Izobraževanje: opravljanje izpitov
Pri vseh predmetih, razen pri Osnovah konstruiranja, so opravljene vaje predpogoj za pristop k opravljanju izpita. Izpit je sestavljen iz dveh delov:

računski del: računski del traja 90 minut. Pri računskem delu je navadno ena naloga s področja strojnih elementov, kombinirana z enostavno račinalniško grafiko ali pa s področja računalniške grafike. Pri računskem delu je doboljeno imeti strojniške priročnike, tabele in ostalo literaturo vendar brez rešenih nalog.
teoretični del: teoretični del traja 60 minut. Navadno je sestavljen iz treh vprašanj iz snovi, ki je bila podana na predavanjih. Na teoretičnem delu NI dovoljeno imeti literature.

Prijavnice

Glede prijavnic pa je režim naslednji: glavno je, da je ob opravljenem izpitu prijavnica priložena indeksu. Lahko jo študent vrže v nabiralnik, prinese na izpit ali (ob opravljenem izpitu) prinese skupaj z indksom v podpis.

Vpis ocen v indeks

Indeke za vpis ocen se prinese v laboratorij LECAD, soba N-17. V primeru, da prijavnica še ni bila oddana, je potrebno prijavnico prinesti skupaj z indeksom.

V kolikor ni drugače domenjeno, se podpisani indeksi nahajajo pri vratarju v ustreznem predalčku nekaj dni po oddaji v laboratoriju LECAD.

Številke izpitov

V spodnjem delu prijavnic je potrebno vpisati številki predmeta, za katerega velja prijavnica, in števiko profesorja. Za izpite, ki jih pokriva laboratorij LECAD so številke naslednje:

Predmetštevilkasmer študijaletnik
Osnove konstruiranja višješolski študij2
Postopki konstruiranja530 višješolski študij2
Osnove in postopki konstruiranja144 visokošolski strokovni študij3
Konstruiranje strojev in naprav257 visokošolski strokovni študij - izbirni predmet 3
Konstrukcije iz nekovinskih materialov53 visokošolski strokovni študij - izbirni predmet 3
Konstruiranje z računalnikom49 visokošolski strokovni študij - diferencialni program 3
Industrijsko oblikovanje51 visokošolski strokovni študij - diferencialni program 3
Računalniško podprto konstruiranje464 univerzitetni študij3
Osnove industrijskega oblikovanja446 univerzitetni/visokošolski študij - fakultativni predmet 3

Številka profesorja prof. Jožeta Duhovnika je 277.


LECAD lab. Comments/questions: Last update: