Mreženje v 2D - Voronoi

Abstrakt

Crowd problems in the cumputer graphics to construct solvations on net final elements. At the most time this elements is a triangles but that triangles have corrected define a normal and that triangles are enough adaptabled edgeing conditional. At beforehand fixed net of knot point can appear a problems with stability of badly generated net. This work is represented a metod which with use Voronoi diagrams and its dual Delauney triangulation

Izvleček

Množica problemov v računalniški grafiki gradi rešitve na mreži končnih elementov. Največkrat so ti elementi trikotniki, saj imajo točno definirano normalo in so dovolj prilagodljivi robnim pogojem. Pri vnaprej podani mreži vozliščnih točk se lahko pojavijo težave s stabilnostjo slabo generirane mreže. V delu je prikazana metoda z uporabo Voronoi diagramov in njegove dualnosti Delauneyeva triangulacije.

Uvod

Za množico točk izdelajte program, ki bo naredil optimalno trikotnižko mrežo v 2D z uporabo Voronoi diagramov in njegovega duala - Delaunay triangulacija. Z uporabo knjižnice PHIGS je potrebno izrisati generirano mrežo trikotnikov.

Kazalo vsebine

Voronoi diagrami
Definicija Voronoi diagrama
Delaunayeva triangulacija
Odnos med Delaunayevo triangulacijo in Voronoi diagramom
Aplikacije povezane z Voronoi diagrami
Principi izvedbe Delaunayeve triangulacije
Princip tretje točke
Računanje polmera največjega praznega kroga
Predstavitev programskega dela naloge
Literatura

Voronoi diagrami

Voronoi diagrami obravnavajo sosedske odnose med točkami niza N: katera točka je kateri najbližja, katera je od katere najbolj oddaljena, itd.

Definicija Voronoi diagrama

Naj bo P = {p1, p2, ..., pn} niz točk na ravnini. Voronoi diagram V(pi) ravnino razdeli tako, da je diagram V(pi) sestavljen iz vseh točk, ki so vsaj tako blizu točki pi, kot so blizu katerikoli drugi točki pk :

Naj bosta na ravnini samo dve točki p1 in p2. Naj bo premica B(p1, p2) = B12, ki pravokotno razdeli segment p1p2 na dva enaka dela. Potem je vsaka točka x na premici B12 enako oddaljena od točke p1, kakor tudi od točke p2. Velja: |p1x| = |p2x| (Slika 1).


Slika 1 Dve točki na ravnini: |p1x| = |p2x|.

Če ležijo na ravnini tri točke (p1, p2, p3), te definirajo trikotnik. Razpolovnice stranic trikornika B12, B23, B31 se sekajo v točki, ki je središče očrtanega kroga (Slika 2). Ta točka ni nujno v notranjosti trikotnika.


Slika 2 Tri točke na ravnini: razpolovnice se sekajo v središču trikotniku očrtanega kroga.

Iz zgoraj omenjenih primerov je razvidno, da imajo razpolovnice Bij pomembno vlogo pri proučevanju odnosov med točkami na ravnini. Naj bo H(pi, pj) zaprta polravnina, ki je omejena z Bij in vsebuje točko pi. Potem se lahko H(pi, pj) razume kot niz vseh točk, ki so bliže točki pi kot točki pj. Kot že omenjeno, je V(pi) niz točk, ki so bliže točki pi, kot katerikoli drugi točki ali z drugimi besedami, to so točke, ki so bliže pi kot p1, bliže pi kot p2, bliže pi kot p3, itd. Upoštevaje navedeno je mogoče napisati enačbo za Vornoi diagram V(pi):

pri čemer je potrebno upoštevati presek preko vseh i in j, za katere velja . Iz enačbe sledi lastnost Voronoi diagrama: območja Voronoi diagrama so konveksna, ker nastanejo kot presečišča večih polravnin. Kadar so ta območja omejena, so to konveksni poligoni. Robovi se imenujejo Voronoi robovi in temena Voronoi temena. Katerakoli točka na Voronoi robu ima dve najbližji točki niza točk na ravnini, Voronoi teme pa ima najmanj tri najbližje take točke.
V primeru štirih točk na ravnini, ki oblikujejo vogale kvadrata, je to Voronoi diagram kot je prikazano na Sliki 3a. Voronoi teme je v tem primeru četrte stopnje. Če se eno točko nekoliko premakne (Slika 3b), postane diagram normalen. Prvi primer je izrojen zaradi centričnega položaja štirih točk na ravnini.


Slika 3 Izrojen (a) in normalen (b) Voronoi diagram.

Voronoi diagram V(pi) za i = 20 točk na ravnini bi izgledal kot na Sliki 4.

Slika 4 Voronoi diagram za i = 20 točk na ravnini.

Delaunayeva triangulacija

Delaunayeva triangulacija nastane takrat, kadar se med seboj povežejo točke na ravnini, ki imajo skupen Voronoi rob. Delaunayeva triangulacija D(P) in Voronoi diagram V(P) predstavljata dvojnost; isti podatki so predstavljeni na dva različna načina.
Na Sliki 4 je prikazan Voronoi diagram za dvajset točk na ravnini. Na Sliki 5 je prikazana Delaunayeva triangulacija za teh istih dvajset točk. Na Sliki 6 sta prikazana Delaunayeva triangulacija in Voronoi diagram skupaj.


Slika 5Delaunayeva triangulacija za iste točke na ravnini kot na Sliki 4.


Slika 6Delaunayeva triangulacija in Voronoi diagram: Sliki 4 in 5 skupaj.

Odnos med Delaunayevo triangulacijo in Voronoi diagramom

Za razumevanje obeh, v računski geometrijij pomembnih struktur D(P) in V(P), je potrebno poznati odnos med njima. Naj bo P nespremenljiv niz točk na ravnini.

Za Delaunayevo triangulacijo veljajo lastnosti:

D1. D(P) je ravnočrtna dvojnost V(P), po definiciji.
D2. D(P) je triangulacija, če ne obstajajo štiri centrične točke na ravnini: vsaka površina je trikotnik. Ploskve D(P) so Delaunayevi trikotniki.
D3. Vsak trikotnik grafa D(P) ustreza temenu grafa V(P).
D4. Vsak rob grafa D(P) ustreza robu grafa V(P).
D5. Vsak vozel grafa D(P) ustreza območju grafa V(P).
D6. Meja D(P) je konveksna lupina
D7. Notranjost trikotnikov D(P) ne vsebuje nobenih točk niza P.

Za Voronoi diagram veljajo lastnosti:

V1. Vsako Voronoi območje V(pi) je konveksno.
V2. V(pi) je neomejen, če je pi na konveksni lupini niza točk P.
V3. Če je Voronoi teme na stičišču V(p1), V(p2) in V(p3), potem je v središču kroga C(v), ki ga določajo točke p1, p2 in p3.
V4. C(v) je očrtan krog pri Delaunayevi triangulaciji, ki ustreza v.
V5. V notranjosti C(v) ni nobene točke niza P.
V6. Če je pj najbližji pi, potem je (pj,pi) rob triagulacije D(P).
V7. Če obstaja krog skozi točki pj in pi, ki ne vsebuje nobenih drugih točk niza P, potem je (pj,pi) rob triangulacije D(P).

Aplikacije povezane z Voronoi diagrami

S konstrukcijo Voronoi diagrama je povezanih več aplikacij: najbližji sosed, maksimiziranje najmanjših kotov pri triangulaciji, največji prazen krog, najmanjše razvejišče, problem trgovskega potnika, itd.

Principi izvedbe Delaunayeve triangulacije

Rekonstrukcija površine je triangulacija, ki temelji na pravilih Delaunayeve triangulacije na ravnini. Optimalni trikotniki se določajo s pomočjo lokalnega postopka. Poznamo naslednje lokalne postopke: največji prazen krog, pregledovanje ravnine, princip tretje točke, itd.

Princip tretje točke

V našem primeru, za določitev optimalne trikotnižke mreže, smo uporabili princip tretje točke.

Začetek pregledovanja je tako rob, ki ga določata najnižja, najbolj desna točka in točka, ki je prva najbližja po naraščujočem kotu glede na os x (Slika 7).


Slika 7 Začetek pregledovanja niza točk N.

Tretja točka je določljiva glede na položaj središča očrtanega kroga. Izmed vseh točk, ki so levo od aktivnega roba rg, je potrebno izbrati tisto, katere odsek med središčem očrtanega kroga in razpoloviščem aktivnega roba je najmanjši, oz. največji, če je središče očrtanega kroga na desni strani aktivnega roba. Na Sliki 7 je to točka tt. Orientiranost robov trikotnika je pomembna pri iskanju naslednjih točk. Naslednji pregledovalni rob za Sliko 7 bi bil (r-tt, tt-g). Za vsak rob posebej je potrebno poiskati tretjo točko in tako naprej, dokler ni trianguliran celoten točk N.

Računanje polmera največjega praznega kroga

Določevanje tretje točke se skrči na določitev središča očrtanega kroga. Izračun se poenostavi, če se vse tri točke prestavi v drug koordinatni sistem (Slika 8)tako, da leži rob rg na osi x in je r(0,0).


Slika 8 Lokalni koordinatni sistem.

Predstavitev programskega dela naloge

Naloga je izvedena v računalniškem programu Fortran. Sestavljena je iz dveh programov.

Prvi program, z imenom Princip tretje točke bere podatke iz datoteke Pod.txt in nato po teoriji tretje točke določi robove optimalne trikotniške mreže. Optimalna trikotnižka mreža je konveksna. Sestavljena je optimalnih trikotnikov, kjer naj bi veljalo pravilo maksimiziranja najmanjšega kota v trikotniku. To pravilo ni uporabljeno direktno, temveč po metodi principu tretje točke, kjer določimo središče očrtanega kroga in središče aktivnega roba (ta postopek ja že opisan v poglavju princip tretje točke).

V tem programu imamo dva podprograma. Podprogram tretja točka določuje tretjo točko aktivnega roba ter izpisuje te točke v datoteko Phigs.txt.
Drugi podprogram, z imenom Krog, določuje središče očrtanega kroga trikotniku.

Drugi program Phigs.for prebere točke robov trikotnikov iz datoteke Phigs.txt ter jih s pomočjo grafične knjižnice PHIGS izriše v optimalno trikotniško mrežo.

program Princip tretje tocke   
   
   real x(1000),y(1000),p(1000,1000),alfa(1000)            
   real pxd,pyd,pxz,pyz

   open(3,file='pod.txt') 
   open(4,file='phigs.txt')
   open(5,file='brez.txt')
   
    do i=1,1000
     read(3,*,end=10)x(i),y(i)
      p(i,1)=x(i)
      p(i,2)=y(i)
       sttock=i            
     write(*,*)p(i,1),p(i,2)  
    enddo
10  close(3) 
************************************************************************** 
c   Dolocitev zacetne tocke (pxz,pyz).     
       
    pyz=y(1) 
    pxz=x(1)
   do i=1,sttock-1
     if (p(i+1,2).le.pyz)then
       pxz=p(i+1,1)
       pyz=p(i+1,2)
      if(p(i+1,2).eq.pyz)then
       if(p(i+1,1).lt.pxz)then
         pxz=p(i+1,1)
         pyz=p(i+1,2)
       else
         pxz=pxz
         pyz=pyz
       endif
      endif 
     endif
   enddo
     write(*,*)'zacetna tocka je',pxz,pyz
***********************************************************     
c   Dolocitev druge tocke prvega trikotnika (pxd,pyd).
     alf=180              
   do i=1,sttock
     if(x(i).eq.pxz.and.y(i).eq.pyz)then
      go to 20
     endif   
     if(x(i).ge.pxz)then 
      alfa(i)=atan((y(i)-pyz)/(x(i)-pxz+0.000001)) 
     else
      alfa(i)=180+atan((y(i)-pyz)/(x(i)-pxz+0.000001))
     endif
      if(alfa(i).lt.alf)then
        alf=alfa(i) 
        pxd=x(i)
        pyd=y(i)
      else      
        alf=alf
        pxd=pxd
        pyd=pyd 
20     endif
   enddo
     write(*,*)'druga tocka je',pxd,pyd   
**********************************************************  
c   pxz,pyz=zacetna tocka
c   pyd,pyd=druga tocka
     write(4,*)pxz,pyz 
     write(4,*)pxd,pyd

     call tretja_t(pyz,pyd,pyt,pxz,pxd,pxt,sttock,x,y,pycrz)

   do j=1,2*sttock
     xz=pxz
     yz=pyz
     xt=pxt
     yt=pyt
     xd=pxd
     yd=pyd
    
     pxz=pxz1
     pyz=pyz1
     pxt=pxt1
     pyt=pyt1
     pxd=pxd1
     pyd=pyd1
***********************************************************
       pxz1=xz
       pyz1=yz
       pxd1=xt 
       pyd1=yt 

     call tretja_t(pyz1,pyd1,pyt1,pxz1,pxd1,pxt1,sttock,x,y,
   1        pycrz)
     if (pycrz.eq.1001)then
      write(*,*)'ni leve zunaj 1'
      goto 70
     endif    
      write(5,*)'nekaj 1 t d z',xt,yt,xd,yd,xz,yz
      write(5,*)'nekaj 1 pt pd pz',pxt1,pyt1,pxd1,pyd1,pxz1,
   1   pyz1,pycrz     
***********************************************************   
70     pxz=xt
      pyz=yt
      pxd=xd
      pyd=yd  
     call tretja_t(pyz,pyd,pyt,pxz,pxd,pxt,sttock,x,y,pycrz)
     if (pycrz.eq.1001)then
      write(*,*)'ni leve zunaj'
        pxz=pxz1
        pyz=pyz1
        pxt=pxt1
        pyt=pyt1
        pxd=pxd1
        pyd=pyd1
     endif    
      write(5,*)'nekaj 2 t d z',xt,yt,xd,yd,xz,yz   
      write(5,*)'nekaj 2 pt pd pz',pxt,pyt,pxd,pyd,pxz,pyz,
   1   pycrz   
   enddo
   stop
100   write(*,*)'nekaj je narobe 100' 
   close(4)
   end
      
**********************************************************   
   SUBROUTINE tretja_t(pyz,pyd,pyt,pxz,pxd,pxt,sttock,x,y,pycrz)    
   
*   subrotina nam izracuna:
*  - kot rot. koord. sistema
*  - doloci lego premice - orientiranost
*  - rotira koord. sistem in vse tocke glede na nov koord. sistem 
*  - glede na levost tock, ocrta krog, sredisce, IZBERE 3. TOCKO

   real d,e,fi,kpremice,x(1000),y(1000),pycrz
   parameter(pi=3.14159265359) 

c   Izracun kota premice zacetnega aktivnega roba (fi)  

     kpremice=(pyz-pyd+0.000001)/(pxz-pxd+0.000001) 
     fi=atan(kpremice)*180/pi 
     
c   Dolocitev lege premice 

   if(pxz.ge.pxd.and.pyz.le.pyd)then
     fi=180+fi
   elseif(pxz.le.pxd.and.pyz.ge.pyd)then
     fi=360+fi 
   elseif(pxz.gt.pxd.and.pyz.gt.pyd)then
     fi=180+fi         
   elseif(pxz.lt.pxd.and.pyz.lt.pyd)then
     fi=fi  
   endif
     write(*,*)'***************************'
***********************************************************
c   Rotacija koordinatnega sistema

     d=cos(fi*pi/180)
     e=sin(fi*pi/180)
      pxdr=(pxd-pxz)*d+(pyd-pyz)*e
      pydr=-((pxd-pxz)*e)+(pyd-pyz)*d 
     pxzr=(pxz-pxz)*d+(pyz-pyz)*e
     pyzr=-((pxz-pxz)*e)+(pyz-pyz)*d
     
c   Postavitev tock v nov koordinatni sistem. 

     pycrz=1001
   do i=1,sttock
     pxt=x(i)             ! pxt,pyt=tretja tocka
     pyt=y(i)
      pxtr=(pxt-pxz)*d+(pyt-pyz)*e
      pytr=-(pxt-pxz)*e+(pyt-pyz)*d
     if(pytr.gt.0.001)then
        call krog(pxzr,pyzr,pxdr,pydr,pxtr,pytr,pxcr,pycr)
      if(pycr.lt.pycrz.and.pycr.ne.0.000)then
        pycrz=pycr               !min rot.y = pycrz
        stevec=i
      endif
     endif 
   enddo 

   if (pycrz.eq.1001)then
    write(*,*)'ni leve od znotraj'
    goto 50
   endif
   
   write(*,*)'min rot. y',pycrz,x(stevec),y(stevec),stevec 
   pxt=x(stevec)
   pyt=y(stevec)   
***********************************************************
*   zapis za PHIGS   

   write(4,*)pxz,pyz
   write(4,*)pxt,pyt
   write(4,*)pxt,pyt
   write(4,*)pxd,pyd
50  return 
   end

***********************************************************
   SUBROUTINE krog(x1,y1,x2,y2,x3,y3,xc,yc)
   
   pr(xs,ys,x1,y1,x2,y2)=(ys-y1)*(x2-x1)-(xs-x1)*(y2-y1)
   
   fp(v1,v2,w1,w2)=((v2*v2-v1*v1)+(w2*w2-w1+w1))
   f(v1,v2,w1,w2)=fp(v1,v2,w1,w2)/(2.0*(v2-v1+0.000001))
   g(v1,v2,w1,w2)=(w2-w1)/(v2-v1+0.000001)
   
   ay(x1,x2,x3,y1,y2,y3)=(f(x1,x3,y1,y3)-f(x1,x2,y1,y2))/
   1           (g(x1,x3,y1,y3)-g(x1,x2,y1,y2)+0.000001) 
   
   ax(x1,x2,x3,y1,y2,y3)=((x3*x3-x1*x1)+(y3-y1)*
   2   ((y3+y1)-2*ay(x1,x2,x3,y1,y2,y3)))/(2.0*(x3-x1+0.000001))  

   if(pr(x1,y1,x2,y2,x3,y3).eq.0.0) then
     else
       if(x1.ne.x3) then
        xc = ax(x1,x2,x3,y1,y2,y3)
        yc = ay(x1,x2,x3,y1,y2,y3) 
       else
        xc=ax(x2,x1,x3,y2,y1,y3)
        yc=ay(x2,x1,x3,y2,y1,y3) 
       endif
       rk=sqrt((x3-xc)**2+(y3-yc)**2)
     endif 
   return  
   end
        
***********************************************************program phigs 
    
   include 'phigsdef.f'
   real WindowLimits(4)/0.0,15.0,0.0,15.0/
   real ViewportLimits(4)/0.2,0.8,0.2,0.8/
   real ClipLimits(4) /0.0,1.0,0.0,1.0/
   real ViewMappingMatrix(3,3)
   integer wkid, ErrorReturn, i,j,k,l
   
   real qx(1000),qy(1000) 

     open(10,file='phigs.txt') 
      do i=1,1000
        read(10,*,end=20)qx(i),qy(i)
         k=i
      enddo
20    write(*,*)'stevilo ogljisc =',k
   close(10) 

   call popph(2,0) 
     wkid=2
   call popwk(wkid," ",WK151280)
   call pevmm(WindowLimits, ViewportLimits, ErrorReturn, 
   *      ViewMappingMatrix) 
   
   do 50 i=1,3
     do 60 j=1,3
      write (*,*)ViewMappingMatrix(i,j)
60    continue
50  continue  
     
   call psplci(2)
   call pslwsc(5)
   call psln(plsoli)
   call pswkw(wkid,0.0,1.0,0.0,1.0)
   call pschh(0.005) 
    
   call pswkv(wkid,0.0,0.15,0.0,0.12)

******* Izris daljic kot polyline ********************************** 

   call ppl(k,qx,qy)
     pause
   
   call pclwk(wkid)

c    Zapre PHIGS (zakljuci z graficnim nacinom dela)
c    ( PhigsCLosePHigs )

   call pclph()   
     stop
   end

Literatura

[1] Aleš Drolc, Rekonstrukcija površin, Fakulteta za strojništvo,Diplomska naloga,Ljubljana 1997.

[2] L. Kos, J. Duhovnik, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana 1997.

[3] K. Mulmuley,Computational Geomtry: an Introduction Trough Rendomized Algorithms, Prentice -Hall, Inc.,1994

[4] Joseph O'Rourke,Computational Geomtry in C, Cambridge Universty Press, 1993

Vaše mnenje lahko pošljete na:

Andrej Marlin
University of Ljubljana
Faculty of mechanical engineering
CAD lab - LECAD
Askerceva 6
1000 Ljubljana
Slovenia

Telephone: +386 61 1771-436