9.3 Vijak po standardu DIN 479

1.0 Kazalo

2.0 Navodila za izdelavo naloge

3.0 Osnove standarda DIN 479
       3.1 Izris vijaka po standardu DIN 479
       3.2 Podatki za vijake DIN 479

4.0 Teoretične osnove
      4.1 Transformacije
      4.2 Zapis transformacij v kartezijevih koordinatah
      4.3 Zapis transformacij v homogenih koordinatah

5.0 Osnovna zgradba programa
      5.1 Izračun glavnih točk
      5.2 Risanje črt med točkami
      5.3  Izris vijaka

6.0 Popravljanje oziroma dodelava programa
      6.1 Dodajanje novih vijakov
      6.2 Vnos novih vijakov v program

7.0 Zagon programa

8.0 Zaključek

9.0 Abstract

10.0 Uporabljena literatura
 


2.0 Navodila za izdelavo nalogeSeminarske naloge zahteva programiranje v  programskem jeziku Javascript. S pomočjo grafične knjižnice phigs nariši vijak po standardu DIN 479. Nato naj le ta program omogoča transformacije v 2D prostoru. Program naj omogoča izbor določenega vijaka glede na mere iz seznama in prikaz le - tega v tlorisu in narisu. Omogočena mora biti možnost postavitve vijaka na določeno mesto na risalni površini.Te so premikanje v obe smeri (x in y) naprej in nazaj, skaliranje in rotacija okoli osi pravokotne na ravnino x-y. Te funkcije morajo biti izvedene tako, da se jih lahko izvaja interaktivno z izbiro v menijih in vnosom potrebnih vrednosti.
 
 


3.0 Osnove standarda DIN 479Standard DIN 479 je standard ki nam določa dimenzije vijaka z štirikotno glavo ta vijak ima na koncu navojnega dela še poseben okrogel čepek, ki na služi za lažje vstavljanje v matico.Vijak ima metrični navoj velikosti od M5 do M24.
 
 

3.1 Izris vijaka po standardu DIN 479


Vijak po standardu 479
 
 

3.2 Podatki za vijake DIN 479

M d [mm] P  [mm] a1  [mm] dp  [mm] e   [mm] k   [mm]  r  [mm] s  [mm]  z1   [mm] l   [mm]
5 0,8 2,4 3,5 6,5 5 0,2 5 1,5 8 do 40
6 1 3 4 8 6 0,25 6 1,75 8 do 45
8 1,25 4 5,5 10 8 0,4 8 2,25 10 do 55 
10 1,5 4,5 7 13 10 0,4 10 2,5 16 do 60
12 1,75 5,3 8,5 17 12 0,6 13 3,25 20 do 90
16 2 6 12 22 16 0,6 17 4,3 40 do 120
20 2,5 7,5 15 28 20 0,8 22 5,3 50 do 140
24 3 9 18 32 22 0,8 24 6 55 do 140


4.0 Teoretične osnove

4.1 Transformacije


-Translacija točke v 2D prostoru:
-Rotacija točke v 2D prostoru:
-Skaliranje točke v 2D prostoru:
 

4.2 Zapis transformacij v kartezijevih koordinatah


-Translacija

Ni možno prikazati translacije v kartezijevih koordinatah

-Rotacija

-Skaliranje


 
 

4.3 Zapis transformacij v homogenih koordinatah


-Translacija

-Rotacija

-Skaliranje


 


5.0 Osnovna zgradba programa


Program je zgrajen iz naslednjih funkcij:
izracun-funkcija ki nam izracuna vse tocke potrebne za izris vijaka
transform-funkcija ki nam transformira točke pri geometrijskih transformacijah (rotacija, skaliranje, translacija)
nar-funkcija za izris narisa
tlor-funkcija za izris tlorisa
branje-funkcija ki nam bere z baze podatkov
radij-funkcija za izris radija

v zavesni meni pa kličemo naslednje funkcije:
izris
naris
tlorz
iztran
 
 

5.1 Izračun glavnih točk


Glavne točke izračunavamo glede na izhodiščno točko ki smo jo postavili na sredinsko črto med steblo in glavo vijaka. Glede na to točko izračunavmo s pomočjo parametrov iz baze podatkov vse ostale točke ki jih potrebujemo za izris vijaka. Za vsako točko moramo izračunati oddaljenost od izhodišča po osi x in po osi y.

-Izracun točk glede na izhodiščno točko


 
 

5.2 Risanje črt med točkamičrte rišemo tako da najprej določimo točke med katerima bo potekala črta, lahko jih je tudi več pri neprekinjenih konturah in nato določimo barvo črte, ter jo nato zrišemo s funkcijo polyline.
 
 

5.3  Izris vijaka


-Izris narisa vijaka

-Izris narisa in tlorisa vijaka

-Rotacija vijaka

-Skaliranje vijaka
 povečan vijak                             pomanjšan vijak


 
 


6.0 Popravljanje oziroma dodelava programa


Popravljanje progrma oziroma dodajanje novih vijakov je zelo enostavno. Pod direktorijem pod katerim imamo shranjen program poiščemo datoteko ki se imenuje baza.js, to datoteko odpremo s pomočjo programa WordPad. V odprto datoteko vpisemo nove podatke za želeni vijak, nato pa v program dodamo ta vijak.
 
 

6.1 Dodajanje novih vijakov


Izgled baze podatkov (baza.js)

V zgoraj navedeno bazo podatkov baza.js dodajamo nove vijake z vpisom naslednje vrstice v datoteko baza.js:


 
 

6.2 Vnos novih vijakov v program


Za vnos novih vijakov v program moramo v zavesni meni vnesti nov vijak  to storimo tako da v programu program DIN_479.html  v 19 vrstico od zgoraj pred
</SELECT>
napišemo
<OPTION> M(d - premer) x (L - dolžina stebla).
Po opravljenem  postopku  je potrebno ponovno naložiti brskalnik Netscape Navigator ali Internet Explorer (osvežitev ni dovolj).


7.0 Zagon programa


ZAGON PROGRAMA


8.0 Zaključek


Pri izdelavi seminarske naloge sem spoznal osnove jezika Java Script in emulacijo grafične knjižnice Phigs, ki na omogoča izris črt. V programu sem se seznanil z izračunom točk za izris vijaka, nato z sami izrisom črt. Najpomembnejši del progama pa so osnovne geometrijske transformacije v 2D geometrijskem prostoru. S pomočjo transformacij dosežemo da lahko vijak premikamo po zaslonu ga povečujemo in  rotiramo. Vse izračunane podatke smo zapisovali v polja in s tem smo si zelo poenostavili izračun novih točk pri geometrijskih transformacijah.


9.0 Abstract


The main purpose of our program is that we recognize the main structure of JavaScript and emulation Phigs. In our program we use all main part of JavaScrip. First task of our program is to calculate points in coordinat system. When we have the main points we going to our second task that was to drawing lines and radius between this points.Then we must include in our program some basic geometrical transformations in 2D space.So our lines (crew) could be moved, rotated and scaled in x and y direction.We simplify calculation of new points with writinig data in fields.
 


10.0 Uporabljena literatura

1. DIN standardi, DIN 479
2. Peter Hribar, Spoznajmo Javascript, izdaja: Flamingo trade, 1998
3. Peter Hribar, HTML 4.0, izdaja: Flamingo trade, 1998


Za vse informacije se obrnite na:janez.babnik@siol.netAvtor: JANEZ BABNIK
Mentor: JANEZ VRHOVEC

Zadnja sprememba: 13.4 1999