RPK - seminar

Tomaž Skubic

RAZTEGNJENE PLOSKVE

 

KAZALO

Predstavitev tematike

Abstract

Definicija naloge

Vhodna datoteka

Transformacijska matrika

Opis programa

Rezultati programa

Literatura

 

Predstavitev tematike

Raztegnjene ploskve so ploskve, ki nastanejo na podlagi osnovne krivulje in krivulje raztega. Osnovna krivulja je lahko poljubna, torej je lahko sklenjena ali razklenjena. Krivulja raztega je ponavadi razklenjena krivulja. V laboratoriju LECAD smo že uporabljali programski paket I-DEAS, ki v ta namen kreiranja površin uporablja opciji 'extrude' in 'loft'. Na zaslonu prikažemo ploskev torej s povezavo točk, ki tvorijo ploskvice, množica ploskvic pa skupaj tvori želeno ploskev.

Abstract

The task of my assigment was to generate surfaces. This surfaces were generated from basic curves, which were extruded in defined direction (the curve of extension). The program has to read the input file which containes the data of basic and extension curve. The program transforms each vertex and links all vertex into a net. The net represents the surface. The output file so containes the data of vertex and polyline in DXF format.

 

Definicija naloge

Program mora zadostiti naslednjim zahtevam:

 

Vhodna datoteka naj vsebuje naslednje podatke:

 

Vhodna datoteka

Oblika zapisa osnovne krivulje in krivulje raztega je poljubna. Odločil sem se za prikaz poljubne krivulje z množico točk. Vhodna datoteka torej vsebuje množico točk, ki popisuje osnovno krivuljo, množico točk, ki popisuje krivuljo raztega, dodani pa so še pomožni podatki, ki služijo za ustrezen prikaz nastale ploskve (translacija v x-smeri, translacija v y-smeri, translacija v z-smeri, rotacija okoli x-osi, rotacija okoli y-osi, rotacija okoli z-osi, skaliranje).

intstevilo tock osnovne krivulje(i)
float float floatkoordinate prve tocke(x,y,z)
float float floatkoordinate druge tocke(x,y,z)
..
..
..
intstevilo tock raztezne krivulje(j)
float float floatkoordinate prve tocke(x,y,z)
float float floatkoordinate druge tocke(x,y,z)
..
..
..
float float floattranslacija v x,y in z smeri
floatrotacija v x-smeri
floatrotacija v y-smeri
floatrotacija v z-smeri
floatskaliranje

Slika 1: oblika vhodne datoteke

 

Transformacijska matrika

Da bi uporabnik imel vtis, da se objekti nahajajo v prostoru, je potrebno že pred manipulacijo z objekti le-te rotirati npr. v izometrični položaj. Da bo položaj objektov v prostoru razviden na zaslonu, naj se izrišejo in označijo tudi koordinatne osi. Nadalje pa mora biti omogočeno, da objekte uporabnik prestavlja (translacija), vrti (rotacija) in povečuje/zmanjšuje (skaliranje). Te operacije se da matematično popisati z ustreznimi matrikami, s katerimi učinkujemo na naše objekte. Pri tem gre za množenje matrik s koordinatami vseh točk objekta.

Pri uporabi matrik točko V transformiramo s pomočjo translacije, skaliranja in rotacije:

Slika 2: transformacije točke

kjer je D vektor translacije, S in R pa matriki skaliranja in rotacije.

Te tri operacije so najpogostejše linearne transformacije v računalniški grafiki, ki jih uporabljamo v homogenih koordinatah. V homogenih koordinatah je točka V(x, y, z) predstavljena kot V(x, y, z, w). Predstavitev v tri-dimenzionalnem kartezijevem koordinatnem sistemu je naslednja:

Slika 3: zapis točke v kartezijevem koordinatnem sistemu

 

V računalniški grafiki je w vedno enak 1, zato je predstavitveni vektor točke [x y z 1]. Translacija je zdaj lahko tretirana kot matrično množenje:

Slika 4: zapis translacije točke v matrični obliki

 

Transformacijo končamo s skaliranjem in rotiranjem:

Slika 5: matrika skaliranja

 

 

Slika 6: matrika rotacij

 

Skupna transformacijska matrika ima torej obliko:

Slika 7: transformacijska matrika

 

Opis programa

 • Vključimo potrebna zaglavja,
 • Definiramo vse spremenljivke,
 • Definiramo točke koordinatnega sistema,
 • Definiramo zaslonske koordinate okvirja,
 • Definiramo spremenljivke v grafični knjižnici PHIGS,
 • Program poskrbi, da se ustrezno pripravljeni podatki v datoteki prečitajo v spominska polja,
 • Nastavimo transformacijsko matriko, ki transformira točke osnovne krivulje in točke raztezne krivulje,
 • Izračunamo razdalje posameznih točk osnovne krivulje do prve točke osnovne krivulje (vektor premika),
 • Vektorje premikov prenesemo na vsako posamezno točko raztezne krivulje (dobimo mrežo točk ),
 • Transformiramo koordinatni sistem (ker služi samo za prikaz rotacij, mora biti translacija zadnja operacija, da je koordinatni sistem vedno na istem mestu),
 • Odpremo grafično knjižnico PHIGS,
 • Določimo meje splošnega koordinatnega sistema,
 • Nastavimo uporabniški koordinatni sistem,
 • Nastavimo zaslonske koordinate,
 • Izrišemo koordinatni sistem,
 • Izrišemo raztezne krivulje,
 • Izrišemo osnovne (vmesne) krivulje,
 • Zapis točk in črt raztezne in osnovne krivulje v DXF formatu;

 

Rezultati programa

 

 Slika 8: prvi primer delovanja programa

 

Slika 9: drugi primer delovanja programa

 

 

Literatura

  Matjaz Prtenjak:C++ za velike in male
  Alan Watt:Fundamentals of Three-Dimensional Computer Graphics
  Laboratorij LECAD:Emulacija knjižnice PHIGS