Student :  Gregor Zakelj

Predmet :  Racunalnisko podprto konstruiranje

Mentor :  Joze Tavcar

Datum :  22.02.1999

Tema seminarske naloge : Torzijska vzmet
 
 

Torzijska vzmet

v programskem jeziku JavaScript

Kazalo vsebine:

 Abstract

 1. Uvod

 2. Definicija naloge

 3. Resevanje naloge

 4. Zakljucek

 5. Literatura

 6. Preracun

 7. Izris vzmeti
 
 
 

Abstract

The programme affers a calculation of torsion springs. Using the defined values the programe calculates the standard diameter of torsion spring by one of the two criterias and the person operating the programme can decide for one of the other. The equasions used used for these calculations are the same as those used in machine elements. These are the torsion tensions and the turn that is acceptable for eqasion. By means of the alert window the computer warns about the incorrectness by data entering.
The graphic part of the programme makes a drawing of a simplified torsion spring. Here there is the possibility of enlargening and diminishing the picture in any proportion. Apart from that, there are also the options of the turn and translation of the picture along the x and y axes.
 

1. Uvod

Vaje pri predmetu Racunalnisko podprto konstruiranje se sestojijo iz dveh delov. V prvem delu se studentje seznanijo z osnovami modeliranja na graficnih postajah ter z metodami analize s koncnimi elementi. Vaje potekajo v skupinah v predavalnici ali v LECAD-u. Drugi del vaj pa je seminarske narave, kjer studentje sami poskusajo resiti zadano nalogo, ob pomoci mentorja. Rezultat tega dela vaj je tudi to porocilo oziroma seminarska naloga.
 

2. Definicija naloge

Izdelajte preracun za torzijske vzmeti. Glede na podane vhodne podatke izberite ustrezno standardno vzmet in jo izrisite.
 

3. Resevanje

Pred vami je program, ki nam omogoca preracun torzijskih vzmeti. Glede na vhodne podatke nam izracuna premer torzijske vzmeti in izbere najblizji standardni premer. Torzijske vzmeti so okroglega prereza in najvecji standardni premer znasa 60 mm. Razlicni so nacini vpetja, ki so lahko kvadratni , sestkotni, zobati ali okrogli s prisekanim robom.
Preracun torzijskih vzmeti po DIN 2091 poteka po dveh razlicnih kriterijih; enacbe so znane iz Strojnih Elementov, gre za enacbi dopustne torzijske napetosti in dopustnega zasuka:

a) Kriterij je dopustna torzijska napetost:  Rtdop=T/Wt

b) Kriterij dopustnega zasuka:  alfa=(T*l) / (It*G)

Lahko se odlocite za kateregakoli od kriterijev, pri cemer potrebujete za racunanje po prvi metodi torzijski moment in dopustno torzijsko napetost, za racunanje po drugi metodi pa prav tako torzijski moment in dopustni zasuk, ter dolzino torzijske vzmeti. Podatke vpisemo v za to namenjene okvirje, ki jih program vstavi v enacbe. Ce vstavite kaksen podatek prevec, torej podatek, ki spada pod drug kriterij, se vam odpre Alert okno, ki vas opozori na nepravilnost.

V graficnem delu programa prav tako vpisujemo zahtevane parametre v za to namenjene okvirje.  Operacije izvajamo na poenostavljeni skici torzijske vzmeti. Koordinate tock (x in y), ki so namenjene za izris se vpisejo v vektorje, ki jih mnozimo z matrikami. Te matrike vsebujejo razlicne koeficiente, ki so potrebni za razlicne transformacije. Te transformacije so: transliranje, rotiranje in skaliranje. Matrika je vrednosti (3x3) kar zadosca za 2D prostor.

4. Zakljucek

Za zacetnika kot sem sam, bi bila problematicna ze kakrsnakoli najosnovnejsa naloga. Tako pa se je bilo potrebno soociti s kompleksno nalogo, ki vkljucuje programiranje tako matematike kot grafike. Doslej nisem imel nikoli opraviti s html-jem v  vlogi programerja. Tudi sam programski jezik mi je bil na zacetku popolnoma tuj, saj smo imeli v lanskem studijskem letu opravka s programskim jezikom FORTRAN 90. Letos je bilo treba zaceti znova in tokrat brez kakrsnekoli vodene strokovne pomoci, predlog ali cesa drugega. V edino pomoc mi je bila knjiga Spoznajmo Javascript, ki sem jo zasledil v LECAD-u , in si jo potem izposodil v CTK. Za vsak najmanjsi problem je bilo treba studirati knjigo, se prej pa se seveda seznaniti vsaj z tistimi osnovami, ki so nujne da sem se naloge lahko sploh lotil.
 

5. Literatura

(1).....................................Peter Hribar : SPOZNAJMO JAVASCRIPT
(2).....................................