Študent: Marko Zupan

Predmet: Postopki konstruiranja

Mentor:Jože Tavčar

Datum: 1999.23.2.

Tema seminarske naloge:

 

Hidravlični cilinder

 

v programskem jeziku JavaScript

 

 

Kazalo vsebine


Abstract

My job was to make a program witch will choice the proper hydraulic cylinder against wanted force (F) and length(L) of extend ,and then make a drawing of cylinder. The graphic part must have possibility of enlarging , translating and rotating the drawing picture. All necessary type of hydraulic cylinders was taken from catalog. Exercising for processing designers are courier in liceum LECAD. The numerical program is written in Fortran languige.It works only if you install version DJGPP to your computer.

Nazaj na vrh

 

Uvod

Vaje pri predmetu Postopki konstruiranja se sestojijo iz dveh delov. V prvem delu se študentje seznanijo z osnovami modeliranja na grafičnih postajah ter z metodami analize s končnimi elementi. Vaje potekajo v skupinah v predavalnici ali v LECAD-u. Drugi del vaj pa je seminarske narave, kjer študentje sami poizkušajo rešiti zadano nalogo, ob pomoči mentorja. Rezultat tega dela vaj je tudi to poročilo oziroma seminarska naloga.

Nazaj na vrh

 

Definicija naloge

Dimenzionirajte hidravlicmi cilinder glede na podano zunanjo obremenitev in zahtevan hod.Izdelajte grafični prikaz osnovne geometrije celotnega cilindra. V nadaljevanju izberite ustrezen cilinder iz kataloga (če ne najdete primernega kataloga, pripravite tipizirano vrsto cilindrov).:

Program naj bi s temi podatki določil tip cilindra:

Nazaj na vrh

 

Reševanje naloge

 

Postopek

Iz raziskovalne naloge SISTEMATIZACIJA HIDRAVLIČNIH CILINDROV sem si izbral že tipizirano vrsto cilindrov, ter njihove karakteristike podal v računalniški program.Tako računalnik na podlagi izbrane sile sam določi pripadajoč premer bata in batnice ter izračuna debelino stene cilindra in dopustno dolžino hoda, glede na uklon batnice.Program sem realiziral v programskem jeziku FORTRAN.

 

Prikaz osnovnih dimenzij cilindra

Enačbe za izračun debeline stene cilindra ter dolžine batnice glede na uklon

Logični zapis programa v FORTRANU

- Numerični del za izbiro vhodne datoteke

- Prebere vhodno datoteko

- Zapis robov telesa

- Transformacija točk (skaliranje,transliranje,rotiranje)

- Izris telesa

Vhodne datoteke

Iz kataloga sem izbral 14 različnih cilindrov in za vsakega posebej napisal vhodno datoteko.Vsaka vhodna datoteka pa ima pet podatkov , ki so zapisani v istem vrstnem redu.

Izbira vhodne datoteke

Izbere se vhodna datoteka kateri pripada sila ki je večja ali enaka od vnešene sile.Za izbor uporabimo logični IF BLOK.

Transformacija točk

Izbira transformacije in izris

Primer programa za skaliranje:

Matrična predstavitev 2D skaliranja:

Podprogrami

Primer podprograma za skaliranje:

 

Osnove programskega jezika JavaScript

Pred začetkom pisanja poročila in programiranja, je bilo potrebno spoznati osnove programskega jezika JavaScript. JavaScript je programski jezik, katerega koda se zapiše v HTML dokument, interpretira pa se v brskalnikih, kot sta Netscape Navigator, verzija 2.0 in novejše, ter Microsoft Internet Explorer 3.0 in novejši ali Netscape Navigator 4.5. Sama sintaksa oziroma ukazne strukture pa so enake kot jih najdemo v jeziku C, zato je vsaj osnovno poznavanje le-tega dobrodošlo pri programiranju v JavaScript-u.

 

Nazaj na vrh

 

Zaključek

Reševanja seminarske naloge sem se lotil kot začetnik, tako v uporabi HTML-ja, kot tudi v programiranju v FORTRANU. Zato sem veliko časa porabil za spoznavanje programskega jezika, predvsem zato, ker je knjižna literatura težko dostopna.Največ sem si pomagal s pripomočki v elektronski obliki, ki se nahajajo na internetu in zapiski iz vaj lanskega leta. Program je zato napisan primerno nivoju znanja in bi se ga dalo tudi izboljšati.

 

Literatura

Nazaj na vrh