Stožčasti ležaj

Kazalo:

1. Abstract

2. Uvod

3. Definicija naloge

4. Skici ležaja in uležajenja gredi

5. Teoretične osnove

6. Program in programiranje

7. Zaključek

8. Literatura

9. Download program

1. Abstract

This document present some basics of 2D geometrics. Main propertis are translation, rotation and scalation in X - Y field. For this presentation is used graphics library Phigs. The example is cone bearings

2. Uvod

Bistvo naloge je vezano na samostojno programiranje v določenem programskem jeziku. Študent je moral osvojiti uporabo transformacijskih matrik za translacijo, skaliranje in rotacijo prikazanih elementov, torej transformacije v 2D ravnini. Pri tem je moral uporabiti grafično knjžnico PHIGS, ki pa služi tudi za prikazovanje predmetov v 3D ravnini.

3. Definicija naloge

Predmet prikaza je stožčasti ležaj. Program naj omogoča prikaz določenega ležaja glede na izbor gredi in prikaz le tega kot samostojen detajl ali kot sklop z vležajeno gredjo. Omogočena mora biti možnost postavitve na določeno mesto na risalni ravnini. V prikazu morata biti obe osi X inY označeni. V nadaljevanju morajo biti prikazane možnosti geometrijskih transformacij. To pa so premikanje v smeri X in Y (naprej in nazaj), skaliranje in rotacija okoli osi pravokotne na ravnino X-Y. Te funkcije morajo biti izvedene tako, da se izvaja interaktivno z izbiro v menujih ali vnosom potrebnih vrednosti.
Uporabi programski jezik JavScript, možno tudi Fortran ali C, skupaj z emulacijo knjiznice PHIGS.

4. Skica detajla ležaja in uležajanje gredi

5. Teoretične osnove

6. Program in programiranje

6.1. Predstavitev

Pri programiranju sem uporabil programski jezik Fortran. Program zato deluje v MS-DOS okolju in je zapisan v EXE kodi in ne v HTML obliki kot je to pri JAVASCRIPTU. Program se uporablja z vnašanjem željenih parametrov in ne s klikanjem na določene gumbe, kar pa ne pomeni, da uporaba ni enostavna. Program je napisan v urejevalniku teksta EditPlus in ga prevedel v EXE kodo z GNU-jevim prevajalnikom, ki ga podpira mnogo računalniških jezikov. Prevajalnik hkrati ugotavlja in sporoča morebitne napake pri programiranju.
Poleg datoteke EXE potrebuje program za delovanje še podatkovne datoteke s končnico DAT, kjer so zapisani osnovni parametri določenega ležaja. Podatki za ležaje so shranjeni v datoteki Mere.dat.

6.2. Opis postopka programiranja

Program je sestavljen iz glavnega programa in iz več podprogramov, ki se izvajajo v določenih zaporedjih in določenih zankah ter se med sabo poljubno združujejo. Na začetku so navedeni parametri in spremenljivke in so podani samo enkrat. Potem program odpre podatkovno datoteko, ter s tem prebere osnovne dimenzije za izračun in izris izbranega ležaja. S pomočjo teh podatkov programa izračuna koordinate 140 oglišč vijaka, ki sem jih označil z spremenljivko OG. Podatki so vstavljeni v mm. Nato sem definiral 140 stranic z oznako ST, ki povezujejo oglišča. Nato se delovna postaja Phigs odpre, pojavi se grafično okno in izriše se željen ležaj v prvotni velikosti, ki se lahko določa poljubno. Nato se pojavi menu, kjer so navedene glavne funkcije programa. Ko uporabnik izbere naprimer rotacijo, program izbriše vsebino grafičnega okna ter kliče podprogram za rotacijo, izračuna nove koordinate točk glede na vneseni kot uporabnika in izriše novo sliko. Podobno je tudi pri izbiri translacije in skaliranja. Če uporabnik izbere funkcijo "na začetek programa", se grafično okno oziroma postaja zapre in uporabnik lahko izbere drug ležaj. Funkcija "izhod iz programa" zapre najprej grafično postajo Phigs, potem se prekine izvajanje programa.
Program je priložen v datoteki "lezaj.txt". Za lažje razumevanje sem pisal zraven komentarje.
 

6.3. Slike in primeri iz programa

Slika ponazarja primer rotacije okoli Z osi
Legenda:
Svetlo modra=ležaj=gred

6.4. Zagon programa

Datoteke, ki so potrebne za zagon programa so združene v eni datoteki oblike ZIP. Pogoj za delovanje programa je, da so posnete v istem direktoriju.
Program Stožčast ležaj

7. Zaključek

Z izdelavo te naloge sem se malo bolje seznanil z programsko jezikom Fortran skupaj z uporabo grafične knjižnice PHIGS. Obnovil sem tudi matematično znanje, ki se navezuje na matrike za 2D transformacije.
Kot sem že prej omenil, bi lahko bil program boljši, če bi bil napisan v Java scriptu, hitrejša je uporaba, pa tudi estetsko je lepše. Vendar bi se dalo tudi v Fortranu boljše narediti. Namesto vnašanja faktorjev za trasformacije, pa bi lahko uporabljal določene tipke. Naprimer pri skaliranju bi določil faktor1.1, potem bi stiskal določeno tipko. Za nasproten proces bi uporabil faktor 0.9. Podobno bi uporabil pri rotaciji in translaciji.

8.Literatura

1. Standard
2. Jože Petrišič: FORTRAN, FS Ljubljana,1994

9.Download program


Avtor:
Marko Mišič