Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojnistvo

Avtor: Vlado Karazija
Mentor: Roman Zavbi

7.3 ZATIČ - OBREMENITVENI PRIMER II

Kazalo vsebine:

 


 

1.0 Abstract

In the first part of the seminar there is represented a simple calculation of pin and base wich is load by compressive strenght end bending strenght.
Secont part of the seminar is a graphical representation of 3D-calculated part with the support of grapichal library PHIGS. Some basic geometrical transforamtions are allowed, such as rotation, scaling and translation.

 

2.0 Uvod

Namen izdelave programa za izris in preracun zareznega zatica po DIN 7 je spoznavanje teoretičnih osnov glede 3D transformacij ter spoznavanje programskega jezika HTML, Javascript in graficne knjiznice PHIGS.

 

3.0 Navodila

Izdelajte racunalniski program za kontrolo zareznega zatica (DIN 7), ki je obremenjen z upogibno silo F. Vhodni podatki so velikost sile F, ki zatic obremenjuje upogibno in tlacno, razdalja od sile do podlage h in pa materiala zatica in podlage. Premer zatica dolocite po poenostavljeni formuli za upogibno napetost zatica, debelino podlage pa po formuli za dopustni tlak. Klasicne tabele oblikujte kot datoteke. Upostevajte staticne in dinamicne obremenitve.

Graficni del programa naj prikazuje 3D zicni model sklopa na sliki. Funkcionalni deli naj bodo razlicnih barv. Omogoci naj tudi tri osnovne geometrijske transformacije: rotacijo, translacijo in skaliranje. Vnos transformacijskih parametrov naj bo izveden preko enostavnega menuja. Objekt transformiranja naj bo sklop z zaticem brez kot in kotirnih crt.

4.0 Teoreticne osnove

4.1 Transformacije

4.1.1 Rotacija točke v 3D prostoruObičajno se rotacija izvaja okrog določene osi. Spodaj predstavljena rotacija je okrog Z-osi. Princip za ostali dve transformaciji je isti le transformacijski matriki se razlikujeta predstavljeni sta v točki zapis transformacij v homogenih koordinatah (rotacija).4.1.2 Skaliranje točke v 3D prostoru

-4.2 Zapis transformacij v homogenih koordinatah

4.2.1 Skaliranje

4.2.2 Translacija

a) okoli X osi:
b) okoli Y osi:
c) okoli Z osi:


5.0 Zgradba programa


Program je zgrajen s pomočjo 16 funkcij oz. podprogramov:
- Izracun premera zatica [izracun_zatica]
- Izracun debeline podlage [izracun]
- Prednastavitev vrednosti faktorjev transformacij - inicializacija [init]
- Zagon grafike [startgrafika]
- Funkcije, ki dolocajo zaporedje podprogramov [narisi,izrisvsega]
- Izris slike, lokalnega in globalnega koodinatnega sistema[slika]
- Izris valjev [krogy]
- Skaliranje [povecaj,pomanjsaj ]
- Translacija [translacija]
- Rotacije [rotacija]
- Kontrola tock znotraj obmocja slike [notx, noty]
- Resetiranje oz. postavitve slike v zacetni polozaj [resetiraj]
- Izpis izracuna in vhodnih podatkov v novo okno v urejeni obliki [izpisvokno]

5.1 Izracun premera zatica

Izracun premera zatica je izveden preko enostavne enacbe za izracun zatica, ki je obremenjen z upogibno silo.

Potek upogibnih napetosti:


Izracunani premer zatica se zaokrozi na prvi visji standardni premer zatica. Standardni premeri zaticev so zapisani v datoteki standard.js in jih preberemo ob zagonu strani, za kontrolo pa so napisani tudi v tabeli pod izracunom premera zatica.

Debelino podlage izracunamo iz enacbe za tlacno napetost zatica. Ko izpeljemo enacbo za debelino podlage, dobimo ven kvadratno enacbo, pri tem pa upostevamo samo pozitivno resitev, saj debelina ne more biti negativna. Debelina podlage se zaokrozi na prvo vecje celo stevilo, ker so ponavadi tudi debeline podage (materiala) v milimetrih in le redko v desetinkah mm.

Enacba za izracun debeline podlage glede na dopustno tlacno napetost zatica in prikaz tlacnih napetosti:5.2 Prednastavitev vrednosti faktorjev transformacij - inicializacija

Funkcija inicializacija sluzi zato, da se faktorji oz. komponente skaliranja, transformiranja postavijo v zacetni polozaj oz. dobijo prednastavljene vrednosti. Komponente vektorja ni predstavlja nagib vektorja normale. Komponente vektorja k predstavljajo zacetno rotacijo slike v prostoru. Offsetx in offsety so koordinate polozaja zacetnega izrisa slike. Skal je faktor povecave.

Funkcija za inicializacijo:

function init()
{

k[0] = 0.6123724;
k[1] = -0.5;
k[2] = -0.6123724;

ni[0] = 0.7071068;
ni[1] = 0.0;
ni[2] = 0.7071068;

offsetx = 0.3;
offsety = 0.7;
skal = 0.5;

};

5.3 Zagon grafike

Funkcija zazene potrebne ukaze za prednastavitev graficne slike.
function startgrafika()
{
var WorkstnID = 1;
var ConnID = document.Phigs;
var WorkstnType = PWODSX;
var tone = 1;

popen_phigs("stderr", 0);
popen_ws(WorkstnID, ConnID, WorkstnType);
popen_struct(tone);
};

5.4 Funkcije, ki dolocajo zaporedje podprogramov

Funkcije se klice ob pritisku na gumb (Izris,Reset). Sestavljajo jih ukazi za branje zacetnih parametrov in podprogrami. Pomembno pri teh funkcijah je pravilni redosled podfunkcij (podprogramov, funkcij), ki jih klicemo.

5.5 Izris slike, lokalnega in globalnega koodinatnega sistema

Pri izrisu slike najprej pripravimo lokalni koordinatni sistem (x',y',z'), pri katerem velikost koordinatnih osi zavisi od premera podlage in dolzine zatica, zaradi sorazmerja pri izrisu slike. Nato izrisemo globalni koordinatni sistem (osi X,Y,Z). Osi globalnega koordinatnega sistema vedno mirujejo, medtem ko se lokalne koordinatne osi translirajo, rotirajo in skalirajo skupaj z objektom teh transformacij.

5.6 Izris valjev

Najprej določimo vektorja e1 in e2. Dolocimo jima dolzino, ki je enaka radiju kroga. Oddaljenost posamezne tocke je sestevek posameznih vektorjev e1 in e2. Vse ostale tocke na krogu pa dobimo z FOR zanko, ki tece od od 0 do 360 stopinj s korakom p. Tako izrisemo dva kroga, ki sta medsebojno oddaljena za doloceno razdaljo(dolzino valja) in med njima potegemo crte na dolocen zasuk (10 0), ki predstavljajo valj. Funkcija je odvisna od koordinate z, pozicije zacetka in konca valja, premera valja in barve, s katero naj bo valj izrisan.
Osnovni elementi funkcije so predstavljeni v nadaljevanju:

function krogy(z,y1,y2,d,barva)
{ nik[0] = ni[1] * k[2] - ni[2] * k[1];
nik[1] = ni[2] * k[0] - ni[0] * k[2];
nik[2] = ni[0] * k[1] - ni[1] * k[0];

i = 0
for (i = 0; i <= 2; i = i + 1)
{ yr1[i] = nik[i] * y1 * skal / 200.0;
xr[i] = k[i] * d / 2 * skal / 200.0;
zr[i] = ni[i] * d / 2 * skal / 200.0;
zc[i] = ni[i] * z * skal / 200.0;
yr2[i] = nik[i] * y2 * skal / 200.0;}
for(p = 0.0 ; p <= 6.28 + q ; p = p + q)
{ tx1 = offsetx + yr1[1] + Math.cos(p) * xr[1] + Math.sin(p) * zr[1] + zc[1];
ty1 = offsety + yr1[2] + Math.cos(p) * xr[2] + Math.sin(p) * zr[2] + zc[2];
tx2 = offsetx + yr2[1] + Math.cos(p) * xr[1] + Math.sin(p) * zr[1] + zc[1];
ty2 = offsety + yr2[2] + Math.cos(p) * xr[2] + Math.sin(p) * zr[2] + zc[2];
pts1[i] = new Ppoint(notx(tx1), noty(ty1));
pts2[i] = new Ppoint(notx(tx2), noty(ty2));

i = i + 1;
if ( i >= a )
{ line[0] = new Ppoint (notx(tx1),noty(ty1));
line[1] = new Ppoint (notx(tx2),noty(ty2));

slika_valj = new Ppoint_list(2,line);
pset_line_colr_ind(barva);
ppolyline(slika_valj);
a = a + 3; };
};
slika_krog1 = new Ppoint_list(i, pts1);
pset_line_colr_ind(barva);
ppolyline(slika_krog1);

slika_krog2 = new Ppoint_list(i, pts2);
pset_line_colr_ind(barva);
ppolyline(slika_krog2);
};

5.7 Skaliranje

Funkcija skaliranja omogoča povecavo ali pomanjsavo. Pri tem se skalirni faktor spreminja - poveča ali pomanjša.
function povecaj(z)
{
skal = skal * z;
narisi();
};

function pomanjsaj(z)
{
skal = skal / z;
narisi();
};

5.8 Translacija

Funkcija translacije je izvedena tako, da se spreminjata spremenljivki pozicije offsetx in offsety, ki predstavljata pomik v horizontalni in vertikalni smeri po ekranu. Spodaj predstavljena funkcija je translacija v X, Y ali Z smeri globalnega koordinatnega sistema. Koeficienta pred faktorjem z predstavljata smer translacije glede na koordinate globalnega koordinatnega sistema.

function translacija(form,z)
{
if (form.tros[0].checked)
{
offsetx = offsetx - 0.5 * z / 200.0;
offsety = offsety - 0.6123724 * z / 200.0;
}

if (form.tros[1].checked)
{
offsetx = offsetx + 0.8660254 * z / 200.0;
offsety = offsety - 0.3535534 * z / 200.0;
}

if (form.tros[2].checked)
{
offsety = offsety + 0.7071068 * z / 200.0;
}

narisi();

5.9 Rotacija

Pri rotaciji izracunamo nov vektor v, ki je zamaknjen za določen kot okoli osi, okoli katere rotiramo (vektorja ni). Nato vektorju k določimo nov polozaj, ki je enak vektorju v. Dobljeni vektor k v novem polozaju je osnova za izris slike.


Funkcija za rotacijo:
function rotacija(form,fi)
{
var nik = new Array();
var v = new Array();
var i;
var rad;

rad = 6.28318531 * fi / 360.0;

nik[0] = ni[1] * k[2] - ni[2] * k[1];
nik[1] = ni[2] * k[0] - ni[0] * k[2];
nik[2] = ni[0] * k[1] - ni[1] * k[0];
if(form.os[0].checked) //z
{
k[0] = k[0] * Math.cos(rad) + nik[0] * Math.sin(rad);
k[1] = k[1] * Math.cos(rad) + nik[1] * Math.sin(rad);
k[2] = k[2] * Math.cos(rad) + nik[2] * Math.sin(rad);

};
if(form.os[1].checked) //x
{
ni[0] = ni[0] * Math.cos(rad) - nik[0] * Math.sin(rad)
ni[1] = ni[1] * Math.cos(rad) - nik[1] * Math.sin(rad)
ni[2] = ni[2] * Math.cos(rad) - nik[2] * Math.sin(rad)
};

if(form.os[2].checked) //y
{ for(i = 0; i <= 2; i = i + 1)
{
v[i] = ni[i] * Math.cos(rad) + k[i] * Math.sin(rad);
k[i] = k[i] * Math.cos(rad) - ni[i] * Math.sin(rad);
ni[i] = v[i];
}
};

narisi();
};

5.10 Kontrola tock znotraj obmocja slike

Funkciji kontrolirata, ce so izracunane tocke, ki so vhodni parameter funkcije, znotraj izrisljivega obmocja. Ce so, potem funkcija vrne izhodne parametre enake vhodnim, drugace pa vrne robne tocke izrisljivega obmocja.

function notx(x)
{
if (maxx < x) maxx = x;
if (minx > x) minx = x;
return x;
};

function noty(y)
{
if (maxy < y) maxy = y;
if (miny > y) miny = y;
return y;
};

5.11 Resetiranje oz. postavitve slike v zacetni polozaj

Funkcija resetiranja sluzi zato, da se slika izrise v zacetnem polozaju. Prikazana je slika v zacetnem polozaju in funkcija za reset.

function resetiraj()
{
init();
narisi();
};

5.12 Izpis izracuna in vhodnih podatkov v novo okno v urejeni obliki

Vhodne podatke izracuna in izrisa ter same izracunane podatke izpise funkcija v urejeni obliki v novo okno. Tako lahko izracun tiskamo ali pa izvozimo v drug paket.

function izpisvokno()
{
Okno=open("","Rezultati","toolbar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,width=450,height=400"); Okno.document.write("Izpis rezultatov"); Okno.document.write("
"); Okno.document.write("Rezultati preracuna:

"); Okno.document.write("Obremenitvena sila F = " + g1 + " N
"); Okno.document.write("Dopustna upog. napetost zatica sf = " +g2 + " N/mm2
"); Okno.document.write("Oddaljenost sile od podlage h= " + g3 + " mm
"); Okno.document.write("Standardni premer zatica d = " + g4 + " mm
"); Okno.document.write("Dolzina zatica L = " + g71 + " mm
"); Okno.document.write("Debelina podlage s = " + gg6 + " mm
"); Okno.document.write("Dopustni tlak v zaticu pdop= " + g5 + " N/mm2
"); Okno.document.write("Dejanski tlak zatica p dej= " + g8 + " N/mm2
"); Okno.document.write("Dejanska upogibna napetost zatica sf,dej= " + g9 + " N/mm2
"); Okno.document.write("
");
}

6.0 Zagon programa

  • ZAGON PROGRAMA


6.0 Zakljucek

Izracun premera zatica in debeline podlage je bil dokaj enostaven, saj so bile pri izracunu uporabljene enacbe za poenostavljen izracun le-teh.

Tezji del naloge je bila izdelava slike sklopa zatica in podlage v 3D. Ker programa Javascript od prej nisem poznal, sem se moral s tem najprej seznaniti. Ravno tako nisem poznal ukazov za delo z graficno knjiznico Phigs, na volo pa sem imel internet, kjer je nekaj primerov uporabe te knjiznice. Tako je bilo zacetno spoznavanje malo lazje vendar zelo zamudno, saj je bilo najprej potrebno razumeti narejene primere, sele nato pa sem se lahko lotil svojega primera.

Pri izdelavi slike sem uporabil prirejeno oz. poenostavljeno teorijo 3D transformacij in z njo povezane transformacijske matrike (translacije, rotacije in skaliranje), Osnova za določitev tocke in lege slike so trije vektorji ni, k, nik. Začetni položaj vektorjev ni in k je predhodno določen, tretji vektor nik pa je vektorski produkt vektrja ni in k. Program ne uporablja enega polja v katerem so zapisane vse točke, ki jih pri posamezni taranformaciji vsako posebej na novo izračuna, ampak se točke vsakokrat na novo izračunajo glede na položaj treh vektorjev in se sproti tudi povežejo.

Funkcije v programu sem poskusal cim bolj posplositi, toda kljub temu sem pazil na mejo razumljivosti in enostavnosti le-teh, saj program ni zelo obsiren in je namenjen zelo ozkemu delu uporabe.

   Ljubljana, avgust 2000