9.2 Vijak po standardu DIN 7984

Kazalo:
 1. Abstract
 2. Uvod
 3. Definicija naloge
 4. Skice vijaka
   4.1 Predpisane dimenzije vijaka po standardu DIN 7984
   4.2 Primer izrisa narisa in tlorisa vijaka s programom
   4.3 Primer uporabe transformacije narisa v ravnini x-y
 5. Teoretične osnove
   5.1 Enostavne transformacije v 2D prostoru
   5.2 Podrobnejši opis posamezne transformacije
   5.3 Matrični zapis transformacij v kartezijevih koordinatah
   5.4 Homogeni prostor in homogene transformacije
   5.5 Matrični zapis transformacij v homogenih koordinatah
 6. Opis postopka programiranja
 7. Postopek dopolnitve programa
 8. Program za izris vijaka
 9. Zaključek
 10. Literatura

1. Abstract
This document present some basic properties about geometrical transformations in 2D space.
For example of using geometrical transformation is written a program for drawing a screw by DIN 7984 standard. The screw could be moved, rotated and scaled in x and y direction.

2. Uvod
Namen izdelave tega programa je bil spoznavanje in utrjevanje uporabe grafične knjižnice PHIGS za prikazovanje določenih likov v 2D prostoru. Pri izdelavi programa je bilo potrebno tudi osvojiti uporabo transformacijskih matrik za premikanje, skaliranje in rotacije prikazanih elementov. Za programiranje sem uporabil programski jezik Javascript skupaj z emulacijo knjižnice PHIGS, ker je v Javascriptu možno elegantno izdelati razne gumbe za izbiro. Slabost pa je v tem, ker v knjižnici nima definiranih funkcij za lok, krog, šrafuro.

3. Definicija naloge
Predmet prikaza je vijak po standardu DIN 7984, program naj omogoča izbor določenega vijaka glede na mere iz seznama in prikaz le - tega v tlorisu in narisu. Prikaz naj bo izveden v 2D ravnini x-y, kjer morata biti prikazani in označeni obe koordinatni osi. V nadaljevanju mora biti izvedena možnost geometrijskih transformacij v 2D ravnini. Omogočena mora biti možnost postavitve vijaka na določeno mesto na risalni površini.

4. Skice vijaka
4.1 Predpisane dimenzije vijaka po standardu DIN 7984
4.2 Primer izrisa narisa in tlorisa vijaka s programom
4.3 Primer uporabe transformacije narisa v ravnini x-y5. Teoretične osnove
5.1 Enostavne transformacije v 2D prostoru

5.2 Podrobnejši opis posamezne transformacije
5.3 Matrični zapis transformacij v kartezijevih koordinatah

5.4 Homogeni prostor in homogene transformacije
w - homogena koordinata, ki je konstanta, običajno se izbere w=1, zaradi enostavne pretvorbe homogenih koordinat v kartezijeve.

5.5 Matrični zapis transformacij v homogenih koordinatah
6. Opis postopka programiranja
Program je sestavljen iz posameznih funkcij, ki se lahko potem med seboj poljubno združujejo. Razne spremenljivke, ki so pomembne za posamezne funkcije se podajajo v programu samo enkrat, da je popravljanje teh vrednosti poenostavljeno. Podatki o standardnih dimenzijah vijaka DIN 7984 so zapisane v bazi podatkov, ki se nahaja v datoteki data_DIN_7984_vijak in se kličejo s funkcijo spremenljivke, potem sledi izračun točk za izris vijaka v funkciji osnoven_izracun. Nato se v funkcijah Naris in Tloris posamezne izračunane točke združijo v posamezne črte. V funkcijah, ki jih kličem s pritiskom na gumb za izris narisa ali narisa in tlorisa, pa so združene vse zgoraj omenjene funkcije. Z pritiskom na gumbe za geometrijske transformacije pa se izvede funkcija izracun, ki točkam, ki imajo neko vrednost izračuna nove transformirane vrednosti in te nove vrednosti potem zamenja z prejšnjimi vrednostmi točk, zatem pa se izvede funkcija Naris, ki izriše naris v novem položaju.

7. Postopek dopolnitve programa
V primeru da hočemo izrisovati vijake z drugimi dimenzijami, kot so podane v bazi podatkov enostavno dopolnimo bazo podatkov za vijak po DIN 7984. Baza podatkov se nahaja v istem imeniku kot naloženi program, ime datoteke pa je data_DIN_7984.js.
Postopek dopolnitve pa je sledeč:
1. dopišemo v datoteko data_DIN_7984.js, v zadnjo vrstico pred
);
nove podatke po sledečem vrsten redu,
d, dk, b, k, L, P, tmax, f, damax, vmax, emin, smax, rmin, lgmax
Na koncu prejšnje vrstice pa je potrebno napisati vejico,
2. V programu program_DIN_7984.html pa v 19 vrstico od zgoraj pred
</SELECT>
napišemo
<OPTION> M(d - premer) x (L - dolžina stebla).
Po opravljenih teh dveh korakih je potrebno ponovno zagnati brskalnik Netscape Navigator ali Internet Explorer (osvežitev ni dovolj). Po uspešno opravljeni dopolnitvi se lahko izrisuje in geometrijsko transformira tudi novi vijak.

8. Program za izris vijaka
Program za izris vijaka po standardu DIN 7984 je napisan v programskem jeziku Javascript skupaj z emulacijo grafične knjižnice PHIGS.


9. Zaključek
Z izdelavo programa za seminarsko nalogo sem spoznal osnovne načine programiranja v programskem jeziku Javascript in uporabo grafične knjižnice PHIGS. V programu sem tudi uporabil in se seznanil z geometrijskimi transformacijami v 2D prostoru.
Program je v končni fazi izpadel zelo dolg, kar pa je posledica napačne zasnove na začetku programiranja. On ponovnem programiranju, bi vse izračunane in potrebne podatke zapisoval v posamezna polja, ker je potem s podatki, ki so zapisani v poljih, mnogo lažje operirati. Po tem načinu, kot pa je program napisan sedaj, pa je potrebno več pisanja, ker se ne da operirati s podatki s pomočjo for zank. Uporaba polj in s tem tudi for zanke se posebno izkaže uporabna pri geometrijski transformaciji, kjer je potrebno vse točke ponovno preračunati.

10. Literatura
1. DIN standardi, DIN 7984
2. Peter Hribar, Spoznajmo Javascript, izdal Flamingo trade d.o.o., leto izdaje 1998,
3. Bill Bercik and Jill Bond, Inside Javascript, izdalo New Riders Publishing, leto izdaje 1996.


Avtor: Damjan Zupančič
Zadnja sprememba: 27. 1. 1999 ob 12:16