of products related to CAD/CAM. V: CIRP - International Seminar on CA-Design, Ljubljana, Yugoslavia, December 4-5, 1990. Ljubljana: Faculty of Mechanical Engineering, 1990, 15 str.

Computer generated documentation demands precise identification considering classification ability. Information about manipulation of document is improved according to a phase of manipulation in CAD/CAM. The analysis of the information gives us a chance for the classification which follows products' description. The classification can be improved without disturbing of the old information. This kind of classification is used in SYMCAD system. [COBISS.SI-ID 2818843]

27. DUHOVNIK, Jože, ŽAVBI, Roman. Expert systems in mechanical engineering design. V: RZEVSKI, G. (ur.), ADEY, R. A. (ur.). Applications of artificial intelligence in engineering VI. Southampton; Boston: Computational Mechanics Publications; London; New York: Elsevier, cop. 1991, str. 31-43.

The paper presents an engineering design model for innovative design (i.e. variation of working principles), which represents a deep knowledge of an expert system for configuring technical systems (i.e. from simple to complex assemblies). A knowledge base contains functional descriptions of building blocks (i.e. components of different level of complexity). An expert system can also synthesize functional structures which are used then as shallow knowledge to configure technical systems with equivalent models of shape. Also a flexible functional structure is used to manage models of shape properly. [COBISS.SI-ID 2816539]

28. DUHOVNIK, Jože. Functional relations between various physical laws. V: MARJANOVIĆ, Dorian (ur.). Proceedings of the 5th International Design Conference DESIGN 98, May 19-22, 1998, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture: Centre of Technology Transfer; Zürich: Workshop Design-Konstruktion, 1998, str. 5-15.

Conceptual designing of new products can be performed by analysing all possible connections between physical laws. This method represents a new procedural research approach. When it is used, the abstraction of physical laws is performed without operators, and connections between related variables are sought. Once these abstractions have been defined, the question of how much they actually match reality is posed, and it is solved using the topology of technical solutions, geometries and materials. This paper indicates some solutions at the level of determination of variables and the environment of technical systems. A set of 139 laws was taken from Koller to present the procedure and carry out its analysis. A replacement of new binding laws and its results were also analysed. [COBISS.SI-ID 2581019]

29. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Model of communication in the design process. V: MARJANOVIĆ, Dorian (ur.). Proceedings of the 6th International Design Conference DESIGN 2000, Cavtat, Dubrovnik, Croatia, May 23-26, 2000. Zagreb: Centre of Technology Transfer: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture; Zürich: Workshop Design-Konstruktion, 2000, str. 55-60 in 055.pdf (CD-ROM).

The design process is composed of individual work and problem-solving which is most often performed in teams [Duffy 1998]. Informal communication is very important in the design-development phase, since it is a source of creativity. Electronic communication is becoming indispensable, but it cannot always replace direct personal contacts, especially in the conceptual design phase. The paper presents a communication model [Tavčar 1999] which includes all forms of information exchange which are characteristic of the design process: creative dialogue, review and approval, informing of participants and searching for information. The model helps recognise the communication channels, and the most suitable technical means of communication is used with respect to the frequency and content. The results of this research were used in the optimisation of the spatial arrangement of a development team and when determining the functionality of an information system. The applicability of the presented method was also verified in practice, during the implementation of a PDM system and concurrent engineering methods in a toolmaking shop.

Proces konstruiranja je sestavljen iz individualnega dela in razreševanja problemov, največkrat v skupinah [Duffy 98]. Neformalna komunikacija je v razvojno-konstrukcijski fazi zelo pomembna, ker je vir ustvarjalnosti. Komunikacija v elektronski obliki postaja nepogrešljiva, a ne more vedno nadomestiti neposrednih osebnih stikov, posebno v fazi snovanja izdelka. V članku je predstavljen model komunikacije [Tav 99], ki vsebuje vse oblike izmenjave informacij značilne za proces konstruiranja: ustvarjalni dialog, pregled-potrditev, obveščanje in iskanje informacij. Postavljeni model pomaga prepoznati kanale komunikacije in glede na pogostost in vsebino se uporabi najbolj primerno tehnično izvedbo komunikacije. Rezultate smo uporabili pri optimiranju prostorske razporeditve razvojne skupine in pri določanju funkcionalnosti informacijskega sistema. Uporabnost predstavljene metode je bila preverjena v praksi pri uvajanju PDM sistema in metod sočasnega razvoja v orodjarni. [COBISS.SI-ID 3720475]

30. DUHOVNIK, Jože. New challenges in the product development process. V: SUSZ, Slawomir (ur.). Zintegrowany rozwój produktu i procesów produkcyjnych, 21-22 listopada 2002, Wroclaw : integrated product and process development : centre for advanced manufacturing technologies, institute of production engineering and automation, Wroclaw university of technology. Wroclaw: Oficyna Widawnicza Politechmiki Wroclawskiej, 2002, str. 37-57. [COBISS.SI-ID 5500699]


1.07 Published Professional Conference Contribution (invited lecture)

31. DUHOVNIK, Jože, TAVČAR, Jože. Documentation Flow with Quality Assurance. V: Zborník prednášok : medzinárodná konferencia ca. technológie v strojárstve, Bratislava, 3.-4. október 1994, str. 117-126. [COBISS.SI-ID 1776923]

32. DUHOVNIK, Jože. Strateški menedžment za oživitev proizvodnje. V: IVANC, Andrej (ur.), JUNKAR, Mihael (ur.). Prva slovenska konferenca o menedžmentu inovativnih tehnologij MIT '95, Bled, Slovenija, 7. in 8. junij 1995. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1995, str. 18. [COBISS.SI-ID 1670427]


1.08 Published Scientific Conference Contribution

33. HLEBANJA, Jože, DUHOVNIK, Jože. Power transmission between teeth at small loads. V: Proceedings of the International Symposium on Gearing and Power Transmissions, Tokyo, August 30 - September 3, 1981. Vol. II. [S. l.: JSPE, 1981], str. 43-47.

Forces between gear teeth at small loads depend on the deviations of basic pitch in the path of contact. The object of our investigation was to determine the influence of the deviations of base pitch in the path of contact on power transmission with special emphasis on big inertial masses which are present on the flywheel on the outside of the shafts of the gear pair. The developed model was used for a special procedure of lapping of gears. In order to calculate the forces between teeth, a theoretical model was proposed, which was simulated on a computer, and then verified by measurments. For the selected model forces on teeth in dependence upon the deviations of pitch in the plane of contact have been determined. [COBISS.SI-ID 7709657]

34. DUHOVNIK, Jože. Geometrijski modeler za CAD/CAM. V: JEZERNIK, Anton (ur.), PRAŠNIČKI, Martin (ur.). CAD/CAM in metoda končnih elementov v strojništvu : mednarodni seminar, Maribor, oktober 1985. Maribor: TAM, Raziskave in razvoj, [1985], knj. 1, str. 107-119. [COBISS.SI-ID 4096539]

35. DUHOVNIK, Jože, OCEPEK, Drago, MATIČIČ, Niko, PREBIL, Ivan. Expert system for mechanical elements. V: SMITH, Alison (ur.). Knowledge engineering and computer modelling in CAD : proceedings of CAD 86, London 2-5 September 1986. London, [etc.]: Butterworths, 1986, str. 158-169.

The paper treats a model of the expert system which enables the communication between the designer and the computer during the individual CAD process phases. The investigation method is used, all functional characteristics of an element are described. The database and the base of logical functions have been used in industrial process and therefore tested. The expert system is developed on a public-use level for the following elements: screws, bearings, tolerances, fits and spur gears. [COBISS.SI-ID 7708889]

36. DUHOVNIK, Jože, OCEPEK, Drago, MATIČIČ, Niko, PREBIL, Ivan. Expert system for mechanical elements. V: Proceedings of the second Austro-Yugoslav conference on computer graphic, June 26-27, 1986, Maribor, Yugoslavia. Maribor: Faculty of technical sciences, 1986, str. 79-95. [COBISS.SI-ID 3232283]

37. DUHOVNIK, Jože, TAVČAR, Jože. Design graphical language (DGL) for different geometrical modelers. V: CIRP - International Seminar on CA-Design, Ljubljana, Yugoslavia, December 4-5, 1990. Ljubljana: Faculty of Mechanical Engineering, 1990, 16 str.

Graphical languages are not transferable between different CAD systems. At LECAD, Faculty of Mechanical Engineering, Ljubljana, a list of orders DGL (Design Graphical Language) was designed. It can be used to create a common library of parametrically given machine parts for different CAD systems. DGL orders are subroutine calls which can be included in FORTRAN 77 programs. The entrance to database of different CAD systems is done by DGL driver-library of FORTRAN subroutines. [COBISS.SI-ID 2818587]

38. DUHOVNIK, Jože. Specifičnosti ekspertnih sistemov v CAD. V: DUHOVNIK, Jože (ur.). Seminar Konstruiranje: raziskave, razvoj in uporaba, Brdo pri Kranju, 1990. Ekspertni sistemi v CAD procesu : modeli in izvedeni procesi, (Moderno konstruiranje). Ljubljana: [s. n.], 1990, str. 12-25.

V prispevku je predstavljen model CAD procesa, ki je zasnovan iterativno. Opisane so značilnosti in meje procesa. Razvidno so predstavljeni delni ekspertni sistemi za splošna opravila, za splošno strojništvo in primeri za specialna področja pri gradnji strojev in naprav. Opisani so primeri inteligentnosti geometrijskih modelerjev za splošno in usmerjeno rabo. [COBISS.SI-ID 2816795]

39. BONEŠ, Borut, DUHOVNIK, Jože. Inteligentni modeler za avtopnevmatiko. V: DUHOVNIK, Jože (ur.). Seminar Konstruiranje: raziskave, razvoj in uporaba, Brdo pri Kranju, 1990. Ekspertni sistemi v CAD procesu : modeli in izvedeni procesi, (Moderno konstruiranje). Ljubljana: [s. n.], 1990, str. 117-133.

V delu je pojasnjen model inteligentnega modelerja, ki v definiciji detajlov dezena avtomobilskega plašča uporablja ustrezno bazo znanj. Opisane so osnovne funkcije avtomobilskega plašča ter izpeljani ekvivalentni oblikovni modeli. Določene so značilnosti dezena z vpisom v bazo znanj. Predstavljena je celotna struktura modelerja, ki je uporabljen v praksi. [COBISS.SI-ID 2817051]

40. DUHOVNIK, Jože, ŽAVBI, Roman, TAVČAR, Jože. Variacijski računi čelnih in stožčastih zobnikov s predoceno funkcionalnosti. V: DUHOVNIK, Jože (ur.). Seminar Konstruiranje: raziskave, razvoj in uporaba, Brdo pri Kranju, 1990. Ekspertni sistemi v CAD procesu : modeli in izvedeni procesi, (Moderno konstruiranje). Ljubljana: [s. n.], 1990, str. 172-194.

Predstavljamo programska paketa za variacijski in kontrolni preračun čelnih ter stožčastih zobnikov. Na osnovi obratovlnih pogojev nam variacijski račun predlaga zobniške dvojice. Trdnostni preračun, ki upošteva jamičenje in lom zob, je izdelan po standardu DIN 3990/1987 za čelne in DIN 3991/1988 za stožčaste zobnike. V izpisu dobimo tudi podatke o geometriji in odstopkih. Med uporabo programa imamo razpoložljive številne informacije. Delo je omejeno na alfa-numerični terminal. Programa sta napisana v jeziku FORTRAN 77 za operacijski sistem VAX-VMS. [COBISS.SI-ID 2817307]

41. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Ekspertni sistemi za snovanje prenosnikov. V: DUHOVNIK, Jože (ur.). Seminar Konstruiranje: raziskave, razvoj in uporaba, Brdo pri Kranju, 1990. Ekspertni sistemi v CAD procesu : modeli in izvedeni procesi, (Moderno konstruiranje). Ljubljana: [s. n.], 1990, str. 236-248.

Ekspertni sistem za snovanje je možno izdelati na osnovi formalizacije konstrukcijskega procesa. Pri izdelavi prototipa ekspertnega sistema je bila uporabljena fleksibilna funkcijska struktura, ki je služila za formalizacijo. Prototip ekspertnega sistema je namenjen preverjanju ustreznosti strukture zapisa v bazi znanja, funkcijskega popisa gradnikov prenosnikov, metod sklepanja, grafični predstavitvi korakov sklepanja in predlaganih variant prenosnikov. [COBISS.SI-ID 2817563]

42. DUHOVNIK, Jože. Function classification of structure elements in CAD. V: HUBKA, V... (ur.), KOSTELIĆ, A... (ur.). Proceedings of the 1990 International conference on engineering design, (WDK, 19). Zürich: Heurista; Zagreb: Judeko, [1990?], vol. 2, 810-821.

Defining a function we found four classificators, whose types were defined during our research. Each of them represents one part of systematic design: a function, a model of shape, functionality and technical form. The connection to CAM was defined with two additional classificators: for group technology and group of tools. In the paper is also described a definition of files for their manipulation in system manager for CAD. [COBISS.SI-ID 2817819]

43. DUHOVNIK, Jože, ŽAVBI, Roman. Expert systems in machine design. V: HUBKA, V... (ur.), KOSTELIĆ, A... (ur.). Proceedings of the 1990 International conference on engineering design, (WDK, 19). Zürich: Heurista; Zagreb: Judeko, [1990?], vol. 2, 1038-1049.

This paper represents the formalization of a design process (especially an innovative design), which serves as basis for the expert system design. The most important parts of the expert system are the knowledge base with the functional description of machine elements and the inference engine which employs forward chaining as the method, which represents the synthesis as a way of the design process very well. The prototype of the expert system is used for testing of the knowledge base structure, the reasoning methods and the explanation methods. [COBISS.SI-ID 2818075]

44. DUHOVNIK, Jože, BUH, Janez. 2-D Geometrical Modeler. V: JEZERNIK, Anton (ur.). International Conference Design to Manufacture in Modern Industry DMMI'93, Bled, Slovenia, 7-9 June 1993. Proceedings. Maribor: Faculty of Technical Sciences, Department of Mechanical Engineering, 1993, str. 318-325. [COBISS.SI-ID 1737755]

45. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. AHP and functional appropriateness of components of technical systems. V: HUBKA, Vladimir (ur.). 10th International Conference on Engineering Design, Praha, August 22-24, 1995. Proceedings of ICED 95, (WDK, 23). Zürich: Heurista, 1995, str. 573-583. [COBISS.SI-ID 1794843]

46. DUHOVNIK, Jože, TAVČAR, Jože. Documentation flow in the process of design. V: JEZERNIK, Anton (ur.), DOLŠAK, Bojan (ur.). International Conference Design to Manufacture in Modern Industry, Bled, Slovenia, 29-30 May 1995. Proceedings. Maribor: Faculty of Mechanical Engineering, 1995, str. 273-283, ilustr. [COBISS.SI-ID 68775424]

47. KOLŠEK, Tomaž, KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Transfer of geometrical modeller data to NC machine. V: KUZMAN, Karl (ur.), BALIČ, Jože (ur.). International Conference on Industrial Tools ICIT '97, Maribor, Slovenia, April 21st - 22nd, 1997. Conference proceedings. Celje: TECOS - Slovenian Tool and Die Development Centre, 1997, vol. 1, str. 321-324.

The paper deals with the advantages of using integrated design and manufacturing software tools. The authors introduce a manufacturing software tool for NC machines, which can replace built-in controllers. The advantages are discussed and development of tool and functions represented. Problems considering speed of data transfer in case of rapid prototyping NC milling technology are considered and solution suggested. [COBISS.SI-ID 2078747]

48. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Models of integration in the process of design. V: JEZERNIK, Anton (ur.), DOLŠAK, Bojan (ur.). 3rd International Conference Design to Manufacture in Modern Industry, Portorož, Slovenia, 8-9 September 1997. Design to manufacture in modern industry : proceedings. Maribor: Faculty of Mechanical Engineering, 1997, str. 43-50.

The goal of the every company is to reduce costs and development time and to increase the quality. Big corporations already have a few years of experiences using different kind of PDM - Product Data Management systems. What about small and midsize companies? What are their needs, advantages and problems of applying technical information systems? There is no perfect solution for everyone. Companies have their specifics like the size of the developing teams, the production program, the strategy of the company development. Our suggestion is to classify different models of integtation into five groups, which help to define the actual needs of the company. [COBISS.SI-ID 2374171]

49. KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Physically based relaxation of unstructured meshes. V: JEZERNIK, Anton (ur.), DOLŠAK, Bojan (ur.). 3rd International Conference Design to Manufacture in Modern Industry, Portorož, Slovenia, 8-9 September 1997. Design to manufacture in modern industry : proceedings. Maribor: Faculty of Mechanical Engineering, 1997, str. 241-247.

The paper consider the problem of mesh relaxation of Non-Manifold geometry. The autor's mesh relaxation algorithm can be used for mixed simplices mesh configurations. The node spacing function and angle maximizing can be controlled over the domain. The proposed method enables to achieve well-shaped and well-sized mesh. [COBISS.SI-ID 2374427]

50. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Prescriptive model with explicit use of physical laws. V: RIITAHUHTA, Asko (ur.). World class design by world class methods : proceedings of the 11th International Conference on Engineering Design ICED 97, Tampere. Vol. 2, (WDK, 25). Tampere: University of Technology, 1997, str. 37-44. [COBISS.SI-ID 2378011]

51. KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Modeling CSG with superquadrics. V: MARJANOVIĆ, Dorian (ur.). Proceedings of the 5th International Design Conference DESIGN 98, May 19-22, 1998, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture: Centre of Technology Transfer; Zürich: Workshop Design-Konstruktion, 1998, str. 171-176.

This paper presents application of superquadric elipsoids and toroids in Constructive Solid Geometry (CSG) modeling. Single block of equations for surface, volume and inertia simplifies the CSG kernel. Unified equations for basic solids reduce number of CSG intersection tests to minimum and leads to application speed-up and stability. In spite of described advances, there are few applications (Neveu:1995:BDS,Bardinet:1995:SFF) using this kind of solids. We present our modeler developed in Open GL graphics language with unique solution to solid singularities, CSG database, Boolean operations and 3D representation. [COBISS.SI-ID 2581787]

52. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Application of the analytic hierarchy process method for the assessment of appropriate physical laws in the design of new, alternative actuators. V: MARJANOVIĆ, Dorian (ur.). Proceedings of the 5th International Design Conference DESIGN 98, May 19-22, 1998, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture: Centre of Technology Transfer; Zürich: Workshop Design-Konstruktion, 1998, str. 243-256.

In designing conceptual design chains for technical systems, an extremely large number of chains may appear (combination explosion), which are the result of a large number of physical laws that are used as building blocks forthe chains. A procedure therefore needs to be prepared which would reduce the number of physical laws on which the conceptual design of appropriate chains is based. Those physical laws or chains are selected which promise the most appropriate solutions for technical systems. This creates a paradox, since it has been widely acknowledged that early quantitative assessment performed in the conceptual design phase can eliminate solutions that may later prove to be perfectly suitable, and, in addition, quantitative criteria for the assessment of the conceptual design of future technical systems are not known in the conceptual design phase. [COBISS.SI-ID 2582043]

53. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Reference models of product data management systems. V: MARJANOVIĆ, Dorian (ur.). Proceedings of the 5th International Design Conference DESIGN 98, May 19-22, 1998, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture: Centre of Technology Transfer; Zürich: Workshop Design-Konstruktion, 1998, str. 373-382.

The small and midsize companies are under pressure of non-stop costs reduction. Applying of product data integration could significantly improve the companies competitiveness [Pas 96]. Most companies can not effort big investments into information systems and the employees do not have necessary knowledge. We have prepared reference models for PDM systems in a mechanical engineering, which help to define actual needs inside the enterprise. We are concentrated, first of all, into development/design phase. The models are the results of applying PDM system into different enterprises. The connections between Reference models and Models of integration are shown, which make AN overview on the information system from the organisation point of view. [COBISS.SI-ID 2582299]

54. BERCE, Matjaž, MIKLAVČIČ, Lucijan, LENARČIČ, Jadran, PIŠOT, Venčeslav, NOE, Dragica, DUHOVNIK, Jože. Natančnost prenosa geometrije iz računalniškega tomografa v sistemu za računalniško podprto konstruiranje = Accuracy of geometry conversion from CT to CAD system. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik sedme Elektrotehniške in računalniške konference ERK '98, 24. - 26. september 1998, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1998, zv. B, str. 351-354. [COBISS.SI-ID 2735899]

55. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Drevesa znanja in izkušenj v PDM sistemu = Trees of knowledge and experience in the PDM system. Stroj. vestn., Poseb. izd., 1999, str. 446-456.

Prispevek obravnava problem, kako podpreti konstrukterje skozi vse faze razvoja izdelka, še posebno prve kot so oblikovanje zahtev in snovanje. Rešitev je hranjenje znanja in izkušenj v tehničnem informacijskem sistemu (PDM), ki je enostaven za uporabo in vsem dostopen. Omogočena je uporaba enotnega uporabniškega vmesnika od zasnove do detajliranja. Istočano so vsi podatki kreirani med konstruiranjem dostopni v proizvodnji. Podjetja morajo biti sposobna zajemati in vzdrževati znanje in omogočiti zaposlenim dostop do njega. Upravljanje z znanjem je za podejtja strateškega pomena. Konstrukterji so radi ustvarjalni, ponuditi jim moramo delavno okolje, ki bo spodbudilo njihovo kreativnost in ustvarjalnost. Znanje in izkušnje smo uredili v pregledno drevesno strukturo, ki uporabnikom omogoča prehajanje med različnimi stopnjami abstrakcije izdelkov - od tehničnih principov do konkretne izvedbe.

The paper deals with a problem of how to support design engineers during all phases of the design process, especially through the initial and the conceptual phase. One solution is to keep knowledge and experience in a PDM (Product Data Management) system, which is easy to use and accessible to every design engineer. It enables the use of the same user interfaces, from initial to detailed designs. At the same time, all the data generated in the design process is fully accessible within the framework of the manufacturing process. Companies must be able to acquire and maintain knowledge and make it accessible to their employees. Knowledge management is of strategic importance for companies. Designers are creative and they should be provided with a flexible work environment which would stimulate their creativity and efficiency. In this paper, knowledge and experience were organised into a tree structure, which is easily accessible and enables users to move through different levels of product abstraction. [COBISS.SI-ID 3315483]

56. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Veriženje fizikalnih zakonov, temelječe na algoritmu za snovanje = Chaining of physical laws based on an algorithm for conceptual design. Stroj. vestn., Poseb. izd., 1999, str. 466-475.

Namen članka je predstaviti algoritem za veriženje fizikalnih zakonov in nekaj izbranih rezultatov njegove uporabe. Rezultati so dobljeni na osnovi zahteve po električni napetosti U kot izhodni spremenljivki, medtem ko je vhodna spremenljivka poljubna. Na primeru je prikazan nastanek verige zasnove in pripadajoča shema tehničnega sistema.

The purpose of this paper is to present an algorithm for chaining physical laws and some results obtained using it. The results were obtained on the basis of a requirement for voltage U to be the output variable, while the input variable was optional. The formation of a conceptual design chain and schematic of a technical system is explained in an example. [COBISS.SI-ID 3315227]

57. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Rekonstrukcija piezo aktuatorja z uporabo preskriptivnega modela snovanja = Reconstruction of a piezo actuator using the prescriptive model of conceptual design. Stroj. vestn., Poseb. izd., 1999, str. 579-587.

Članek predstavlja primer rekonstrukcije piezo aktuatorja (mehatronskega tehničnega sistema), predvsem s stališča uporabnosti splošnega preskriptivnega modela snovanja, ki je bil prvič predstavljen leta 1997 na konferenci ICED, v Tampereju.

The paper presents an example of reconstruction of a piezo actuator, primarily with a view of demonstrating the applicability of a general prescriptive model for the conceptual design of mechatronic technical systems. The model was first presented in 1997, at the ICED conference in Tampere, Finland by Žavbi & Duhovnik. [COBISS.SI-ID 3314971]

58. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. The problems of transition from basic schematics to a schematic of a technical system. V: MARJANOVIĆ, Dorian (ur.). Proceedings of the 6th International Design Conference DESIGN 2000, Cavtat, Dubrovnik, Croatia, May 23-26, 2000. Zagreb: Centre of Technology Transfer: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture; Zürich: Workshop Design-Konstruktion, 2000, str. 67-72 in 054.pdf (CD-ROM).

The purpose of this paper is to present and highlight the problem of transition from basic schematics complementary to physical laws to a schematic of a future technical system. A hypothesis is presented about the number of functional overlappings and the number of combinations of basic schematics for an individual conceptual chain. An example of conceptual design of a simple measurement system is given in order to shed more light on this problem.

Namen članka je predstaviti in osvetliti problem prehoda iz fizikalnim zakonom komplementarnih osnovnih shem na shemo bodočega tehničnega sistema, katerega verigo zasnove zasnujemo s pomočjo algoritma za snovanje tehničnih sistemov z veriženjem fizikalnih zakonov. Predstavljena je predpostavka o številu funkcijskih prepletanj in številu kombinacij le-teh za posamezno verigo zasnove. Za dodatno osvetlitev problematike služi primer zasnove enostavnega merilnega sistema. [COBISS.SI-ID 3722267]

59. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Product decomposition as an initial tool for product upgrades - case study. V: MARJANOVIĆ, Dorian (ur.). Proceedings of the 6th International Design Conference DESIGN 2000, Cavtat, Dubrovnik, Croatia, May 23-26, 2000. Zagreb: Centre of Technology Transfer: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture; Zürich: Workshop Design-Konstruktion, 2000, str. 151-158 in 110.pdf (CD-ROM).

The paper presents an approach to the upgrading of a tubular turbine, which is performed with the use of decomposition and variation of instantiations of characteristic features, which serves to generate functionally appropriate variants. Qualitative analysis, in which the client's requirements are used as criteria for the assessment of variants, reduces the number of variants, which then need to be analysed quantitatively (strength and heat analyses, running clearances, etc.). The result of this approach presents the most appropriate variants which fulfil the client's stated requirements and the criteria of the manufacturers of bearing materials. The final decision about the variant to be used will be made by the client on the basis of commercial criteria.

V članku je opisan pristop k posodobitvi cevne turbine, ki je izveden z uporabo dekompozicije in variacije karakterističnih vrednosti, s katero generiramo funkcijsko ustrezne variante. S kvalitativno analizo, kjer kot kriterije ocenjevanja variant uporabimo zahteve naročnika, zmanjšamo število variant, ki jih je potrebno še kvantitativno analizirati (trdnostna, toplotna analiza, zračnosti, ipd.). Rezultat pristopa prikazuje najprimernejše variante, ki ustrezajo podanim naročnikovim zahtevam in kriterijem proizvajalcev ležajnih materialov. Končno odločitev o uporabljeni varianti bo sprejel naročnik na osnovi komercialnih kriterijev. [COBISS.SI-ID 3723803]

60. KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Rod cutting optimization with store utilization. V: MARJANOVIĆ, Dorian (ur.). Proceedings of the 6th International Design Conference DESIGN 2000, Cavtat, Dubrovnik, Croatia, May 23-26, 2000. Zagreb: Centre of Technology Transfer: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture; Zürich: Workshop Design-Konstruktion, 2000, str. 313-318 in 098.pdf (CD-ROM).

For cutting linear elements like steel rod or marble shelf from standard lengths, optimization for best utilization of raw material is frequently required to minimize waste and reduce the production costs with packing smaller elements to standard lengths. As the input material can be order dependent, store handling is limited only to good remnants from previous cuttings or over-stocking. To handle production of this type rationally, solution consist of several types of optimizations. Putting theory to work in real production demands several aspects of application to be considered to fit the needs of designers and orders staff.

Za razrez linijskih elementov kot so jekleni profili ali polic iz marmorja se običajno uporablja razrez iz standardnih dolžin. Za boljšo izrabo materiala je potrebno optimalno združevanje krajših dolžin profilov v standardne dolžine. Ker se vhodni material naroča in je odvisen od naročila, se skladišče uporablja predvsem za shranjevanje koristnih ostankov razreza in za prednaročila. Za racionalno proizvodnjo je potrebna rešitev različnih tipov optimizacij. Vpeljava teorije v prakso zahteva upoštevanje raznovrstnih možnosti v aplikaciji, ki pokriva zahteve konstrukterjev in nabave. [COBISS.SI-ID 3724827]

61. VRHOVEC, Janez, TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Java PDM system for small and medium-size companies. V: MARJANOVIĆ, Dorian (ur.). Proceedings of the 6th International Design Conference DESIGN 2000, Cavtat, Dubrovnik, Croatia, May 23-26, 2000. Zagreb: Centre of Technology Transfer: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture; Zürich: Workshop Design-Konstruktion, 2000, str. 377-382 in 109.pdf (CD-ROM).

Companies can accelerate processes, decrease product lead-time and improve product quality by using the advantages of information technology. The question is how to apply appropriate systems to different companies, especially to medium-size and small companies. Large companies need advanced PDM systems, which are expensive, and difficult to apply and maintain, and education of employees and integration into ERP systems is needed. On the other hand, small companies need only simple PDM systems with basic functionality. We have developed a Java-based PDM system which can support product structure and document management. The data model is based on natural classification and offers multilevel abstraction. Classical communication is possible among small teams of designers. The Java PDM system is helpful in archiving, and is easy to install, use and maintain. It is pre-configured and can be used through the Internet. Work can be done on the Internet with a standard Web browser. No special software is required. There are some disadvantages, such as a restriction on the possibilities of program adaptation. The simple Java PDM system can input and output files which can be accessed regarding the life-time phase of the development process, and the role of the user according to privileges. Files are transferred using FTP protocol. The PDM system saves project data on which the user was last working and offers to continue working at the place where it was interrupted. The system is constantly aware of the current project and the active building block. The core of the program is a hierarchical product structure. The user can move through it and set a number of visible levels. Each building block can have documents attached. The PDM system enables archive searching between building blocks and documents. Searching can be performed on the basis of different attributes defined in the data model of building blocks and documents. The architecture of the Java PDM system is based on a database which is connected with the server application through the ODBC driver. On the server side there is also a FTP server, which enables transfer of files in the file system. The server application can be connected through the Internet using a Web browser, which is the only software needed by the client.

Z vključevanjem novih tehnologij lahko podjetja bistveno dvignejo kvaliteto dela in produktov. Informacijske tehnologije so se v zadnjem času močno razvile in podjetje, ki jih je uspelo praktično uporabiti, je lahko doseglo pomembno prednost. Postavi se vprašanje, kako različnim podjetjem, tudi srednje velikim in majhnim, ponuditi ustrezne sisteme. Če velika podjetja potrebujejo visoko funkcionalne PDM sisteme, ki poleg same nabavne cene zahtevajo tudi veliko podpornih dejavnosti (vzdrževanje, uvajanje, izobraževanje, integracijo v poslovne in proizvodnje sisteme), se predvsem majhna podjetja lahko zadovoljijo z enostavnimi PDM sistemi, ki nudijo osnovne funkcije. Podatkovni model temelji na naravni klasifikaciji in omogoča večnivojsko abstrakcijo. V majhni razvojni skupini je komunikacija lahko klasična. Po drugi strani enostaven PDM sistem nudi pomoč predvsem pri arhiviranju, je enostaven za uporabo in vzdrževanje, ima vgrajen določen način dela in omogoča dostop preko Interneta. Do izraza pridejo nove možnosti, ki jih nudi Internet. Delo se opravlja preko splošno razširjenega brskalnika in na strani odjemalca ni potrebno nikakršno nameščanje novih programov. Obstajajo tudi slabosti enostavnih PDM sistemov. Na prvem mestu je omejitev pri prilagajanju konfiguracije. Enostaven PDM sistem temelji na podatkovni bazi, check - in, check - out datotek, do katerih se lahko dostopa glede na fazo v življenjskem ciklu razvoja in vlogo uporabnika. Omogočeno je iskanje in spreminjanje podatkov v podatkovni bazi. Datoteke se prenašajo preko standardnega FTP protokola. PDM sistem zapiše na katerem projektu je uporabnik nazadnje delal in mu le-tega ponudi ob začetku dela. V sistemu je vsak trenutek aktiven določen gradnik v okviru trenutnega projekta. Jedro programa je hierarhična struktura izdelka po kateri se uporabnik lahko sprehaja, nastavlja lahko število vidnih nivojev. Vsakemu gradniku je prirejena skupina dokumentov. Ena od pomembnih funkcij je iskanje po arhivu med gradniki in dokumenti. Iskanje je omogočeno po vseh atributih, ki so opisani v podatkovnem modelu gradnikov in dokumentov. Struktura sistema Java PDM temelji na podatkovni bazi, ki je preko ODBC vmesnika povezana s strežniškim programom. Na strani strežnika je tudi FTP strežnik, ki omogoča dostop do datotek v datotečnem sistemu. Do strežnika se lahko dostopa preko Interneta z Web brskalnikom, ki je edini potreben program na strani odjemalca. [COBISS.SI-ID 3725083]

62. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Analysis of conceptual design chains for the unknown input/known output pattern. V: CULLEY, Steve (ur.), DUFFY, Alex (ur.), MCMAHON, Chris (ur.), WALLACE, Ken (ur.). 13th International Conference on Engineering Design - ICED 01, Glasgow, UK, August 21-23, 2001. [Unifying engineering design - building a partnership between research and industry]. [Bk. 1], Design research - theories, methodologies, and product modelling, (WDK, 28). Bury St. Edmunds: Professional Engineering Publishing, 2001, str. 53-60.

This paper has two objectives. First we would like to explain the reasons for assuming that a combinatorial explosion may occur, and then we will show that chaining of physical laws does not produce a combinatorial explosion, even though it would be reasonable to expect it, taking into account the algorithm design, and its occurrence would mean that the existing algorithm of chaining is generally inappropriate for the conceptual design of technical systems. In the second part, an example of a conceptual design chain for a voltage generator will be illustrated, which is generated by chaining with the use of the unknown input/known output pattern. This will be followed by a partial analysis of the generated conceptual design chains and a description of the advantages of such an approach in designing technical systems.

Namen članka je dvojen. Najprej bomo pojasnili vzroke za umestnost predpostavke o kombinacijski eksploziji, nato pa bomo pokazali, da veriženje fizikalnih zakonov ne generira kombinacijske eksplozije. Le-ta bi namreč pomenila, da obstoječi algoritem veriženja fizikalnih zakonov v splošnem ni primeren način snovanja tehničnih sistemov. V drugem delu bomo ilustrirali enega izmed primerov verige zasnove voltage generator, ki je generiran z veriženjem po vzorcu neznani vhod - znani izhod. Sledi delna analiza generiranih verig zasnove in opis prednosti pristopa k snovanju tehničnih sistemov. [COBISS.SI-ID 4645147]

63. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Designing of a cutter using the prescriptive model of conceptual design. V: CULLEY, Steve (ur.), DUFFY, Alex (ur.), MCMAHON, Chris (ur.), WALLACE, Ken (ur.). 13th International Conference on Engineering Design - ICED 01, Glasgow, UK, August 21-23, 2001. [Unifying engineering design - building a partnership between research and industry]. [Bk. 4], Design applications in industry and education, (WDK, 28). Bury St. Edmunds: Professional Engineering Publishing, 2001, str. 139-146.

The purpose of this article is to present the industrial application of one of the prescriptive models of design, and indicate its shortcomings. The model was used for designing a cutter, or, more precisely, the upgrading of an existing cutter for piece plastic items into a cutter for plastic beverage packaging. This model has already been successfully applied to the upgrading of a tubular turbine radial bearing, which is also one of the reasons it was used here again. Another reason is, naturally, the fact that the applicability of design models can only be verified by using them for solving real problems, which in turn result in improving the model.

Namen članka je pokazati industrijsko aplikacijo enega izmed preskriptivnih modelov ter nakazati njegove pomanjkljivosti. Model je uporabljen za konstruiranje rezalnika oziroma bolje rečeno spremembo namembnosti obstoječega rezalnika za kosovno plastiko v rezalnik za plastično embalažo pijač. Konkreten model je že bil uspešno apliciran za nadgradnjo radialnega ležaja cevne turbine, kar je tudi eden od razlogov za ponovno uporabo. Drugi razlog je seveda dejstvo, da se uporabnost modelov konstruiranja lahko preverja le z uporabo na realnih problemih, ki povratno vplivajo na izpopolnjevanje samih modelov. [COBISS.SI-ID 4645659]

64. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Vibration analysis of vacuum cleaner motors. V: MARJANOVIĆ, Dorian (ur.). Proceedings of the 7th International Design Conference DESIGN 2002, Cavtat, Dubrovnik, Croatia, May 14-17, 2002. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture; Glasgow: The Design Society, cop. 2002, vol. 1, str. 707-712.

Once a product is developed and its manufacture begins, its level of excellence immediately starts decreasing due to other competitive products on the market. Its life on the market can be prolonged by continual product improvements. A longer product lifetime also increases its profitability, because the development of a new family of products is associated with considerable costs. The paper presents product re-engineering using an example of a vacuum cleaner motor and its positioning in the product development cycle. The development of vacuum cleaner motors (motor and turbine assembly) is progressing in the direction of increasing the number of revolutions and decreasing their mass and volume. The performed analysis of vacuum cleaner motor construction indicated several possibilities for increasing the number of revolutions. The basic problem concerns the influence of individual components on critical speed. The paper assesses the applicability of individual methods for the analysis of natural frequencies; the results are summarized in the form of engineering design rules for vacuum cleaner motors. The analysis was performed for an example from current manufacturing practice.

Ko je izdelek razvit in postavljen v proizvodnjo, se njegova dovršenost zaradi konkurenčnih proizvodov na trgu prične takoj zmanjševati. Njegova življenjska doba na trgu se podaljša s stalnim dopolnjevanjem izdelka. Podaljšana življenjska doba poveča ekonomsko uspešnost izdelka, ker je razvoj nove družine izdelkov povezan z velikimi stroški. Izpopolnjevanje izdelka zajema tako pripravo novih izpeljank, kakor drobne popravke. V prispevku je na primeru sesalne enote predstavljena prenova izdelka in umeščena je v razvojni cikel izdelka. Razvoj sesalnih enot (sestav motorja in turbine) gre v smeri povečevanja števila vrtljajev in zmanjševanja mase in volumna. Pri tem se pojavi problem vibracij, še posebej pri testih ob povečani napetosti. Izvedena analiza konstrukcije sesalne enote je pokazala možnosti za dvig števila vrtljajev. Osnovno vprašanje je bilo, kakšen je vpliv posameznih sestavnih delov na kritično hitrost. V prispevku je ocenjena uporabnost posameznih metod za analizo lastnih frekvenc in rezultati so povzeti v obliki konstrukcijskih pravil za sesalne enote. Določen je vpliv lastnosti sestavnih delov na vibracije pri obratovanju. Analiza je bila izvedena za izdelek iz industrijske prakse. [COBISS.SI-ID 5238555]

65. KREK, Janez, DUHOVNIK, Jože. Model generation and application in medical domain. V: MARJANOVIĆ, Dorian (ur.). Proceedings of the 7th International Design Conference DESIGN 2002, Cavtat, Dubrovnik, Croatia, May 14-17, 2002. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture; Glasgow: The Design Society, cop. 2002, vol. 2, str. 817-822.

3D model of real object can be generated using many different algorithms. The paper presents the method of creating the model with input images of real model, base model and expert knowledge. Input images represent real object and can be taken from variety of sources (MRI, CT, X-ray images). Base model is 3D model that presents the common shape of model that is generated. Expert knowledge more precisely defines the properties of generated model. Model is visualised using VTK library and OpenGL. The method cannot replace the model, generated from series of CT images. It represents the possibility of faster and cost effective representation of a real patient before any surgery or decision takes place.

3D model realnega objekta je možno izdelati z velikim številom algoritmov. Članek prikazuje metodo izdelave modela s slikami realnega objekta, osnovnim modelom in ekspertnim znanjem. Vhodne slike predstavljajo realni objekt, katerih izvor je lahko različen (MRI, CT, rentgenske slike). Osnovni model je 3D model, ki predstavlja splošno obliko generiranega modela. Ekspertno znanje natančneje določa geometrijske lastnosti generiranega modela. Predstavitev modela je narejena s knjižnico VTK in OpenGL. Prikazana metoda ne more nadomestiti modelov, ki so generirani na podlagi serije CT slik, vendar prikazuje možnost hitre in cenejše predstavitve kosti pacienta pred odločitvami o operaciji. [COBISS.SI-ID 5234715]

66. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Grid generation in complex computational domains with the use of subdivision templates. V: MARJANOVIĆ, Dorian (ur.). Proceedings of the 7th International Design Conference DESIGN 2002, Cavtat, Dubrovnik, Croatia, May 14-17, 2002. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture; Glasgow: The Design Society, cop. 2002, vol. 2, str. 1181-1186.

3D numerical analyses often require volume discretization through the generation of a grid. When discretizing complex geometries, it is important that the grid fits the boundaries well. A subdivision template is a method of dividing an entire computational space (volume) into primitive subspaces. Three parts of the grid generation procedure were developed: first we define a sufficiently large volume and divide the entire domain into smaller "subspaces" and call the method of division a "template". In the second step we transform entirely general shapes into set of B-splines by means of operators (coded functions) and enable variation of the shape of boundaries. The third step is grid optimization concerning orthogonality. The optimization is controlled by "control points", which "slide" along "carrier geometry".

Tridimenzionalne numerične analize toka pogosto zahtevajo prostorsko diskretizacijo v obliki mreže. Kadar diskretiziramo komplicirane geometrije, se mora mreža dobro prilegati mejam računskega območja. Z metodo razdelilne šablone razdelimo celotno računsko območje (volumen) na podprostore enostavnih oblik. Metoda je sestavljena iz treh korakov: najprej definiramo zadosti velik volumen in razdelimo celotno področje na manjše dele, način razdelitve pa imenujemo "šablona". V drugem koraku pretvorimo povsem splošne oblike v geometrijsko bazo B-zlepkov s pomočjo nabora operatorjev in omogočimo spreminjanje oblike meja. Tretji korak je optimizacija porazdelitve vozlišč glede na ortogonalnost mreže. Optimizacijo omogořajo "kontrolne točke", ki "drsijo" po "nosilni" geometriji. [COBISS.SI-ID 5234971]

67. KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. A system for footwear fitting analysis. V: MARJANOVIĆ, Dorian (ur.). Proceedings of the 7th International Design Conference DESIGN 2002, Cavtat, Dubrovnik, Croatia, May 14-17, 2002. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture; Glasgow: The Design Society, cop. 2002, vol. 2, str. 1187-1192. [COBISS.SI-ID 5237019]

68. DUHOVNIK, Jože, TAVČAR, Jože. Reengineering with rapid prototyping. V: HORVÁTH, Imre (ur.), PEIGEN, Li (ur.), VERGEEST, Joris S.M. (ur.). TMCE 2002 : proceedings of the fourth international symposium on tools and methods of competitive engineering, april 22-26, 2002, Wuhan, P.R. China. Wuhan, China: Huazhong University of Science and Technology Press, 2002, str. 117-130. [COBISS.SI-ID 5489435]

69. BERNIK, Rajko, DUHOVNIK, Jože, BENEDIČIČ, Janez. Zamisao primjerenijeg stroja za rastresanje stajskog gnoja. V: KOŠUTIĆ, Silvio (ur.). Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova 31. međunarodnog simpozija iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 24.-28. veljače 2003 : proceedings of the 31. international symposium on agricultural engineering, Opatija, Croatia, 24.-28. February 2003. Zagreb: Zavod za mehanizacijo poljoprivrede, Agronomski fakultet Sveučilišta, 2003, str. 177-185, ilustr. [COBISS.SI-ID 3611257]

70. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože, KREK, Janez, ŽAVBI, Roman. Active learning at an international virtual product development project. V: BEZJAK, Jožica (ur.). Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From idea to the product" - from the kindergarten to the technical faculty : proceedings : 1st international science symposium : zbornik prispevkov : 1. mednarodni znanstveni posvet, 9-11. april, 2003, Portorož, Slovenija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 2003, str. 14-21. [COBISS.SI-ID 5671195]


1.09 Published Professional Conference Contribution

71. DUHOVNIK, Jože. Sistematično konstruiranje z uporabo upravljalskega sistema za CAD. V: CIM - tovarna prihodnosti, prestrukturiranje naše proizvodnje. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1990, str. 1-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 76222976]

72. TAVČAR, Jože, ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Ekspertni sistemi v konstrukciji. V: CIM - tovarna prihodnosti, prestrukturiranje naše proizvodnje. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1990, str. 1-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 76243456]

73. KOS, Leon, KOLŠEK, Tomaž, DVORŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Klasifikacija izdelka v CAD. V: CIM - tovarna prihodnosti, prestrukturiranje naše proizvodnje. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1990, str. 1-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 76242688]

74. BUH, Janez, DUHOVNIK, Jože. 2-D modeler. V: CIM - tovarna prihodnosti, prestrukturiranje naše proizvodnje. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1990, str. 1-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 76240896]

75. RIHTARŠIČ, B., SLUGA, Alojzij, DUHOVNIK, Jože. From single function to integrated engineering information system in Litostroj. V: EUREKA-INTO-ISYTRANS : workshop on engineering information system, Bled, Slovenia, February 5-6, 1996, str. 1-12. [COBISS.SI-ID 1882395]

76. DUHOVNIK, Jože. Integracija podatkov v podjetju. V: TAVČAR, Jože (ur.), DUHOVNIK, Jože (ur.). Tehnični informacijski sistemi v podjetju : vodenje in pretok konstrukcijske dokumentacije - PDM sistemi : gradivo za seminar, oktober 1997. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Tehnološki center LECAD, [1997], 5 str. [COBISS.SI-ID 2289947]

77. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Klasifikacija, poimenovanja in opisi izdelkov ter njihovih gradnikov. V: TAVČAR, Jože (ur.), DUHOVNIK, Jože (ur.). Tehnični informacijski sistemi v podjetju : vodenje in pretok konstrukcijske dokumentacije - PDM sistemi : gradivo za seminar, oktober 1997. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Tehnološki center LECAD, [1997], 16 str. [COBISS.SI-ID 2290715]

78. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Modeli vodenja tehnične dokumentacije. V: TAVČAR, Jože (ur.), DUHOVNIK, Jože (ur.). Tehnični informacijski sistemi v podjetju : vodenje in pretok konstrukcijske dokumentacije - PDM sistemi : gradivo za seminar, oktober 1997. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Tehnološki center LECAD, [1997], 17 str. [COBISS.SI-ID 2290203]

79. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Tridimenzionalna vizualizacija podatkov, zajetih z medicinsko diagnostično opremo. V: LENARČIČ, Jadran (ur.). Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba - IS'98 = International Multi-Conference Information Society - IS'98, Ljubljana, Slovenia, 7 October 1998. Proizvodne tehnologije in sistemi : zbornik konference : proceedings of the conference. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 1998, str. 37-38.

Pri diagnostiki poškodb in deformacij kostnega tkiva pri človeku se uporabljata rač. tomografija in mag. resonanca. Slike je potrebno obdelati s primernimi algoritmi, da je na njih mogoče prepoznati zaključene konture. Na podlagi tako pridobljenih podatkov sledi izdelava tridimenzionalnega volumskega modela tkiva kosti. Povezovanje dvodimenzijskih kontur bazira na prepoznavanju karakterističnih oblik in položajev kontur, ki jih popisujejo t.i. Voronoi diagrami. Tak pristop omogoča pravilno heuristiko povezovanja različnega števila kontur med seboj. Prostorski model je predstavljen na računalniškem zaslonu, omogočal pa bo različne analize. Tako bo omogočena nadgradnja k simulaciji operativnih posegov in možnosti modeliranja in izdelave nadomestnih protez za kosti.

Computer Tomography (CT) and Nuclear Magnetic Resonance (NMR) are widely used in medicine as diagnostic tools to determine extent of patological deformation and injuries of human bones. Different alghorithms have to be applied to two dimensional pictures to extract contours of tissue of interest. Contours can be used to synthesize three dimensional volume bone model. Contours are interconnected taking into account their shape, orientation and space location. The parameters of connection alghorithms are adjusted to result in an appropriate heuristics, depending on the type of application. Volume bone model is reperesented on computer monitor and can be further analysed. Computer models can be materialised by rapid prototyping technology (STL, NC) and the results can be extended to "custom made prothesis". [COBISS.SI-ID 2751771]

80. KOS, Leon, KREK, Janez, DUHOVNIK, Jože. Analiza posnetkov CT in MRI. V: LENARČIČ, Jadran (ur.). Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba - IS'98 = International Multi-Conference Information Society - IS'98, Ljubljana, Slovenia, 7 October 1998. Proizvodne tehnologije in sistemi : zbornik konference : proceedings of the conference. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 1998, str. 39-40.

Analiza računalniških tomografskih posnetkov (CT) in posnetkov magnetne resonance (MRI) se v medicini uporablja za diagnostiko notranjosti telesa. V prispevku so prikazane osnovne značilnosti in postopki za analizo posnetkov v tridimenzionalnem prostoru.

Standard programs from vendors of CT and MRI normaly does not handle special cases of user requirements. Representation of the scans can be based on voxels utilising special hardware. Typical scan for medical analysis takes about 100 MB of the memory. Suface representation is another approach to solve CPU/memory problem. Decimation and simplification of the scan is required for typical graphics display hardware which is limited with maximum number of triangles. We present our approach based on multiresolution surface modeling and composition of scans for bool operations. [COBISS.SI-ID 2752283]

81. ŽAVBI, Roman, KREK, Janez, DUHOVNIK, Jože. Verige zasnov tehničnih sistemov. V: LENARČIČ, Jadran (ur.). Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba - IS'98 = International Multi-Conference Information Society - IS'98, Ljubljana, Slovenia, 7 October 1998. Proizvodne tehnologije in sistemi : zbornik konference : proceedings of the conference. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 1998, str. 41-42.

Pomen fizikalnih zakonov pri snovanju tehničnih sistemih je že dolgo priznan, prav tako jih intenzivno uporabljamo za analize zasnovanih tehničnih sistemov. Kljub pomembnosti pa primanjkuje orodij, ki bi dopuščala eksplicitno uporabo fizikalnih zakonov in njihovo povezovanje v smislu snovanja tehničnih sistemov. Namen prispevka je pokazati algoritem in rezultate, dobljene s predstavljenim algoritmom, predvsem tiste, ki omogočajo primerjavo različnih verig zasnove tehničnih sistemov z enako vhodno in izhodno spremenljivko. Zanimivi pristopi k uporabi fizikalnih zakonov so opisani v [1, 2, 3, 4].

The significance of physical laws in designing technical systems has been acknowledged for a long time. They are also intensively used in the analysis of designed technical systems. In spite of their significance, though, there are insufficient tools to allow explicit use of physical laws and their chaining with regards to designing technical systems. The purpose of this paper is to present an algorithm and results obtained using it; especially those enabling comparisons between various conceptual design chains for technical systems with identical input and output variables. Interesting approaches to the use of physical laws are described in [1, 2, 3, 4]. [COBISS.SI-ID 2752539]

82. TAVČAR, Jože, VRHOVEC, Janez, DUHOVNIK, Jože. Uvajanje tehničnih informacijskih sistemov v podjetja. V: LENARČIČ, Jadran (ur.). Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba - IS'98 = International Multi-Conference Information Society - IS'98, Ljubljana, Slovenia, 7 October 1998. Proizvodne tehnologije in sistemi : zbornik konference : proceedings of the conference. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 1998, str. 43-44.

Raziskovalec Jože Tavčar dela na področju tehničnih informacijskih sistemov v okolju računalniško podprtega konstruiranja. Sprva je sam razvijal ustrezno programsko opremo. V zadnjem obdobju se je usmeril v metodiko uvajanja PDM (Product Data Management systems) oz. tehničnih informacijskih sistemov v slovenska podjetja.

A researcher Jože Tavčar works in the field of technical inforamation systems in the relations with CAD process. At the beginning he was developing software, too. He is now concentrated on methdology of applying of the PDM - Product Data Management systems into Slovenian industry. [COBISS.SI-ID 2752795]

83. DUHOVNIK, Jože. Strojegradnja in financiranje energetskih objektov. V: DIMOVSKI, Vlado (ur.), ZAGER, Miran (ur.). Vključevanje slovenskega energetskega gospodarstva v koncept enotnega energetskega trga Evropske unije : zbornik prispevkov in razprav tematske konference. Ljubljana: Center za mednarodno konkurenčnost, 1999, str. 57-59, 60 (slov.) in 92 (angl.). [COBISS.SI-ID 4122395]

84. DUHOVNIK, Jože. Metodologija projektiranja čistilnih naprav. V: ROŠ, Milenko (ur.). Strokovni seminar Vodni dnevi 2000, Portorož, 2. in 3. oktober 2000. (Obdelava izcednih voda) : zbornik referatov. Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda, 2000, str. 69-77.

Metodika pri projektiranju čistilnih naprav izhaja iz teorije konstruiranja. Glede na nivo konstruiranja določamo sestave tehničnih sistemov in njihovo velikost. Sama tehnologija čiščenja odpadnih voda zato zahteva opredeljevanje delovnih principov glede na zahtevano funkcijo. V prispevku je obravnavana delitev glavne funkcije na delne. Ob vsaki funkciji zato opredelimo funkcijske zahteve, ki so podlaga za ocenjevanje primernosti rešitve. V sklepu izvajanja je predstavljena tehnologija čiščenja kot tehnološki objekt in ne gradbeni. Obravnavano je izhodišče za opredelitev garancijskih pogojev tako v delu rešitev kot v celoti.

Methodology of waste water treatment plant design is based on theory of design. Technical systems and their size are determined by the level of design. The waste water treatment technology requires determination of working principles with respect to main function. This paper describes decomposition of main into basic functions. Aproprietness of solution of particular design is based on design requirements, which must be thorougly determined prior to solution. Conclusion represents waste water treatment from technology point of view, not as construction or civil engineering task. The starting point for determining warranty conditions is given in partial solutions as well as in the whole solution. [COBISS.SI-ID 3913499]

85. DUHOVNIK, Jože. Uporaba SBR sistema za manjše čistilne naprave. V: Financiranje izgradnje čistilnih naprav : seminar za župane, predstavnike občin, ki so odgovorni za komunalne odpadne vode in predstavnike javnih komunalnih podjetij : Ljubljana, 26. september 2001, (Strokovni seminarji Spoznajte nove možnosti!). Ljubljana: GENERA, 2001, str. 5/1-5.

Obravnavana je nadgrajena tehnologija po principu SBR sistema. Predstavljene so značilnosti vseh stopenj očiščevanja odpadne vode: mehanski, biološki in bakteriološki. Predstavljeni so glavni deli opreme, ki omogoča temeljno funkcijo čiščenja. Posebej je predstavljena značilnost tehnologije DURON za celovito čiščenje odpadnih voda. Na koncu sta podrobneje obdelana dva primera ČN s kapaciteto 25 in 120 PE. [COBISS.SI-ID 4903707]

86. DUHOVNIK, Jože, OSELI, Damjan, DUHOVNIK, Klemen. Avtomatizacija malih čistilnih naprav. V: ROŠ, Milenko (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda: = Slovenian Water Pollution Control Association: = Slowenische Vereinigung für Gewässerschutz, 2003, str. 31-43. [COBISS.SI-ID 6657307]


1.13 Published Professional Conference Contribution Abstract

87. DUHOVNIK, Jože. Communication in design-development process. V: Tretja Slovenska konferenca o menedžmentu inovativnih tehnologij = Third Slovenian Conference on Management of Innovative Technologies, Piran, October 28-29, 1999. MIT '99 : povzetki : abstracts. [Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LAT], 1999, str. [24]. [COBISS.SI-ID 3520027]

88. DUHOVNIK, Jože. Machine industry and financing of energy infrastructures. V: DIMOVSKI, Vlado (ur.), ZAGER, Miran (ur.). Vključevanje slovenskega energetskega gospodarstva v koncept enotnega energetskega trga Evropske unije : zbornik prispevkov in razprav tematske konference. Ljubljana: Center za mednarodno konkurenčnost, 1999, str. 91. [COBISS.SI-ID 4122139]

89. DUHOVNIK, Jože. Influence of environment on R&D phase. V: 5th International Conference on Management of Innovative Technologies, Piran, Slovenia, October 11-12, 2001. MIT 2001 : abstracts proceedings. [Ljubljana: Faculty of Mechanical Engineering, LAT, 2001], str. 12-13. [COBISS.SI-ID 4735003]


1.16 Independent Scientific Component Part in a Monograph

90. DUHOVNIK, Jože. Systematic design in intelligent CAD systems. V: HAGEN, Paul J. W. ten (ur.), TOMIYAMA, Tetsuo (ur.). Intelligent CAD systems I : theoretical and methodical aspects, (Eurographic seminars). Berlin [etc.]: Springer, cop. 1987, str. 224-238.

The paper describes design phases and types of design. Design phases define the function and functionality related to graphics presentation. In a design process four characteristic presentations are produced; a scheme, a rough drawing, a drawing (project drawing), and a manufacturing drawing. Four design modes define the designing activities; new design, innovative design, variation design and adaptation design. Connecting the design phases with the design modes makes systematic design possible. [COBISS.SI-ID 2818331]

91. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Model of conceptual design phase and its applications in the design of mechanical drive units. V: LEONDES, Cornelius T. (ur.). Computer-aided design, engineering, and manufacturing : systems techniques and applications. Vol. V, The design of manufacturing systems. Boca Raton [etc.]: CRC Press, cop. 2001, str. 7/1-38. [COBISS.SI-ID 4074267]


1.18 Encyclopaedia, Lexicon, Dictionary, etc. Entry

92. DUHOVNIK, Jože. Dr. Joze Duhovnik. V: PELLAM, John L. (ur.). 500 great minds of the early 21st century, (Bibliotheque World Wide). Irvine, Calif.: BWW Society, cop. 2002, str. 149. [COBISS.SI-ID 5311003]


1.19 Review, Book Review, Critique

93. DUHOVNIK, Jože. P. Stetzenbach: CAD Leiterplattenentwicklung mit dem Schaltplan- und Layout-Programm EAGLE 3.5 : ocena knjige. Stroj. vestn., 1998, let. 44, št. 5/6, str. 203. [COBISS.SI-ID 2587931]


1.20 Preface, Afterword

94. DUHOVNIK, Jože. "Občutek prihajajoče svobode ..." : [beseda urednika]. V: DUHOVNIK, Jože (ur.). Sv. Jakob nad Medvodami : deseto leto demokracije in odločitve za samostojnost : zbornik. Medvode; Ljubljana: Organizacijski odbor Sv. Jakob 99, 1999, str. 7-9.

Dogodki v zgodovini so zaznamovali življenje rodu, ki je, razpeto na pobočjih Alp tja do Panonske nižine in Jadranskega morja, zaživelo v samostojni skupnosti. V moderni zgodovini človeštva so se potomci tega klenega roda ponovno odločili, da bodo imeli svojo državo. Dvakrat, so sanjali svojoj državo v devetnajstem stoletju. Tretjič, jim je končno uspelo. Skrbno in preudarno, skupaj in z voljo so skoraj v en glas potrdili zavezo svojim prednikom. [COBISS.SI-ID 4121371]


1.22 Interview

95. BORAK, Neven, DUHOVNIK, Jože, PEKLENIK, Janez, KOVAČ, Bogomir, SENJUR, Marjan. Ogrožena nedolžnost ekonomije : izzivi v ekonomiji in politiki. Delo (Ljubl.), 37, št. 34 (11.II.1995), str. 30-31. Ilustr. [COBISS.SI-ID 47536384]

96. DUHOVNIK, Jože. Izdelek za različna kulturna okolja : telekonferenčna mednarodna šola strojništva. Delo (Ljubl.), 3. jun. 2002, letn. 44, št. 125, str. 12 (Znanost = Scientia), ilustr.

Telekonferenca ali "multilateralna simetrična televizija" je, tehnično gledano, komunikacijska povezava med več točkami oziroma avditoriji, ki se med seboj v realnem času ne le slišijo, temveč tudi vidijo. Vsaka udeležena stran potrebuje računalnik oziroma delovno postajo z videokartico, specialno videokamero, pa še mikrofon, zvočnike in večji monitor ali, bolje, projektor. Avditoriji se morajo med seboj povezati z zelo zmogljivim optičnim kablom (in/ali včasih tudi s telekomunikacijskim satelitom). [COBISS.SI-ID 5254683]


1.25 Other Articles or Component Parts

97. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Ekspertni sistem za zasnovo mehanskih prenosnikov. Stroj. vestn., 1993, let. 39, št. 1/2, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 1858843]

98. DUHOVNIK, Jože. Duhovnik Jože. V: BACHMANN, Thomas M. (ur.). Who'swho in science and engineering : 2000-2001 : millennium edition, (Who's who in the West). 5th ed. New Providence, NJ: Marquis Who's who, cop. 1999, str. 341. [COBISS.SI-ID 5310235]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific Monograph

99. DUHOVNIK, Jože, TAVČAR, Jože. Elektronsko poslovanje in tehnični informacijski sistemi : PDMS - products data management systems, (Konstruiranje: raziskave, razvoj in uporaba, 2). 1. tisk. Ljubljana: LECAD, Fakulteta za strojništvo, 2000. 1 zv. (loč. pag.), [7] f. zganj. pril., ilustr., tabele. ISBN 961-6238-43-4. [COBISS.SI-ID 108401920]


2.05 Other Educational Material

100. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. STEP standard (ISO 10303) temelj za izmenjavo podatkov in integracijo v CAD procesu. 1996; Ljubljana. 51 str. [COBISS.SI-ID 1809435]


2.06 Manual, Dictionary, Lexicon, Atlas, Map

101. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože, BUGOW, Reiner. Priročnik za uporabo knjižnice PSstep_Caselib (SDAI - Standard Data Acces Interface). 1996; Ljubljana. $35 str. [COBISS.SI-ID 1869851]


2.08 Doctoral Dissertation

102. DUHOVNIK, Jože. Raziskava torzijskih nihanj na štrcljih gredi enostopenjskega reduktorja in njihov vpliv : [disertacija], (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Doktorske disertacije). Ljubljana: [J. Duhovnik], 1980. 116 f., [26] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 15989760]


2.09 Master's Thesis

103. DUHOVNIK, Jože. Prenašanje obremenitev med zobmi z upoštevanjem odstopkov, deformacij in masnih sil : magistrsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Magistrska dela). Ljubljana: [J. Duhovnik], 1974. 202 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3623707]


2.12 Final Research Report

104. HLEBANJA, Jože, DUHOVNIK, Jože. RAZISKAVA TORZIJSKIH NIHANJ NA STRCLJIH GREDI ENOSTOPENJSKEGA REDUKTORJA,KI NASTANEJO ZARADI ODSTOPKOV OZOBJA IN NJIHOV VPLIV. Ljubljana: RSS, 1980. 116 str. [COBISS.SI-ID 9197568]

105. DUHOVNIK, Jože. Teoretične osnove procesa lepanja pod posebnimi pogoji = [Theoretische Grundlagen des Läppungsprozesses unter besonderen Bedingungen]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LASEL, Laboratorij za konstrukcijo strojev, Enota za strojne elemente, 1980. 29 str., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4969755]

106. DUHOVNIK, Jože. Mikrofizika lepalnega procesa = [Microphysics of the lapping process]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strojne elemente, LASEL, 1981. 29 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4970267]

107. DUHOVNIK, Jože. Raziskava obremenitev pogonskega sklopa protitočnega mešalca. Ljubljana: RSS: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strojne elemente, LASEL, 1981. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10349824]

108. DUHOVNIK, Jože. Računalniško podprto konstruiranje. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1983. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 400667]

109. HLEBANJA, Jože, EMRI, Igor, ŠTOK, Boris, STROPNIK, Jože, GRABEC, Igor, KUHELJ, Anton, DUHOVNIK, Jože, STUŠEK, Anton, VIŽINTIN, Jože, JANEŽIČ, Igor, LOČNIŠKAR, Jože. Delovni in transportni stroji, strojni elementi in konstruiranje : poročilo o delu za leto 1984. Ljubljana: RSS: Univerza Edvarda Kardelja, Fakulteta za strojništvo, 1984. IV, 263 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4934683]

110. HLEBANJA, Jože, KOSEL, Franc, FAJDIGA, Matija, GOLJAR, Marko, STUŠEK, Anton, NOE, Dragica, DUHOVNIK, Jože, VUJOŠEVIĆ, Niko, VIŽINTIN, Jože, ŠKRJANC, Milan, ZALETEL, Jure. Delovni in transportni stroji, strojni elementi in konstruiranje : poročilo o delu za leto 1984. Ljubljana: RSS: Univerza Edvarda Kardelja, Fakulteta za strojništvo, 1984. [8], 199 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5012763]

111. HLEBANJA, Jože, EMRI, Igor, ŠTOK, Boris, KUHELJ, Anton, DUHOVNIK, Jože, STUŠEK, Anton, JANEŽIČ, Igor, KOS, Marko. Metode konstruiranja, (Delovni in transportni stoji,strojni elementi in konstruiranje). Ljubljana: RSS, 1984. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 10747648]

112. BOŽIČNIK, Stanislav, TOMELJ, Branko, DUHOVNIK, Jože, STUŠEK, Anton, ŠMARČAN, Pavel, TRŽAN, Franc, GRBIČ, Nebojša. Ocena razvojnih možnosti in integrabilnosti DO Strojna. [Maribor: Ekonomski center, Inštitut za družbeni razvoj, 1984]. II, 92 str. + 8 str. pril. [COBISS.SI-ID 3738396]

113. HLEBANJA, Jože, STROPNIK, Jože, ŠTOK, Boris, EMRI, Igor, GRABEC, Igor, KUHELJ, Anton, DUHOVNIK, Jože, STUŠEK, Anton, VIŽINTIN, Jože, JANEŽIČ, Igor. Delovni in transportni stroji, strojni elementi in konstruiranje. Ljubljana: RSS, Raziskovalna skupnost Slovenije; Univerza Edvarda Kardelja, Fakulteta za strojništvo, 1985. 184 f., pril. [COBISS.SI-ID 5012507]

114. DUHOVNIK, Jože, MATIČIČ, Niko, OCEPEK, Drago. Analiza uvajanja CAD v DO Sava : III. del. Kranj: Sava, 1987. 65 str. [COBISS.SI-ID 6658075]

115. DUHOVNIK, Jože. Metoda preračuna stožčaste zobniške dvojice za lopatar TL-8 : [končno poročilo o raziskovalni nalogi]. Ljubljana: Slovenija ceste Tehnika, TOZD Strojni inženiring, 1987. 19 str. [COBISS.SI-ID 6658843]

116. DUHOVNIK, Jože. Modularna gradnja zobniških prenosnikov za žičnice : [končno poročilo o raziskovalni nalogi]. Trbovlje: Strojna tovarna Trbovlje-STT, 1988. 34 str. [COBISS.SI-ID 6659355]

117. DUHOVNIK, Jože, OCEPEK, Drago. Analiza uvajanja CAD v DO Sava : IV. del : [končno poročilo o raziskovalni nalogi]. Kranj: Sava, 1989. 28 str. [COBISS.SI-ID 6659611]

118. HLEBANJA, Jože, VOGRIČ, P., JANEŽIČ, Igor, STUŠEK, Anton, ČUDINA, Mirko, PREBIL, Ivan, ŠTOK, Boris, KOSEL, Franc, DUHOVNIK, Jože, JARC, V., VIŽINTIN, Jožef. Delovni stroji, strojni elementi in konstruiranje : poročilo za leto 1989. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1989. 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 51592704]

119. ŽAVBI, Roman, KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Analiza vzrokov poškodb zobniškega prenosnika ... za pogon ranžirnega vozička v klasirnici premoga Rudnika lignita Velenje ter predlog sanacije. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1992. 45 str., 11 str. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4276251]

120. ŽAVBI, Roman, TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Računalniško podprta optimizacija izračuna pogona ročičnega mehanizma pehal mehanskih vlečnih strojev. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1992. [20] str., priloge, ilustr. [COBISS.SI-ID 4275995]

121. DUHOVNIK, Jože. Razvoj energetsko varčnejših podsistemov viličarja : Poročilo o raziskovalno-razvojnem delu. 1993: Fakulteta za strojništvo. l5 f., [36] f. pril. [COBISS.SI-ID 1670171]

122. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Konstruktersko okolje za konstruiranje mehanskih prenosnikov - Interno poročilo. 1994. $22 str. [COBISS.SI-ID 2163483]

123. KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Paralelne aplikacije v mreži strežnikov : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 1994. 19 str. [COBISS.SI-ID 1743643]

124. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Vodenje tehnične dokumentacije z upravljalcem CAD procesa- PROJECT Manager-jem - Interno poročilo. 1994. $16 str. [COBISS.SI-ID 2163227]

125. KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Geometry optimization for planetary transmissions. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1995. 45 str. [COBISS.SI-ID 1744667]

126. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Metoda AHP in njena uporaba za izbiro najprimernejših oblikovnih modelov - primeri dodajanja in/ali odvzemanja kriterijev ter alternativnih oblikovnih modelov in vpliv na končno razvrstitev. 1995. $16 str. [COBISS.SI-ID 2165275]

127. KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Metoda sledenja žarka - Fizikalne lastnosti površin za računalniško grafiko - interno poročilo. 1995. $12 str. [COBISS.SI-ID 2164763]

128. KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Neposredno krmiljenje NC stroja ISEL. 1995. $49 str. [COBISS.SI-ID 2163995]

129. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Primerjava metode AHP in metode minimalne količine informacij za ocenjevanje na osnovi kvantitativnih kriterijev - Interno poročilo. 1995. $13 str. [COBISS.SI-ID 2163739]

130. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Snovanje in optimiranje konstrukcij. 1995. $19 str. [COBISS.SI-ID 2164507]

131. DUHOVNIK, Jože. Študij konstrukcijskih postopkov z opredelitvijo delovnih principov elementov in sestavov : letno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 1995. 28 str. [COBISS.SI-ID 1670683]

132. PEKLENIK, Janez, BUTALA, Peter, DUHOVNIK, Jože, SLUGA, Alojzij, LOGAR, Bojan, STARBEK, Marko, KUŠAR, Janez, MENART, Darko, URŠIČ, Robert, ČERNE, Peter, JERMOL, Mitja, KLANJŠČEK, Mirko, NOČ RAZINGER, Mojca, OBLEŠČAK, Ljubo, ŽAVBI, Roman, TAVČAR, Jože, KOS, Leon, BUH, Janez, MEDJA, Klemen (ur.). Uvajanje C-tehnologij v individualno in maloserijsko proizvodnjo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1995. 14 str. [COBISS.SI-ID 1914139]

133. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Analiza napetosti v rotorjih Francisovih turbin. V: SCHWEIGER, Franc. Raziskovalna naloga Dinamični pojavi v hidroenergetskih sistemih. Ljubljana: Litostroj, 1995, str. 3.1 - 3.16. [COBISS.SI-ID 2843931]

134. KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Adaptivno mreženje z Vornoi diagrami : interno poročilo. Ljubljana: LECAD, 1996. 10 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2046491]

135. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Analiza napetosti in lastnih frekvenc rotorja Peltonove turbine : interno poročilo. Ljubljana: LECAD, 1996. 1 zv., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2046235]

136. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Analiza napetosti v spirali francisove turbine - Interno poročilo. 1996. 12 str. [COBISS.SI-ID 1805595]

137. KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Distribuirani sistemi s paralelnim navideznim računalnikom. 1996; Ljubljana. $19 str. [COBISS.SI-ID 1744923]

138. SLUGA, Alojzij, DUHOVNIK, Jože, BUTALA, Peter, RIHTAŠIČ, Borut, MIŠKOVA, Saška. Human resource management : part project 4. Theme 4.1, Development of educational programmes for the additional education of engineers, (EUREKA-INTO-ISYTRANS, Project EU 1156). Ljubljana: Litostroj Concern Holding, 1996. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2062107]

139. KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Avtomatsko generiranje trikotniške mreže s fizikalno bazirano relaksacijo : interno poročilo. Ljubljana: LECAD, 1997. 1 zv., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2045211]

140. KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Identifikacija s kriptografskimi gumbi : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1997. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2607899]

141. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Modeliranje in trdnostna analiza ohišja elektromagnetnega ventila : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1997. 4 str., 14 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2607643]

142. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Računalniško podprto upravljanje s podatki o izdelkih - PDM sistemi : interno poročilo. Ljubljana: LECAD, 1997. 1 zv., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2044699]

143. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Raziskave pretočnega trakta sistema za namakanje Marun : interno poročilo. Ljubljana: LECAD, 1997. 1 zv. [COBISS.SI-ID 2045723]

144. VRHOVEC, Janez, DUHOVNIK, Jože. Vmesno poročilo o izdelavi programa opisna geometrija : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1997. 9 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2610715]

145. KREK, Janez, DUHOVNIK, Jože. Zasnova programa za izračun geometrije čelnih zobnikov za MS Windows : interno poročilo. Ljubljana: LECAD, 1997. 1 zv., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2045467]

146. KREK, Janez, ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Zasnova programa za kontrolo ležajev na življenjsko dobo z upoštevanjem zanesljivosti : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1997. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2607131]

147. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Značilni modeli integracije podatkov o izdelkih v podjetju : (poudarek na majhnih in srednje velikih podjetjih) : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Tehnološki center za CAD-LECAD, 1997. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2607387]

148. KREK, Janez, DUHOVNIK, Jože. Dopolnitev zahtev in izvedba programa za kontrolo ležajev : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1998. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2469659]

149. ŽAVBI, Roman, KOS, Leon, KREK, Janez, DUHOVNIK, Jože. IDEOGRAM : final report (February 1995 - January 1998). Work package WP 1.1, Geometry for cylindrical gears. Work package WP 1.2, Geometry for planetary gears. Work package WP 9, Selection of bearing type and dimensions based on reliability. Ljubljana: Faculty of Mechanical Engineering, CAD Laboratory-LECAD, 1998. 15 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4275739]

150. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Programska oprema za pretvorbo podatkov iz računalniškega programa IDEAS v TASCflow : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1998. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2608155]

151. DUHOVNIK, Jože. Razvoj izdelka z upoštevanjem funkcije in delovnih principov, povezava funkcije z obliko ter predstavitev oblikovnih modelov = Product genesis using functions and working principles, function-form connection and representation of models of shape : letno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1998. 9 str. [COBISS.SI-ID 2483483]

152. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Referenčni modeli pri vodenju tehnične dokumentacije : modeli integracije podatkov in referenčni modeli za različne vrste proizvodnje : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1998. 11 str. [COBISS.SI-ID 2469403]

153. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Zasnova tehničnih sistemov z uporabo preskriptivnega modela snovanja : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1998. 43 str. [COBISS.SI-ID 2469915]

154. KOLŠEK, Tomaž, KREK, Janez, DUHOVNIK, Jože. Animacija sklopa turbine S : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1999. 14 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4275483]

155. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Napotki za trdnostno analizo spiralnih ohišij vodnih turbin z uporabo MKE : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1999. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4275227]

156. DUHOVNIK, Jože. Razvoj izdelka z upoštevanjem funkcije in delovnih principov, povezava funkcije z obliko ter predstavitev oblikovnih modelov = Product development using functions and working principles, function-form connection and representation of models of shape : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1998. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1999. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2960411]

157. DUHOVNIK, Jože. Razvoj modelirnika za predstavitev notranje človekove strukture = Development of internal human structure 3D modeler : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1999. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1999. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 3280411]

158. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Uporaba programskega orodja ICCM COMET za določitev karakteristike vodne turbine : poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1999. 28 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4219163]

159. DUHOVNIK, Jože. Konstruiranje : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa 782-512 za leto 1999. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2000. 6 str., 5 str. pril. [COBISS.SI-ID 4004123]

160. KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Optimalni razrez linijskih elementov : projektno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD - LECAD, 2000. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3732763]

161. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Posodobitev konstrukcije cevne turbine tipa S z uporabo standardiziranih komponent : sistematičen pristop k posodobitvi tehničnih sistemov. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 2000. 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4218907]

162. ŠKERGET, Leopold, DUHOVNIK, Jože, ŽAVBI, Roman, KOLŠEK, Tomaž, KOS, Leon, TAVČAR, Jože, KERCAN, Vladimir, ŠIROK, Brane, DJELIĆ, Vesko, RUS, Tomaž, VUJANIČ, Vladimir, PERŠIN, Zlatko, LIPEJ, Andrej, JOŠT, Dragica, GANTAR, Marjan, VUČKOVIĆ, Sašo, BERGANT, Anton, SIJAMHODŽIĆ, Esad, HOFLER, Edvard, JELIĆ, Nikola, JENKO, Anton, KALAGASIDIS, Kostas. Razvoj hidravličnih karakteristik vodnih turbin : zaključno poročilo o rezultatih aplikativnega raziskovalnega projekta v letu 2000 [za MZT Slovenije]. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2000. 10 f. [COBISS.SI-ID 5822998]

163. DUHOVNIK, Jože. Razvoj izdelka z upoštevanjem funkcije in delovnih principov, povezava funkcije z obliko ter predstavitev oblikovnih modelov : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 1999. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2000. 3 str., [4] str. pril. [COBISS.SI-ID 3757595]

164. DUHOVNIK, Jože. Razvoj modelirnika za predstavitev notranje človekove strukture : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 1999. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2000. 3 str., [4] str. pril. [COBISS.SI-ID 3758107]

165. DUHOVNIK, Jože. Sekalnik plastenk : principi in prototip. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2000. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3634203]

166. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože, REJEC, Jožica. Analiza lastnih frekvenc mokre sesalne enote in predlogi konstrukcijskih sprememb. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2001. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4743707]

167. DUHOVNIK, Jože, BENEDIČIČ, Janez. Analiza mehanizma 75 : poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2001. 17 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4645915]

168. DEL CAMPO, Raul Verea, DUHOVNIK, Jože, BENEDIČIČ, Janez. I-DEAS 9 : structure analyse of the support beam of a manure spreader machine. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2001. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5504539]

169. DUHOVNIK, Jože. Konstruiranje : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa P0-0512-0782 za leto 2000. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2001. 9 str., 33 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4641563]

170. DUHOVNIK, Jože. Razvoj izdelka z upoštevanjem funkcije in delovnih principov, povezava funkcije z obliko ter predstavitev oblikovnih modelov : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2001. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2001. 12 str., 20 str. pril. [COBISS.SI-ID 4691483]

171. DUHOVNIK, Jože. Razvoj modelirnika za predstavitev notranje človekove strukture : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2001. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2001. 7 str., 20 str. pril. [COBISS.SI-ID 4691739]

172. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Zasnova in trdnostni preračun zobniškega prenosa za ročno krožno žago moči 1500 W. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2001. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4732699]

173. DUHOVNIK, Jože. Konstruiranje : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa P0-0512-0782 za leto 2001. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2002. 12 str., 83 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5094939]

174. JELIĆ, Nikola, KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Numerical study of flow asymmetry and self-sustained oscillations in geometrically symmetric cavities with confined jets, Confined jets in a cavity = Raziskave vodnega curka ujetega v posodi : interno poročilo o opravljenem znanstveno-raziskovalnem delu. Ljubljana: Faculty of Mechanical Engineering, LECAD, 2002. 1 mapa, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5081883]

175. DUHOVNIK, Jože, NOE, Dragica, BAJSIČ, Ivan. Poročilo o pregledu proizvodnje podjetja Tovarne meril Kovine, Slovenj Gradec. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2002. [39] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5527835]

176. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Trdnostni preračun zobniškega prenosa za ročno potopno žago. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2002. [13] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5334555]

177. DUHOVNIK, Jože. Konstruiranje : predhodno zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje od 1999-30.06.2003. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2003. [42] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6498843]

178. BENEDIČIČ, Janez, DUHOVNIK, Jože. Poročilo o iskanju izboljšav na mehanizmu. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2003. 65 str.loč.pag. [COBISS.SI-ID 5711899]

179. JELIĆ, Nikola, KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Raziskave pretočnega trakta turbine tipa SAXO : poročilo o delu v okviru projekta MŠZŠ 1.2-1503-0263-99. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2003. [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5531931]


2.13 Treatise, Preliminary Study, Study

180. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Analiza napetosti v Fravncisovi turbini - Interno poročilo. 1994. $15 str. [COBISS.SI-ID 1804571]

181. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Analiza poškodbe zobniške dvojice 3. stopnje tristopenjskega reduktorja za pogon dvovaljčnika v tovarni Sava Kranj. Ljubljana: LECAD, 1995. 1 zv., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2044955]

182. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Določitev upogibne togosti rotorja generatorja in lastnih frekvenc sistema rotor-gred-turbina za hidroelektrarno FALA 8 - interno poročilo. 1995. $12 str. [COBISS.SI-ID 1804827]

183. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Klasifikacija in identifikacija komponent in sestavov za potrebe konstrukterjev - interno poročilo. 1995. $14 str. [COBISS.SI-ID 1791515]

184. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Kontrola napetosti gonilne lopatice za HE Mariborski otok. 1995. $12 str. [COBISS.SI-ID 1805083]

185. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože. Poimenovanje komponent in sestavov Litostroj - Tovarna turbin. 1995. $5 str. [COBISS.SI-ID 1791771]

186. KREK, Janez, DUHOVNIK, Jože. Generator trojic planetnega prenosnika : interno poročilo. Ljubljana: LECAD, 1996. 12 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2045979]

187. ŠUBELJ, Matjaž, DEL CAMPO, Raul Verea, DUHOVNIK, Jože. Analiza nosilnosti kotnega gonila zgrabljalnika SIP Star 600. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2003. 15 str., tabele, illustr. [COBISS.SI-ID 5638939]

188. DEMŠAR, Ivan, DUHOVNIK, Jože. Hidravlični traktor - elementi obstoječega traktorja : poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2003. 18 str., tabele, illustr. [COBISS.SI-ID 5534235]

189. DEMŠAR, Ivan, DUHOVNIK, Jože. SolidWork (education edition) : I-Deas. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2003. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5534491]

190. ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Trdnostni preračun zobniškega prenosa ročne krožne žage moči P=1800W. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2003. 14 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6262043]

191. RIHTARŠIČ, Janez, DUHOVNIK, Jože. Varnostna kletka dvosedežnice Grič. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2003. [10] str., [19] pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5575963]


2.14 Project Documentation (preliminary design, working design)

192. DUHOVNIK, Jože. Dozirna naprava z avtomatsko regulacijo za mase z veliko viskoznostjo : [konstruirano/izvedeno/obratovalo 20 let]. Medvode: Color, 1967. [COBISS.SI-ID 6579483]

193. DUHOVNIK, Jože. Stroj za pranje sodov : [konstruirano/izvedeno/obratovalo 22 let]. Medvode: Color, 1968. [COBISS.SI-ID 6590747]

194. DUHOVNIK, Jože. Zapiralno orodje za pokrove z zavihki : [konstruirano/izvedeno/v uporabi 6 let]. Medvode: Color, 1968. [COBISS.SI-ID 6591259]

195. DUHOVNIK, Jože. Preskuševalna plošča za nanos premazov pod različnimi koti : [konstruirano/izvedeno/še v uporabi]. Medvode: Color, 1969. [COBISS.SI-ID 6591515]

196. DUHOVNIK, Jože, RIBIČ, Edvin. Zobniška črpalka za barve : [konstruirano/izvedeno/se še izdeluje]. Medvode: Color, 1969. [COBISS.SI-ID 6591771]

197. DUHOVNIK, Jože. Jeklena konstrukcija za novotovarno Pinus-Radeče : [konstruirano/izvedeno/se še izdeluje]. Velenje: Projektivni biro, 1970. [COBISS.SI-ID 6593563]

198. DUHOVNIK, Jože. Nihajni transporter-linija za gumiranje korda : [obratuje]. Kranj: Sava: Tovarna avtopnevmatike, 1971. [COBISS.SI-ID 6593819]

199. DUHOVNIK, Jože. Jeklena konstrukcija za tovarno Gorenje-Muta : [konstruirano/izvedeno/v uporabi]. Velenje: Projektivni biro, 1973. [COBISS.SI-ID 6594331]

200. HLEBANJA, Jože, DUHOVNIK, Jože. Izdelava preračuna za zamenjavo preslabih delov reduktorja za dvig kleščnega žerjava : [konstruirano/izvedeno/v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Jesenice: Železarna, 1974. [COBISS.SI-ID 6594587]

201. DUHOVNIK, Jože. Oblikovanje in konstruiranje avtomatskega ekspanzijskega ventila : [konstruirano]. Ljubljana: Elektromehanika: Fakulteta za strojništvo, 1974. [COBISS.SI-ID 6594843]

202. HLEBANJA, Jože, DUHOVNIK, Jože. Pogon frekvenčnega pretvornika : [konstruirano]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Jesenice; Železarna, 1976. [COBISS.SI-ID 6607387]

203. DUHOVNIK, Jože. Raziskava trdnostnih razmer pri zobniških dvojicah pogona posode z vrtilnimi lopaticami : [konstruirano/izvedeno/obratuje]. Ljubljana: Gradis, 1976. [COBISS.SI-ID 6607131]

204. DUHOVNIK, Jože. Analiza mehanizma za dvig prevoznih transporterjev - modularni sistem gradnje : [konstruirano/izvedeno/še v izdelavi]. Ljubljana: Slovenija ceste, TOZD Mehanični obrati, 1977. [COBISS.SI-ID 6608411]

205. DUHOVNIK, Jože. Konstrukcija podvozja prenosnika transporterjev : [konstruirano/izvedeno/v obratovanju]. Ljubljana: Slovenija ceste, TOZD Mehanični obrati, 1977. [COBISS.SI-ID 6607643]

206. DUHOVNIK, Jože, KASTELIC, Andrej. Montažni silos do 500 kN : [konstruirano/izvedeno/še v izdelavi]. Ljubljana: Slovenija ceste, TOZD Mehanični obrati, 1977. [COBISS.SI-ID 6607899]

207. DUHOVNIK, Jože. Optimizacija zobniških prenosnikov za pogon transporterjev glede na dimenzije in časovno trdnost : [konstruirano/izvedeno/še v izdelavi]. Ljubljana: Slovenija ceste, TOZD Mehanični obrati, 1977. [COBISS.SI-ID 6608155]

208. DUHOVNIK, Jože, KASTELIC, Andrej. Tipizacija pločevinaste opreme v projektnih sklopih : [konstruirano/izvedeno/še v izdelavi]. Ljubljana: Slovenija ceste, TOZD Mehanični obrati, 1977, 1978. [COBISS.SI-ID 6608923]

209. DUHOVNIK, Jože, MEDIČ, Marijan. Definiranje izhodiščnih parametrov za tipizirane objekte primarnega drobljenja : [konstruirano/izvedeno/še v uporabi]. Ljubljana: Slovenija ceste, TOZD Mehanični obrati, 1978. [COBISS.SI-ID 6619163]

210. ROETHEL, Franc, JANEŽIČ, Igor, DUHOVNIK, Jože. Izboljšava tehnoloških postopkov (zobniški prenosniki) : [konstruirano]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Maribor: Metalna, 1978. [COBISS.SI-ID 6619931]

211. DUHOVNIK, Jože, VIŽINTIN, Jože, ZAPUŠEK, Jože. Linija za izdelavo nožev : [konstruirano/izdelano]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Železniki: Niko, 1978. [COBISS.SI-ID 6619419]

212. DUHOVNIK, Jože, EINHAVER, Bojan. Mobilna separacija MSBž20 : [konstruirano/izvedeno/še v uporabi (Nigerija, Savdska Arabija)]. Ljubljana: Slovenija ceste, TOZD Mehanični obrati, 1978. [COBISS.SI-ID 6609435]

213. DUHOVNIK, Jože. Optimiranje sklopa pogonskega dela za družino transportnih trakov : [konstruirano/izvedeno/še v uporabi]. Ljubljana: Slovenija ceste, TOZD Mehanični obrati, 1978. [COBISS.SI-ID 6620187]

214. DUHOVNIK, Jože. Optimizacija zobniškega prenosnika : [konstruirano/izvedeno/še v uporabi]. Ljubljana: Gradis, 1978. [COBISS.SI-ID 6609947]

215. DUHOVNIK, Jože. Transport prahu od filtrov do zbiralnega silosa : [konstruirano/izvedeno/še v uporabi (Magnohorm-Kraljevo)]. Ljubljana: Slovenija ceste, TOZD Mehanični obrati, 1978. [COBISS.SI-ID 6609691]

216. DUHOVNIK, Jože. Analiza obremenitev v elementih jermenskega variatorja : [konstruirano/izvedeno/v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Trbovlje: Strojna tovarna Trbolje-STT, 1979. [COBISS.SI-ID 6620699]

217. DUHOVNIK, Jože, TRDAN, Jože. Razvoj družine eno ali večbobenskih vitlov z vlečno silo 30,50 in 80 kN za potrebe gozdarstva : [konstruirano/izvedeno/še v izdelavi]. Ribnica: Riko; Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1979. [COBISS.SI-ID 6620443]

218. DUHOVNIK, Jože. Lepanje zobnikov s posebnim postopkom : [izvedeno/testirano/v uporabi/. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Trbovlje: Strojna tovrana Trbovlje-STT, 1981. [COBISS.SI-ID 6620955]

219. DUHOVNIK, Jože. Pogonski sklop za pretočni mešalec : [konstruirano/izvedeno/še v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo: Gradis, 1981. [COBISS.SI-ID 6621723]

220. DUHOVNIK, Jože, KLAVŽAR, Peter. Transportni vitel 20kN : [konstruirano/izvedeno/še v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Trbovlje: Strojna tovarna Trbovlje-STT, 1981. [COBISS.SI-ID 6621467]

221. HLEBANJA, Jože, DUHOVNIK, Jože. Zobniško-polžasti prenosnik 3/230 : [konstruirano/izvedeno/še v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Krško: SOP, 1981. [COBISS.SI-ID 6621211]

222. DUHOVNIK, Jože, KLAVŽAR, Peter. Jekleni tračni transporter : [konstruirano/izvedeno/še v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Krško: SOP, 1982. [COBISS.SI-ID 6621979]

223. DUHOVNIK, Jože, KOS, Marko, ŠKRJANC, Milan, MATIČIČ, Niko. Prosto programirani paletizirni sistem : [konstruirano/izvedeno/še v izdelavi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Krško: SOP, 1983. [COBISS.SI-ID 6622235]

224. DUHOVNIK, Jože, PREBIL, Ivan. Plastifikator zapirk : [konstruirano/izvedeno/še v izdelavi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo: Plutal, 1984. [COBISS.SI-ID 6623003]

225. DUHOVNIK, Jože. Zobniški prenosnik P4 : [konstruirano/izvedeno/še v izdelavi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo: Slovenija ceste Tehnika, 1984. [COBISS.SI-ID 6622747]

226. DUHOVNIK, Jože, PREBIL, Ivan. Rezalnik elastomerov : [konstruirano]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Kanal: Plastik, 1985. [COBISS.SI-ID 6623515]

227. DUHOVNIK, Jože, TRUPEJ, Aleksander. Prostoprogramirani robot za paletizacijo največjih zmogljivosti : [konstruirano]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Krško: SOP, 1986. [COBISS.SI-ID 6623771]

228. DUHOVNIK, Jože. Analiza preobremenitev za pogon prenašala betonskih elementov velikih razpetin : [konstruirano/izvedeno/v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo: Gradis, 1987. [COBISS.SI-ID 6645787]

229. DUHOVNIK, Jože. Linearna vodila : [konstruirano/izvedeno]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Krško: SOP, 1987. [COBISS.SI-ID 6645531]

230. DUHOVNIK, Jože, MRKUN, Janez. Prostoprogramirani štiriosni robot za 1200 N : [konstruirano/izvedeno/še v izdelavi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Krško: SOP, 1987. [COBISS.SI-ID 6645275]

231. DUHOVNIK, Jože. Rekonstrukcija tovorne žičnice na Vogel : [konstrukcia/izvedeno/v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Škofja Loka: Alpetour, 1987. [COBISS.SI-ID 6646043]

232. DUHOVNIK, Jože. Zobniški prenosnik PV 160 za pogon žičnice Zelenica : [konstruirano/izvedeno/še v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Trbovlje: Strojna tovarna Trbovlje-STT, 1987. [COBISS.SI-ID 6625051]

233. DUHOVNIK, Jože, MRKUN, Janez. Dvojni polžasti prenosnik za rotacijo robota : [konstruirano/izvedeno/v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Krško: SOP, 1988. [COBISS.SI-ID 6646299]

234. DUHOVNIK, Jože. Avtomatizirana loputa za reaktor : [konstruirano/izvedeno/v uporabi]. Split: Jugovinil, 1989. [COBISS.SI-ID 6646811]

235. DUHOVNIK, Jože, ZAPUŠEK, Jože, VIŽINTIN, Jože. Linija za brušenje segmentnih rezil : [konstruirano/izvedeno/v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Izola: IPI, 1989. [COBISS.SI-ID 6646555]

236. DUHOVNIK, Jože. Multiplikator velikih hitrosti : [konstruirano/izvedeno/v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo: Turboinštitut, 1989. [COBISS.SI-ID 6647067]

237. DUHOVNIK, Jože. Rekonstrukcija nihalne žičnice Vogel 28/2000 : poročilo o opravljenem nadzoru Strojno-tehnološke opreme. Stanje poročila 12.7.2001. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2001. 9 str., [28] pril., barvne fotogr. [COBISS.SI-ID 4900379]

238. DUHOVNIK, Jože. Rekonstrukcija nihalne žičnice Vogel 28/2000 : poročilo o opravljenem nadzoru Strojno-tehnološke opreme. Stanje poročila 4.8.2001. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2001. 12 str., [5] pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4900123]

239. DUHOVNIK, Jože. Trosedežnica Gače : poročilo o opravljenem nadzoru Strojno-tehnološke opreme. Stanje poročila: 14.12.2001. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2001. 13 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4883995]

240. RIHTARŠIČ, Janez, DUHOVNIK, Jože. Varnostna kletka Zadnji Vogel. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2002. 7 str., [24] pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5529371]

241. DEMŠAR, Ivan, DUHOVNIK, Jože. Stabilnost traktorja. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2003. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5576219]


2.15 Expert Opinion, Arbitration Decision

242. DUHOVNIK, Jože. Rekonstrukcija nihalne žičnice Vogel 28/2000 : poročilo o vijačnih spojih, Steber št. 2 in Spodnja postaja G1. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2001. 5 str., [3] pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4899867]


2.21 Software

243. DUHOVNIK, Jože. Kontrolni preračun zobniških dvojic : [izdelava programskega paketa/testiranje/prva verzija programa ZOBKO/delno še v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Trbolje: Strojna tovarna Trbovlje, STT, 1976. [COBISS.SI-ID 6595355]

244. DUHOVNIK, Jože. Optimiranje kotalnih ležajev v tipskem okrovu zobniškega prenosnika : [izdelava programskega paketa/testiranje]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo; Trbolje: Strojna tovarna Trbovlje, STT, 1976. [COBISS.SI-ID 6595867]

245. DUHOVNIK, Jože, KOPOREC, Jože, BONEŠ, Borut, ŠINKOVEC, Jože, SKUMAVC, Borut. Programski paket GUMA : [testiranje/še v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 1987. [COBISS.SI-ID 6648859]

246. DUHOVNIK, Jože, PREBIL, Ivan. Programski paket VIJAK in MOZNIK : [testiranje/še v uporabi]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 1987. [COBISS.SI-ID 6648347]


2.24 Patent

247. DUHOVNIK, Jože, BENEDIČIČ, Janez, BERNIK, Rajko. Distributor kosmičev organskega gnoja na rotorju : patent št. 21013. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 05.05.2003. 1 listina, ilustr. [COBISS.SI-ID 5956891]

248. DUHOVNIK, Jože, BENEDIČIČ, Janez, BERNIK, Rajko. Dovajalnik in odmetovalnik kosmičev organskega gnoja : patent št. 21015. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 09.05.2003. 1 listina, ilustr. [COBISS.SI-ID 5957403]

249. DUHOVNIK, Jože, BENEDIČIČ, Janez, BERNIK, Rajko. Multipurpose manure spreading device : European patent application EP 1 306 001 A1 : date of publication: 02.05.2003 Bulletin 2003/18 : application number: 02023970.3. Munchen: Europäisches Patentamt, 2003. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3541369]

250. DUHOVNIK, Jože, BENEDIČIČ, Janez, BERNIK, Rajko. Večnamenska trosilna naprava : patent št. 21014. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 05.05.2003. 1 listina, ilustr. [COBISS.SI-ID 5957147]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.25 Other Performances

251. BRDAREVIĆ, Safet, GRUM, Janez, KOPAČ, Janez, ŠOSTAR, Adolf, KUZMAN, Karl, KOSEL, Franc, DUHOVNIK, Jože. Members of the international scientific and review committee. TMT 2000 : 5th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology". Zenica, Bosnia and Herzegovina, October 5-6, 2000. [COBISS.SI-ID 3918619]

252. ARZ, G., DUHOVNIK, Jože, DOBOVŠEK, Marjan, HERAKOVIČ, Niko, IVANC, Andrej, JAKOPIČ, Tadej, KOPAČ, Janez, NOE, Dragica, SLUGA, Alojzij. Members of the programme committee. MIT 2001 : Fifth International Conference on Management of Innovative Technologies. Piran, Slovenia, October 11-12, 2001. [COBISS.SI-ID 4734747]

253. BRDAREVIĆ, Safet, DOLINŠEK, Slavko, DUHOVNIK, Jože, FAJDIGA, Matija, GRUM, Janez, KOPAČ, Janez, SOKOVIĆ, Mirko. Members of the international scientific committee. 6th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2002. Neum, BIH, 18-22 September, 2002. [COBISS.SI-ID 5356571]

254. ALFIREVIĆ, Ivo, DOLŠAK, Bojan, DUHOVNIK, Jože. Members of the scientific advisory board. DESIGN 2002 : 7th International Design Conference. Cavtat, Dubrovnik, Croatia, May 14-17, 2002. [COBISS.SI-ID 5188123]

255. PUERTA SALES, Ferran, DOLINŠEK, Slavko, DUHOVNIK, Jože, FAJDIGA, Matija, GRUM, Janez, KOPAČ, Janez, SOKOVIĆ, Mirko. Members of the international scientific and review committee. TMT 2003 : 7th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology. Lloret de Mar, Barcelona - Spain, September 15-17, 2003. [COBISS.SI-ID 6403611]


SECONDARY AUTHORSHIP


4.01 Editor

256. DUHOVNIK, Jože (ur.). Seminar Konstruiranje: raziskave, razvoj in uporaba, Brdo pri Kranju, 1990. Ekspertni sistemi v CAD procesu : modeli in izvedeni procesi, (Moderno konstruiranje). Ljubljana: [s. n.], 1990. 248 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16661760]

257. TAVČAR, Jože (ur.), DUHOVNIK, Jože (ur.). Tehnični informacijski sistemi v podjetju : vodenje in pretok konstrukcijske dokumentacije - PDM sistemi : gradivo za seminar, oktober 1997. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Tehnološki center LECAD, [1997]. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2256411]

258. DUHOVNIK, Jože (ur.). Sv. Jakob nad Medvodami : deseto leto demokracije in odločitve za samostojnost : zbornik. Medvode; Ljubljana: Organizacijski odbor Sv. Jakob 99, 1999. 97 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 105405696]


4.02 Mentor

Doctoral theses

259. ŽAVBI, Roman. Razvoj izdelka s povezavo funkcije in delovnih principov = [Conceptual design of products using functions and physical laws] : doktorsko delo. Ljubljana: [R. Žavbi], 1998. [161] str., 2 f. pril., ilustr., tabele.

Delovanje tehničnih sistemov lahko razložimo s pomočjo fizikalnih zakonov, zakaj jih torej ne bi mogli uporabiti tudi za samo snovanje? Iz funkcije snovanega tehničnega sistema je potrebno izluščiti značilno začetno povezovalno spremenljivko, s katero se iščejo ustrezni fizikalni zakoni. V primeru večjih primernih fizikalnih zakonov jih ocenimo s pomočjo metode AHP (angl. Analytic hierarchy process) in izberemo najprimernejšega, glede na izbrane kriterije, ki ponazarjajo konstrukterske zahteve. Ker običajno en fizikalni zakon ne zadostuje za zasnovo tehničnega sistema, jih s povezovalnimi spremenljivkami povežemo v verigo zasnove. Veriga zasnove ni samo veriga sodelujočih fizikalnih zakonov, ampak le-ti v verigo posredno vnesejo tudi osnove oblikovne modele z osnovno geometrijo in osnovnimi snovnimi značilnostmi. Prototip računalniško podprtega snovanja temelji na predstavljenem perspektivnem modelu snovanja.

Since the operation of technical systems can be explained using physical laws, why then might we not use them in designing such systems? The characteristic initial binding variable, with which appropriate physical laws are sought, first needs to be extraced from the function of the designed technical system. If there are several appropriate physical laws, these are evaluated using the Analytic hierarchy process (APH) method. The most suitable one is then selected with regard to the chosen criteria based on design requirements. Since one physical law is usually not sufficient for the design of a technical system, several laws are linked together using binding variables to form a conceptual chain. Such a chain does not only contain supporting physical laws; physical laws indirectly introduce basic models of shape, their basic geometry and basic material properties into the chain. A prototypical computer-aided design in based on the prescriptive conceptual design model presented below. [COBISS.SI-ID 2582811]

260. TAVČAR, Jože. Metode za klasifikacijo modelov pretoka informacij v konstrukcijsko-razvojni fazi : doktorsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Doktorske disertacije, 210). Ljubljana: [J. Tavčar], 1999. 90 f., [15] f. pril., ilustr., tabele.

Vsako konstrukcijsko-razvojno okolje potrebuje glede na svojo velikost in dejavnost specifičen model informacijske integracije. Uvajanje informacijskega sistema v tehnični del proizvodnih podjetij zahteva analizo poteka dela in informacijskih tokov. Metode za popis poslovnih procesov so dopolnjene z modelom komunikacije in s podrobnejšo obravnavo dokumentov. Na primeru orodjarne je prikazana analiza celotnega procesa izdelave orodja, ki je privedla do predlaganih organizacijskih sprememb, in oblika informacijske podpore. Prenova procesa temelji na sočasnem razvoju in prekrivanju posameznih faz, ki kot rezultat prinaša krajši razvojni cikel. V delu je predstavljena rešitev hranjenja znanja in izkušenj podjetja v tehničnem informacijskem sistemu (PDM) v obliki dreves.

Every design-development team needs specific model of product data integration according to their size, production program and other specific features. The application of a technical information system requires work process decomposition and information flow analyses. Business process modelling methods are extended with a communication model and enhanced document management. A toolmaking factory is used as an example of detailed production process analyses and as a result changes are suggested. Process re-engineering is based on methods of concurrent engineering, overlapping of individual activities and lead time was successfully reduced. A solution on retaining knowledge and experience in a Product Data Management system (PDM) is presented. [COBISS.SI-ID 3349275]

261. KOLŠEK, Tomaž. Modeliranje specifičnih oblik v hidravličnih pretočnih elementih = [Design of specific shapes in hydraulic conduits] : doktorsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Doktorske disertacije, [194], 235). Ljubljana: [T. Kolšek], 2002. 103 f., barvne ilustr., graf. prikazi.

Delo opisuje metodo napovedi karakteristik vodne turbine med prehodnim obratovalnim režimom. Naslonili smo se na numerično simulacijo toka z metodo končnih volumnov. Razvili in uporabili smo metodo razdelilnih šablon za izdelavo ustreznih numeričnih mrež. Pri izračunu smo upoštevali celoten pretočni trakt. Za zapiranje vodilnih in odpiranje gonilnih lopatic ter vrtenje gonilnika smo uporabili koncept premikajočih se računskih mrež, hitrost vrtenja gonilnika pa je bila odvisna od izračunanega tokovnega polja. Napovedali smo vrtilno frekvenco, aksialno silo in tlak v izbrani točki ter jih primerjali z vrednostmi, izmerjenimi na prototipu. Pokazali smo konvergenco rezultatov z izboljšanjem parametrov numerične metode. Metodo smo uporabili na realnem industrijskem primeru in pokazali, da je uporabna v inženirske namene.

The thesis describes a method for prediction of water turbine characteristics during transient operating regime. It is based on numerical flow simulation with finite volume method. The decomposition template method has been developed and used for generation of appropriate numerical grids. The whole turbine conduit has been considered in the computation. Moving grid concept has been used for opening of distributor vanes and runner blades. The rotational speed of the runner was dependent on computed flow field. Rotational speed, axial force and pressure at selected point have been predicted and compared to prototype measurement data. Convergence of results has been shown by using better influential numerical parameters. We applied the method on an industrial case and proved, that it is useful for engineering practice. [COBISS.SI-ID 5269019]

262. BALIĆ, Senad. Numerička analiza procesa strujanja i naponskog stanja centrifugalnih pumpi u sistemima za hlađenje automobilskih motora = [Numerical analysis of flow process and stress condition in centrifugal pumps for automotive engine cooling systems] : doktorska disertacija. Zenica: [S. Balić], 2002. 1 zv. (loč. pag.), barvne ilustr., graf. prikazi.

U radu je definisana metodologija proračuna i dizajna centrifugalnih turbopumpi u cirkulacionim sistemima za hlađenje automobilskih motora. Bazirana je na primjeni CAD tehnologija za oblikovanje elemenata turbopumpi i za generiranje numeričkih mreža, te CCM (CFD - Computational Fluid Dynamics + CSM - Computational Solid Mechanics) tehnologija (baziranih na metodi konačnih volumena) za numeričke analize strujanja radnog fluida i naponsko-deformacionih stanja u elementima ovih pumpi. Namijenjena je za inženjerske i razvojne poslove proračuna i dizajna pomenutih centrifugalnih turbopumpi u cirkulacionim sistemima hlađenja automobilskih motora, u fazi prije ispitivanja prototipa na opitnim postrojenjima. Kod numeričkih proračuna prvi put je na modelima automobilskih turbopumpi primijenjen egzaktan postupak proračuna, s rotiranjem radnog kola, korištenjem pokretnih mreža. Primijenjen je i približan postupak proračuna, na bazi rotiranja koordinatnih sistema. Finalni proračuni realizovani su na modelu cijelog protočnog trakta izabrane automobilske turbopumpe. Metodologija je praktično primijenjena i potvrđena rezultatima eksperimentalnih ispitivanja izabranih modela automobilskih turbopumpi.

Methodology of calculation and water turbopump design in the automotive engine circulation cooling system is defined in this work. It is based on the CAD technology application for turbopump elements forming and for numerical grid generation, as well as on CCM (CFD - Computational Fluid Dynamics + CSM - Computational Solid Mechanics) technology (based on finite volume method) for numerical analyses of the fluid circulation and stressdeformation conditions in the elements of these pumps. It is intended for engineering and developing works of calculation and water turbopump design in the autumotive engine circulation cooling system, in the phase before examination of the prototypes on the experimental equipments. In the numerical calculations, exact calculation has been applied for the first time on the automotive turbopumps, with rotation of impeller, using of moving grids. The approximate calculation, based on the multiple rotating coordinate frames, was applied too. The final calculations are realized on the whole flowing tract model of chosen automotive turbopump. Methodology was practically applied and confirmed by results of experiments on chosen models of automotive turbopumps. [COBISS.SI-ID 5663771]


Master's theses

263. HERAKOVIČ, Niko. Modeliranje in simulacija pnevmatičnega pogonskega sklopa = [Modelling and simulation of pneumatic drive] : magisterij, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Magistrska dela, 823). Ljubljana: [N. Herakovič], 1991. 90 f., [9] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28144640]

264. ŽAVBI, Roman. Ekspertni sistem za zasnovo mehanskih prenosnikov = [Expert system for conceptual design of mechanical power transmitters] : magisterij, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Magistrska dela, 903). Ljubljana: [R. Žavbi], 1992. 76, [27] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 479771]

265. DOLINŠEK, Miran. Model koncipiranja preoblikovalnih orodij v CAD procesu = [Conception model of remodelling tools in CAD process] : magisterij. Ljubljana: [M. Dolinšek], 1992. 73 f., 27 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 31078144]

266. BUH, Janez. 2-D modelirnik in njegova integracija v programsko okolje = [2-D modeler integrated in program environment] : magisterij, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Magistrska dela, 907). Ljubljana: [J. Buh], 1994. 124 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 854811]

267. ŠMUC, Boštjan. Metodologija konstruiranja orodij za brizganje plastičnih mas = [Metodologie der Konstruierung der Spritzgiesswerkzeugen] : magisterij, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Magistrska dela, 916). Ljubljana: [B. Šmuc], 1994. 65 f., ilustr.

V magistrskem delu bomo predstavili nov pristop v orodjarstvo. Bistvo sodobnega konstrukcijskega procesa je v tem, da pri grafično zasnovanem modelu simuliramo procese brizganja v orodju. Tako lahko ocenimo kvaliteto izdelka še preden je fizično narejen. To ima za posledico, da se poceni konča izdelava, ker niso potrebna naknadna popravila orodij po preizkušnjah. Posebnost naloge je reološka analiza dobrizgavanja plastike, kjer smo naredili nadgradnjo standardnih paketov za simulacijo brizganja plastike. Vsi paketi so zasnovani na predpostavki, da pri brizganju zapolnjujemo togo votlino. Pri dobrizgavanju plastike zapolnjujemo odprtino-okno v poprej odbrizganem plastičnem izdelku, ki se obnaša kot elastično telo. Ta značilnost tehnologije dobrizgavanja zahteva popolnoma drugačen pristop k analizam. Pravilnost predpostavk smo potrdili na konkretnem primeru Lancia PU60.

In der Aufgabe haben wir ein neues Herangehen an Werkzeugbau dargestellt, ein Herangehen, das nicht auf dem Materialmodell, sondern auf dem graphischen Modell basiert. An diesem Modell werden Vorgaenge waehend des Spritzens simuliert. Die wichtigste ist die rheologische Analyse, die ergibt, wie das Erzeugnis angefertigt werden kann und wie es aussehen wird. Eine Besonderheit der Aufgabe ist die rheologische Analyse der Kunststoffnachspritzung, wo eine Vervollstaendigung der Software fuer Simulirung der Kunsstoffspritzung vorgenommen ist. Alle Softwares basieren auf der Voraussetzung, dass bei der Spritzung die Kavitaet steif ist. Bei der Kunststoffnachspritzung wird die Oeffnung, im vorher abgegossenen Erzeuhnis aufgefuellt. Dieses Erzeugnis verhaelt sich als elastisher Koerper. Diese Charakteristik, Technologie der Nachspritzung erfoertert ein ganz anderes Herangehen an die Analyse. Die Richigheit der Analysen wurde an konkreten Beispiel Lancia Pu60 bewiesen. [COBISS.SI-ID 842779]

268. TAVČAR, Jože. Sistem za vodenje tehnične dokumentacije v CAD procesu = [Project management in CAD process] : magisterij, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Magistrska dela, 951). Ljubljana: [J. Tavčar], 1994. 86, A6 f., graf. prikazi.

Aktualen problem v industriji je organiziranje dela pri računalniško podprtem konstruiranju in ohranitev pregleda nad dokumentacijo. Na osnovi študij in analiz je bil izdelan računalniški program, ki omogoča generiranje dokumentacije in kontrolo nad njenim pretokom skozi vse nivoje konstruiranja. Sistem za vodenje projektov nudi uporabniško prijazno izvedbo zagotavljanja kakovosti v razvojno - konstrukcijskih fazah (ISO 9000). Sistematična identifikacija dokumentov omogoča integracijo CAD-a v CIM. Pomembna lastnost sistema je naravna klasifikacija skozi vse nivoje konstruiranja. Konstrukter ima dostop do dokumentov v arhivu preko opisa izdelkov ali strukture projekta in enostavno vključuje ustrezne komponente v tekoči projekt. Mehanizem pehajanja izdelkov med posameznimi nivoji uporabe znotraj podjetja je razdelan, kar spodbuja tipizacijo in zmanjšuje število komponent. Pri prehajanju dokumentov skozi posamezne faze obdelave je poskrbljeno za pregled. Spremembe v arhivu so možne le s posebno proceduro, ki zagotovi njihovo dokumentiranje. Predstavljen program omogoča informacijsko povezavo s poslovnim delom in z ostalimi oddelki v podjetju. Sistem se uspešno uvaja v industrijo.

The actual problem in the industry is the work organization in CAD process and keeping control over documentation. The computer programme was made on the basis of the results of the designing process analyses, which enable generation and documentation flow control through all design levels. The suggested project manager enables a user-friendly implementation of quality assurance in the development/design phase (ISO 9000). The method of a systematic identification of documents enables integration of CAD into CIM. Systematic identification is based on a natural classification through all design levels. Documents in the archive can be reached through the classification or through the project structure and easily transferred to the active project. The products can change their level of usage inside the enterprise, and that encourages the standardization and decreases the number of different components. The changes in the archive are possible only through the special procedure which ensures the documentation of the changes. The presented programme enables the information connection with the business departments and others in the enterprise. Project Manager has already been successfully applied in the industry. [COBISS.SI-ID 904219]

269. KOS, Leon. Distribuirani sistem za upodabljanje tridimenzionalnih objektov = [Rendering on distributed systems] : magistrsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Magistrska dela, 939). Ljubljana: [L. Kos], 1995. XVII, 134 str., ilustr., graf. prikazi.

Upodabljanje v računalniški grafiki je v zadnjih letih pridobilo na pomembnosti na različnih področjih uporabe. Za upodabljanje se uporabljajo različni algoritmi, ki so običajno kompromis med hitrostjo in realističnostjo prikaza. Večino algoritmov je možno enostavno paralelizirati. Na paralelnih sistemih je tako možno računati kompleksne scene v razumnem času. V delu je predstavljena teoretična formulacija generiranja realistične slike z distribuiranim sistemom v mreži računalnikov. Prikazane rešitve se lahko uporabijo v upodabljanju, kot tudi na drugih področjih računsko zahtevnega procesiranja. Upodabljanje tridimenzionalnih objektov z metodo sledenja žarku (ray tracing) je bilo prirejeno in implementirano na lokalni mreži delovnih postaj in osebnih računalnikov. Sistem PVM (Parallel Virtual Machine) je bil uporabljen kot osnova distribuiranega programa z balansiranjem obremenitve na računalnikih, ki imajo zelo različne procesorske moči. V delu so prikazani hitrostni testi, kot tudi poglobljen pregled vseh faz razvoja distribuiranega tridimenzionalnega sistema.

Rendering in computer graphics has matured and gained importance in various areas of applications. Several different methods can be used for rendering. Current realistic methods in real applications solve problems only to certain degree which is compromise between speed and complexity. Many time consuming algorithms can be rewriten for use on parallel systems. Parallel programs will run faster, enabling users to render more complex scenes than before. This thesis presents a theoretical formulation of realistic image synthesis with distributed system on local area network. Presented solution techniques can be aplied in computer graphics and in other computational intensive problems. Rendering with ray tracing has been adapted and implemented on network of workstations. PVM system (Parallel Virtual Machine) has been used as basis of the load balancing distributed rendering program, running on systems with different processor power. Thesis presents speed tests and also overview of all development steps needed to build distributed rendering system. [COBISS.SI-ID 1253915]

270. KOLŠEK, Tomaž. Raziskave napetostnih stanj v lopati Francisove turbine = [Stress analysis of a Francis turbine blade] : magisterij. Ljubljana: [T. Kolšek], 1996. 65 f., ilustr.

Gonilnik in spiralno ohišje Francisove turbine sta zaradi svoje kompleksne geometrije zahtevna za inženirske izračune. Naloga opisuje oblikovanje, hidravlično in trdnostno analizo. Oblikovanje se pri gonilniku začne z analitično metodo določevanja toka skozi kanal rotorja, rezultat pa je prostorska oblika kanala in lopat. Obliko analiziramo z numerično metodo končnih volumnov. Med rezultati hidravlične analize nastopa tudi porazdelitev tlaka na površini lopat, ki poleg geometrije služi kot vhodni podatek za trdnostno analizo. Le-ta se opira na numerično metodo končnih elementov in pokaže kritična mesta v konstrukciji. Podan in analiziran je predlog za manjšo spremembo geometrije, ki povzroči zmanjšanje napetosti ter obenem zadosti hidravličnim zahtevam. Postopek je prikazan še na primeru predvodilnih lopat na spiralnem ohišju.

Francis runner and spiral case present difficulties in engineering calculations due to their complex geometry. This paper describes design, hydraulic and stress analysis. Design begins with determining of runner channel by means of analitical method. The results are analysed by numerical finite volume method. Among results there is pressure distribution over blade surfaces, which, together with geometry, represents input data for further calculations. Static stress analysis is based on finite element method and shows critical areas. Suggestions are made to lower maximal stresses and to preserve the hydraulic performance. A spiral case computational model has been built and analyzed, the results presented and suggestions made to improve the design. [COBISS.SI-ID 58819584]


Graduate theses

271. ANŽIČEK, Igor. Delovni sistem za depaletizacijo in paletizacijo : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 3119). Ljubljana: [I. Anžiček], 1982. 54 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6001691]

272. MATIČIČ, Niko. Določitev toplotne zmogljivosti diskaste zavore : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 3116). Ljubljana: [N. Matičič], 1982. 124 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5987611]

273. KOŠAK, Marko. Variacija oblike vijačne zveze z računalnikom : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 3067). Ljubljana: [M. Košak], 1982. [6], 77, A 27, B 13 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5885979]

274. OCEPEK, Drago. Baza podatkov za geometrijsko modeliranje : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 3325). Ljubljana: [D. Ocepek], 1984. 130 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5948187]

275. KOLŠEK, Tomaž. Analiza napetosti v hidravličnem cilindru : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4055). Ljubljana: [T. Kolšek], 1992. 49 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1107483]

276. KRŠTINC, Dušan. Klasifikacijski model s tekstovnimi vektorji = [Classificational model with text - shape vectors] : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge višješolskega študija, 3098). Ljubljana: [D. Krštinc], 1993. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1203483]

277. TUMA, Boris. Koncept modularne zgradbe enostopenjske črpalke = [The conception of a unit construction system for a single-stage pump] : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4166). Ljubljana: [B. Tuma], 1993. 78 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1010203]

278. MARINŠEK, Aleš. Modifikacija površin z interaktivno tehniko = [Surface modification with interactive mode] : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4159). Ljubljana: [A. Marinšek], 1993. 72 str., P 44, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1014555]

279. VUJANIĆ, Alen. Programska oprema za lokalne mreže = [Software requirements for LAN] : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4117). Ljubljana: [A. Vujanić], 1993. 84 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1038107]

280. BOGATAJ, Marko. Sistemi za izdelavo in vodenje konstrukcijske dokumentacije : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4235). Ljubljana: [M. Bogataj], 1993. 84 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 949019]

281. VOVK, Andrej. Gredni elementi turbine : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge višješolskega študija, 3202). Ljubljana: [A. Vovk], 1994. 65 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 969499]

282. PODGORŠEK, Gregor. Parametrično modeliranje : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4351). Ljubljana: [G. Podgoršek], 1994. 75 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 957979]

283. KOLENC, Peter. Upravljalski sistem za izdelavo konstrukcijske dokumentacije v tovarni črpalk : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4309). Ljubljana: [P. Kolenc], 1994. loč.pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 908571]

284. BERLOČNIK, Tomaž. Programska oprema za grafiko pri NC-krmilniku = [Softwear for graphic by NC-machines] : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4467). Ljubljana: [T. Berločnik], 1995. 83 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1230619]

285. ŽAGAR, Aleksander. Prostorski modelirnik s primitivnimi superkvadriki = [Solid modeler based on superquadric primitives] : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4378). Ljubljana: [A. Žagar], 1995. 53 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1057307]

286. KREK, Janez. Prostorski modelirnik z BREP in CSG predstavitvijo = [Solid modeller based on CSG and BREP] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4588). Ljubljana: [J. Krek], 1996. 76 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1480475]

287. KAVČIČ, Marjan. Sistem za arhiviranje konstrukcijske dokumentacije = [System for recording design documentation] : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4604). Ljubljana: [M. Kavčič], 1996. 77, 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1561115]

288. ZUPANC, Klemen. Sistem za vodenje konstrukcijske dokumentacije v okolju delovnih strojev = [Project manager for the designing office on worksations] : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4513). Ljubljana: [K. Zupanc], 1996. 63, [35] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1368603]

289. VRHOVEC, Janez. Modul konstrukterskega okolja za konstruiranje gredi = [Modular constructing environment for constructing machineshafts] : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4662). Ljubljana: [J. Vrhovec], 1997. 72, [40] f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1947675]

290. DROLC, Aleš. Rekonstrukcija površin = [Surface reconstruction] : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4747). Ljubljana: [A. Drolc], 1997. 123 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2284059]

291. CARLI, Sašo. Analiza korena lamele komutatorja = [Analysis copper segment of commutator] : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge višješolskega študija, 3850). Ljubljana: [S. Carli], 1998. 115 f., [6] f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2738971]

292. GRUDEN, Aleš. Osebno dvigalo za manjše višine = [Personal elevator for small elevations] : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4983). Ljubljana: [A. Gruden], 1999. 65 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3400731]

293. ANŽLOVAR, Vladimir. Prenova sistema za vodenje podatkov o izdelkih v Revozu = [Re-engineering of product data management in Revoz] : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega strokovnega študija, 210). Ljubljana: [V. Anžlovar], 1999. 70 f., [23] f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3431451]

294. GUZELJ, Boris. Informacijski tok pri izdelavi projektov v individualni proizvodnji = [Information flow at making projects in individual production] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge višješolskega študija, 4031). Ljubljana: [B. Guzelj], 2000. 82, [26] f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3671579]

295. GRILC, Igor. Koncept PDM sistema pri izdelavi orodja = [Concept of PDM system at making tool] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega strokovnega študija, 320). Ljubljana: [I. Grilc], 2000. 97 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3728411]

296. ŠTRUKELJ, Boštjan. Pregled in ocena tehničnih informacijskih sistemov v podjetju = [Review and assessment of technical information systems in a company] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge višješolskega študija, 4079). Ljubljana: [B. Štrukelj], 2000. 78 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3708187]

297. KRBAVČIČ, Mavricij. Analiza pedala za upravljanje = [Direction pedal analysis] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega strokovnega študija, 491). Ljubljana: [M. Krbavčič], 2001. 80 f., graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 4816923]

298. ŠUBELJ, Matjaž. Generator mreže v prostorskih kontinuumih za numerične izračune = [Grid generator foe complex 3D domains] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge univerzitetnega študija, 5128). Ljubljana: [M. Šubelj], 2001. 57 f., graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 4285467]

299. ŠVERKO, Robert. Pomožna ročna zavora = [Handbrake lever] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega strokovnega študija, 489). Ljubljana: [R. Šverko], 2001. 78 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4402203]

300. MAHNIČ, Nevenka. Povezava informacijskih sistemov CAB/PDM = [Connection between information systems CAB/PDM] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega strokovnega študija, 488). Ljubljana: [N. Mahnič], 2001. 112 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4778779]

301. KLAVS, Stojan. Programska oprema rezalnika in uporaba B-krivulj = [Software for cutting machines and B-splyne curve use] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega strokovnega študija, 493). Ljubljana: [S. Klavs], 2001. 73 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4401179]

302. SATOŠEK, Roman. Snovanje merilnih naprav po metodi Hubka-Duhovnik = [The projecting of measuring devices according to the Hubka-Duhovnik method] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega strokovnega študija, 505). Ljubljana: [R. Satošek], 2001. 81 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4407323]

303. ŠTERPIN, Elvis. Vodenje sprememb v proizvodnji = [Modification manage in productoion] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega strokovnega študija, 490). Ljubljana: [E. Šterpin], 2001. 77 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4409627]

304. DEMŠAR, Ivan. Modularni sestav traktorja s hidravličnim pogonom = [Modular tractor with hydraulic drive] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge univerzitetnega študija, 5250). Ljubljana: [I. Demšar], 2002. 86, 13 f., graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 5319195]

305. ŠKROBOT, Damir. Oblikovanje naprave za elektroobločno plazemsko rezanje = [Shaping of the plasma cutting device] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega strokovnega študija, 492). Ljubljana: [D, Škrobot], 2002. 106 f., graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 5383963]

306. BENEDIČIČ, Janez. Trosenje hlevskega gnoja pod posebnimi pogoji = [Manure spreading under special circumstances] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge univerzitetnega študija, 5236). Ljubljana: [J. Benedičič], 2002. 93, 9 f., pril., graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 5246747]

307. CARLI, Sašo. Analiza mehanskih lastnosti komutatorja = [Analysis of mechanical properties of commutator] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge univerzitetnega študija, 5318). Ljubljana: [S. Carli], 2003]. 75 f., graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 6032667]

308. BRELIH, Tomaž. Izdelava naprave za formiranje rotorja elektromotorja = [Construction of the assembly device for the electromotor rotor] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega strokovnega študija, 839). Ljubljana: [T. Brelih], 2003. 40 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6437659]

309. POGAČNIK, Borut. Opredelitev konstrukcijskih parametrov suhih sesalnih enot = [Construction parameters definition of vacuum cleaner motors for dry aspiration] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge univerzitetnega študija, 5362). Ljubljana: [B. Pogačnik], 2003. 110 f., graf. prikazi, barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 6479131]

310. MERZEL, Ivan. Parametrično modeliranje orodja za pihanje stekla = [Parametric modeling of glass browing mould] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega strokovnega študija, 112). Ljubljana: [I. Merzel], 2003. 91 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6002715]

311. KLEMENC, Miran. Vizualizacija kompleksnih CAD model = [Visualization of complex CAD models] : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge univerzitetnega študija, 5330). Ljubljana: [M. Klemenc], 2003. 92 f., graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 6466075]


Other

312. FILIPIČ, Janez. Baza podatkov za prostorsko modeliranje : ... Prešernove nagrade študentom za leto 1989 ..., (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Prešernove nagrade). Ljubljana: [J. Filipič], 1989. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 694555]

313. MALNARIČ, Vili. Računalniška grafika, (Predmet Teorija konstruiranja z uporabo računalnika, Seminarske naloge podiplomskega študija). Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LAVEK, 2001. 29 str., [27] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4955163]

314. BENEDIČIČ, Janez. Trosenje hlevskega gnoja pod posebnimi pogoji = [Manure spreading under special circumstances] : ... Prešernove nagrade študentom za leto 2002 ..., (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Prešernove nagrade). Ljubljana: [J. Benedičič], 2002. 102 f., 3 pril., barvne ilustr., graf. prikazi.

Delo opisuje razvoj nove trosilne naprave, s katero je mogoče trositi organski gnoj bočno ali nazaj. Pregledali smo obstoječe izvedbe trosilnih naprav in funkcijsko strukturo trosenja ter na osnovi teh spoznanj izdelali morfološko matriko in iz nje izluščili koncepte. Z ocenjevalno metodo AHP smo izbrali koncept, ki smo ga nadgradili do tehnične dokumentacije za prototip. Izdelali smo numerično analizo raztrosa. S pomočjo te analize smo določili optimalne parametre raztrosa. V konstrukciji prototipa je več patentiranih izumov, ki bistveno izboljšujejo uporabnostne karakteristike trosilnika.

This document describes development of the new manure spreading device that enables us to spread manure sideways and backwards. Survey of the existing spreading devices was carried out. We analyzed the functional structure of spreading and on their basis we constructed morphological matrix from which the concepts were made. The appropriate concept was chosen using AHP evaluation method. We upgraded the idea to technical documentation for the prototype. Numerical analysis of spreading was also carried out. With this analysis we determined optimal parameters of spreading, which resulted in the best application characteristic of the manure spreader. Several inventions have been made on the prototype, which have crucial influence on quality of the application characteristics of the manure spreader. [COBISS.SI-ID 5558555]

315. JANEŽIČ, Miha. Seminarska naloga pri predmetu Teorija konstruiranja z uporabo računalnika. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2003. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6478619]


4.11 Comentor

Master's theses

316. TALIĆ-ČIKMIŠ, Amra. Doprinos računarskom modeliranju i konstruiranju alata za oblikovanje dubokim izvlačenjem = [A contribution to computer modelling and design of deep drawing tools] : magistarski rad, (Mašinski fakultet, Zenica, Magistarski radovi). Zenica: Mašinksi fakultet, 2001. VI, 106 str., P17 str. pril., [1] zgan. pril., graf. prikazi.

Pristup izložen u radu ukazuje na mogućnost primjene računara u području konstruiranja alata za duboko izvlačenje i analizu pojedinačnih parametara na krajnji ishod procesa izvlačenja. Korištenjem baze podataka standardnih elemenata alata za duboko izvlačenje možemo brže, jednostavnije i kvalitetnije pristupiti procesu konstruiranja alata. U radu je takođe prezentovana numerička simulacija procesa dubokog izvlačenja, bazirana na metodi konačnih elemenata. Cilj je da se pokaže primjena 3D numeričke simulacije u analizi procesa dubokog izvlačenja korištenjem programskog paketa PAM-STAMP. Analiziran je uticaj koeficijenta trenja i promjene radijusa izvlakača na silu izvlačenja. Primjenjivost rezultata numeričke simulacije i njihova tačnost dokazana je izvedenim eksperimentom.

The paper shows an approach to computer application in deep drawing tools design as well as the analysis of particular parameter influence to deep drawing outcome. The use of deep drawing tools standard data makes possible to design a tool faster, better and easier. Also the numerical analysis of deep drawing process on the base of finite element method was presented in the paper. The goal has been to show the application of 3D numerical simulation technique in deep drawing process analysis by use of commercial software PAM-STAMP. The influence of both the friction coefficient and the drawing tool radius on drawing force was also analysed. The applicability and accuracy of numerical simulation results was proved by the experiment. [COBISS.SI-ID 4900635]


4.99 Other

317. ŠKERGET, Leopold, ŽAVBI, Roman. Hidrodinamske karakteristike turbin, Cevna turbina tipa S, Poročilo I : 01.01.1999 - 31.03.1999. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 1999. 19 str., 23 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4274459]

318. ŠKERGET, Leopold, ŽAVBI, Roman. Hidrodinamske karakteristike turbin, Cevna turbina tipa S, Poročilo II : 01.04.1999 - 31.06.1999. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 1999. 45 str., 7 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4274971]Source of bibliographic records: shared data base COBISS/COBIB