Diagram notranjih napetosti 2

(seminarska naloga)

Avtor/Author: Bencina Marko - KGS / B
Vpisna stevilka/Enrollment number: 23940181

Mentor/Mentor: Joze Tavcar

Fakulteta za strojnistvo - Ljubljana, Slovenija / Faculty of mechanical engineering - Ljubljana, Slovenia
Kazalo:


1.0.Abstract

1.1.Definicija naloge

2.0.Zasnova naloge

3.0.Nekaj o programiranju

4.0.Modularna gradnja programa

5.0.Zakljucek

6.0.Uporabljena literatura

7.0.Preizkus programa


1.0.Abstract:


I made computer program in JavaScript language which calculates internal tensions for full and hollow profile. The dimensions and load conditions are optional. The internal tensions are shown in table and graphically.
The program calculates comparative tensions along all intersection of profile, too.


Na vrh


1.1.Definicija naloge:


Za poljuben skatlasti (pravokoten) in poln pravokoten profil izracunajte diagram notranjih napetosti. Dimenzije prereza in obremenitve vnasajte interaktivno.Notranje obremenitve prikazite graficno in s tabelo. Izracunajte tudi primerjalne napetosti po celem prerezu.


Na vrh


2.0.Zasnova naloge:


Izdelal sem program za izracun in graficno predstavitev notranjih napetosti za oba podana profila.
Uporabnik tako v osnovnem menuju izbere vrsto profila in enega od osmih obremenitvenih primerov.Izbira se potrdi in program preskoci v izbrani podprogram.
Za vsak obremenitveni primer sem izdelal svoj podprogram; stirje so za ciste, stirje za kombinirane obremenitve.
V dolocenem podprogramu uporabnik interaktivno vnasa obremenitve in dimenzije celnega prereza. (pri skatlastem prerezu sem se odlocil za konstantno debelino stojin in pasnic)
S klikom na gumb se v tabeli izpisejo rezultati maksimalnih in primerjalna napetost, po zelji pa lahko te rezultate prikazemo tudi graficno s pritiskom ustreznega gumba.Seveda se lahko vrnemo v osnovni menu ter znova izbiramo druge kombinacije.


Na vrh


3.0.Nekaj o programiranju:


Uporabil sem programski jezik za programiranje spletnih strani JavaScript, sam program pa sem tipkal v Notepad-u.
Osnovni menu ter vsakega od podprogramov sem izdelal zase kot neodvisno datoteko.
Izbiranje dolocene kombinacije dosezemo z gumbi tipa radio, da izberemo le eno moznost.
Vsak podprogram se funkcijsko deli na dva dela:

  - izracun napetosti,
  - grafika (risanje s PHIGS-om).

Oba morata biti medsebojno povezana z dolocenimi spremenljivkami, da se izracunani rezultat pravilno izrise.
Posebno grafika je zelo obsezna, (od koordiniranja vseh tock do povezav tock s crtami) zato je zelo pomemben sistematicen pristop in vnaprejsnje nacrtovanje:
  - oznake spremenljivk, iz katerih se da hitro razbrati pomen,
  - sistemsko oznacevanje tock in crt,
  - presledki in odstavki,
  - dovolj komentarjev,...

Priblizen algoritem programa:
  a) vkljuci se dolocen program glede na izbiro v osnovnem menuju,
  b) sledi vnos podatkov v okenca,
  c) vsako okence s svojim imenom pridobi vrednost vpisanega podatka,
  d) pri kliku na gumb za izracun se podatki vstavijo v doloceno funkcijo (ki je lahko zapisana v posebni datoteki),
  e) funkcija se izvede in vrne rezultat na doloceno mesto.

Primer algoritma programa:
  a) npr. izberemo polni profil in natezno obremenitev,
  b) podamo sirino (b) in visino (h) profila ter aksialno obremenitev (F),
  c) val1 = b, val2 = h, val3 = F,
  d) val4 = val3/(val1*val2),
  e) natezna napetost = val4.


Na vrh


4.0.Modularna gradnja programa:


Gre za poenostavitev programiranja, kjer ponavljajoce se funkcije zgradimo le enkrat, kot posebno datoteko s koncnico .js.
Tako jih kot univerzalno orodje uporabimo v vecih programih, kadar to zelimo, tako da se nanje sklicujemo.
Lep primer je izdelava modula za standardne profile, ki sem ga tudi uporabil.
Sestavljen je iz dveh datotek:

  - ena izmed njiju podaja standardne mere,
  - druga poskrbi, da se te vrednosti pravilno vnesejo v program.

Modularna gradnja programa je pomembna zaradi:
  - prihranka na casu,
  - prihranka racunalniskega spomina,
  - enostavnejsega programiranja,...


Na vrh


5.0.Zakljucek:


Pri programiranju sem naletel na ogromno tezav, se posebej na zacetku in to zaradi:

  - ucenja programiranja v JavaScriptu na novo,
  - neustreznega oznacevanja spremenljivk,
  - nekomentiranje posameznih korakov,...

Ker je celoten program zelo obsezen, traja dolgo preden popolnoma deluje, saj se zaradi mnozice stvari pojavljajo napake.
Vseeno pa sem z rezultatom zadovoljen, se posebej, ker je program izvedljiv tudi na internetu.


Na vrh


6.0.Uporabljena literatura:


  - Peter Hribar: Spoznajmo JavaScript,
  - Bojan Kraut: Strojniski prirocnik.


Na vrh
Na vrh