IZRAČUN KARAKTERISTIK TANKOSTENIH ZAPRTIH PROFILOV ŠTEVILKA 8.2

Kazalo

Abstrackt

1.0.Definicija naloge

2.0.Teoretične osnove za izračun karakteristik lomljenke

2.1.Skica primera lomljenke

2.2.Izračun vztrajnostnega momenta lomljenke

2.3.Izračun statičnega momenta lomljenke

2.4.Izračun težisča lomljenke

2.5.Izračun odpornostnega momenta lomljenke

2.6.Skica primera krožnega prereza

2.7.Izračun vztrajnostnega, polarnega in odpornostnega momenta krožnega prereza

2.8.Osnovne formule za izračun transformacije lomljenke in krožnega prereza

2.9.Prikaz posamezne transformacije s enačbami in skico

3.0.Potek programa oziroma sestava samega programa

3.1.Definiranje spremenljivk

3.2.Funkcije za vnos tankostene lomljenke, krožnega preraza in funkcija za vnos transformacijskih koeficientov

3.3.Izračun tankostene lomljenke

3.4.Transformacija lomljenke

3.5.Izračun karakteristik in točk za izris krožnega prereza

3.6.Transformacija krožnega prereza

3.7.Izris tankostene lomljenke ali krožnega prereza

4.0.Zaključek

5.0.Bliznica za zagon programa

Abstrackt

The program enables calculation of the characteristic for a section of any polygon. And also a calculation for the caracteristic for a circular selection. The program is also able to plot the above mantioned sections. The program calculates the characteristics and plots the sections, but we need to enter the basic information about the section first. Javascript was used for the construction of this calculating program. And ploting is enabled trough the phigs library.

1.0.Definicija naloge

Vnos podatkov o geometriji profila naj bo interaktiven. Program naj omogoča preračun okroglih prerezov in prerezov sestavljenih iz lomljenk, pri čemer ima lahko vsak segment poljubno obliko. Program naj izriše podani prerez in izpiše značilne karakteristike prereza Ix, Iy, Ip, Wx, Wy, Sx, Sy, Xo, Yo. če presek odstopa od oblike tankostenega profila naj bo uporabnik na to opozorjen.

2.0.Teoretične osnove za izračun karakteristik lomljenke

2.1.Skica primera lomljenke


2.2.Izračun vztrajnostnega momenta lomljenke


2.3.Izračun statičnega momenta lomljenke


2.4.Izračun težisča lomljenke


2.5.Izračun odpornostnega momenta lomljenke


2.6.Skica primera krožnega prereza


2.7.Izračun vztrajnostnega, polarnega in odpornostnega momenta krožnega prereza


2.8.Osnovne formule za izračun transformacije lomljenke in krožnega prereza


2.9.Prikaz posamezne transformacije s enačbami in skico
3.0.Potek programa oziroma sestava samega programa

3.1.Definiranje spremenljivk

3.2.Funkcije za vnos tankostene lomljenke, krožnega preraza in funkcija za vnos transformacijskih koeficientov

3.3.Izračun tankostene lomljenke

3.4.Transformacija lomljenke

3.5.Izračun karakteristik in točk za izris krožnega prereza

3.6.Transformacija krožnega prereza

3.7.Izris tankostene lomljenke ali krožnega prereza

4.0.Zaključek

5.0.Bljiznica za zagon programa

Literatura
1. Peter Hribar, Spoznajmo Javascript, izdal Flamingo trade d.o.o., leto izdaje 1998,
2. Marko Škerelj Trdnost, leto izdaje 1977.
3. Primeri PHIGS-a iz laboratorija