RAYTRACING

Bostjan Gustin

4.1.2000

ABSTRACT

A lot of time passed from when the man first encountred the reflection of his figure on a water surface. But it was not until the apparition of the first reflective telescopes in 1663 that mathematical calculation of reflected light rays went into consideration.

The program ACOTRACE will show us a simple way to simulate the path of a light beam, reflected by spheres, placed into space, with some hints on how could such a program be used to evaluate telescope optics.

-------------------------------------

KAZALO

1.UVOD

2.TEORETICNE OSNOVE

2.1.Odbojni zakon

2.2.Dolocitev mesta zadetka krogle z zarkom

2.3.Dolocitev smeri zarka po odboju

2.4.Ponovitev postopka

3.PROGRAM ACOTRACE

3.1.Razlaga programa

3.2.Uporaba programa

3.2.1.Vnos s tipkanjem

3.2.2.Vnos iz datoteke

3.3.Primeri

4.ZAKLJUCKI

5.LITERATURA

6.PODATKI O AVTORJU

1.UVOD

Na področju optčnih naprav se odboj svetlobe zadnje čase vse več uporablja. čeprav so bili prvi daljnogledi zgrajeni iz leč in so izkoriščali zakon LOMA svetlobe, se danes v profesionalnih astronomskih observatorijih uporablja izključno zrcalne daljnoglede.

Ena najpomembnejših karakteristik vsake optike je ostrina. Najboljši način za oceniti ostrino slike je ravno kontrola poti konusa konvergirajočih žarkov svetlobe skozi napravo, ki naj bi se v idealnem primeru na goriščni ravnini združili v eno točko (Slika A):

SlikaA: Pot svetlobnih žarkov skozi optično napravo.

Ker v realnosti temu ni tako, dobimo namesto ostre točke nek zmazek: večji je zmazek, manj ostra je slika.

čeprav naš program ni direktno vezan na daljnoglede, so v njem zajeti vsi bistveni elementi, ki so potrebni za izračun odboja svetlobe. V našem primeru bomo računali le odboj od sferičnih površin (krogel), ker pa je srce programa - račun zadetka krogle z žarkom - numerično zasnovan, odboj od poljubno ukrivljenih površin, ki se v sodobni optiki vse bolj uporabljajo, ne bi predstavljalo večjih težav.

2.TEORETIčNE OSNOVE

2.1.ODBOJNI ZAKON

Odboj svetlobe je v principu precej enostaven pojav: svetloba se od ravne površine odbije tako, da je odbojni kot (merjen od pravokotnice) enak vpadnemu (Slika 1):

Slika1: Predstavitev odbojnega zakona

Pri ukrivljenih površinah, kakršne bomo mi obravnavali, pa moramo v točki, kjer svetloba pade na površino, poiskati TANGENTNO PLOSKEV. Nadalje obravnavamo odboj tako, kakor bi tangentna ploskev predstavljala ravno površino.

2.2.DOLOčITEV MESTA ZADETKA KROGLE Z ŽARKOM

Mi bomo obravnavali odboj žarka od krogel. Da bi to lahko storili pa moramo najprej določiti, kje žarek zadane kroglo. Matematično gledano rešujemo problem preseka premice (ki predstavlja žarek) s kroglo (Slika 2):

Slika2: Prikaz preseka krogle s premico.

Mi bomo enačbo premice zapisali v vektorski obliki, pri čemer bomo lego točke M na premici podali z začetno točko S(START) in smernim vektorjem D(DIRECTION), pomnoženim s parametrom t:

M=S+t*D

Premica zadane površino krogle tedaj, ko je oddaljenost točke na premici M od središča krogle C(CENTER) enaka polmeru krogle r:

Abs(M-C)=r

Enačbo kvadriramo, da se znebimo absolutne vrednosti. Vstavimo komponente vektorjev in dobimo:

Vstavimo enačbo premice:

Kvadriramo in uredimo:

Dobili smo kvadratno enačbo za t:

Rešimo enačbo in dobimo:

V splošnem ima enačba lahko:

a.) 2 realni rešitvi t1 in t2, če premica prebode kroglo (Slika 3a)

b.) eno dvojno realno rešitev t1=t2, če se premica krogle le dotakne (Slika 3b)

c.) 0 realnih rešitev, če premica zgreši kroglo (Slika 3c). Dobimo sicer kompleksne rešitve, ki pa za nas niso zanimive.

Slika3a Slika3b Slika3c

Za nas je zanimiv le primer a.), saj je edini, pri katerem pride do odboja. Ker se žarek od krogle odbije že v točki P1, je točka P2 nepomembna. Zanima nas torej lega točke P1(POINT). Izračunali jo bomo iz enačbe premice:

P1=S+t1*D

 2.3.DOLOčITEV SMERI ŽARKA PO ODBOJU

Pri reševanju si bomo pomagali z vektorsko algebro. Na Sliki3 je prikazana geometrija problema:

Slika3: Geometrija odboja žarka od krogle.

Vektor vpadnega žarka I(INCOMING) je enak smernemu vektorju premice D. Vektor normale na površino krogle v točki zadetka P je enak vektorju radija R=P-C. Iščemo vektor O(OUTGOING), ki nam bo povedal smer odbitega žarka. V izračunu bomo potrebovali enotske smerne vektorje (dolžine 1), ki jih bomo označili z malimi črkami (npr.I postane i itd.), zato bomo morali vektoja I in R normirati:

Po definiciji je skalarni produkt dveh vektorjev (A in B) enak produktu njunih absolutnih vrednosti in cosinusa vmesnega kota fi:

če sta vektorja enotska, je njuna absolutna vrednost enaka 1 in je njun skalarni produkt kar enak kosinusu vmesnega kota:

Lahko torej zapišemo:

i*r=cos(fi)

Vektor spremembe smeri CD(CHANGE of DIRECTION) je enak (Slika3):

CD=-i+r*cos(fi)

In končno vektor smeri odbitega žarka:

o=r*cos(fi)+CD

 

2.4.PONOVITEV POSTOPKA

Sedaj imamo vse potrebne podatke, da lahko postopek ponovimo:

-točka zadetka P je naša nova začetna točka S.......S=P

-smer odbitega žarka i je naš nov smerni vektor D...D=i

Izračun torej ponovimo od točke 2.2. naprej.

3.PROGRAM ACOTRACE

3.1.RAZLAGA PROGRAMA

Teoretične principe, ki smo jih navedli v 2. poglavju, lahko izkoristimo za izdelavo programa, ki bo izračunal odboj žarka med kroglami in nazadnje pot žarka tudi narisal. Tak program je ACOTRACE, ki je napisan v programskem jeziku FORTRAN. Izvorno kodo najdete v datoteki z imenom "acotrace.f90", ki je zapakirana znotraj datoteke acotrace.zip.

Za lažje razumevanje je program prepleten z opisi v angleščini, ki povedo, kaj posamezen del programa naredi. Opise ločujejo od ostalega dela programa KLICAJI. Na primer komentar

!Set the color of the spheres

pomeni, da se začenja del programa, ki bo določil barvo izrisa krogel.

Program ravno tako vsebuje opis spremenljivk. Na primer vrstica

	!NOS=number-of-spheres

pove, da nam spremenljivka "NOS" pove celotno število krogel.

Poglejmo si podrobneje delovanje delovanje GLAVNEGA PROGRAMA. Program najprej pokliče knjižnico MSFLIB, ki je potrebna za grafične procedure:

!-------------------------MAIN PROGRAM-------------------
	USE MSFLIB

Nato deklarira spremenljivke:

	implicit real*8 (b-h,j-z)
	!XYZ=direction of viewpoint
	!SPEED=speed of line drawing
	!SX=Scaling factor for the x,y,z coordinates
 
	integer(4) color
	!NOS=number-of-spheres
	!NOR=number-of-rays
	
	dimension SP(10,4),sr(10,3),dr(10,3),SNR(10),S(3),D(3),nr(10),C11(4)
	dimension sp0(10,4),sr0(10,4),dr0(10,4),view(3,2),DX(3),axes(3)
	!SP=data for 5 spheres
	!SR=rays start point
	!DR=direction of rays
	!SNR=Starting number-of-reflections for each sphere
	!C11=Circle1 data for drawing
	!NR=number-of-reflections per surface
	!scale=minimum and maximum coordinate of the coordinates of the viewport
	!DX=moving constant for the x,y,z coordinates
	!axes=sequence of axes
 
	character*12 filename
	character*1 axis1,axis2
	!filename=name of the file to import
	!axis1,2=name of the axes
 
	TYPE (windowconfig) wc
	LOGICAL status /.FALSE./
 
	!Defining the default values
	SNR=(/(9999.,i=1,10)/)
	speed=5000
 
	!Set the background color
	bkcolor=SETBKCOLORRGB(#FFFFFF) !White
	CALL CLEARSCREEN($GCLEARSCREEN)
 
	!Set the color of the text
	color = SETTEXTCOLORRGB(#000000) !Black

Sledi izpis naslovne strani:

	!-----------------------DATA INPUT-----------------
	!Welcome screen
100	CALL CLEARSCREEN($GCLEARSCREEN)
	write(*,*)
	write(*,*)'                     ACOTRACE'
	write(*,*)
	write(*,*)'         A program for drawing the reflection of a beam of light'
	write(*,*)'               between sheres, placed in space.'
	write(*,*)
	write(*,*)'                  by Gustin Bostjan'
	write(*,*)
	write(*,*)'-----------------------------------------------------------------------------'

Program ponudi dva načina vnosa podatkov: iz datoteke ali z ročnim vnašanjem:

	write(*,*)
	write(*,*)'Do you want to input the data from a FILE or by TYPING?'
	write(*,*)'(1=FILE,2=TYPING)?'
	read(*,*)yn

Vnos iz datoteke:

	!File Data import
	if (yn.eq.1) then
		write(*,*)'File name?'	
		read(*,*)filename
		open(13,file=filename)
		read(13,*)speed
		read(13,*)nor
		read(13,*)((SR(i,j),j=1,3),i=1,nor)
		read(13,*)((DR(i,j),j=1,3),i=1,nor)
		read(13,*)nos
		read(13,*)((SP(i,j),j=1,4),i=1,nos)
		read(13,*)(SNR(i),i=1,nos)
		goto 140
	endif

Ročno vnašanje podatkov:

	!Typing data input
110	write(*,*)'How many spheres do you want (1-10)?'
	read(*,*)nos
	nos=int(nos)
	if(nos.gt.10) then
		write(*,*)'Number is not within range'
		goto 110
	endif
	write(*,*)'Write the data for the spheres (x,y,z,r)'
	read(*,*)((sp(i,j),j=1,4),i=1,nos)
120	write(*,*)'How many rays do you want (1-10)?'
	read(*,*)nor
	nor=int(nor)
	if(nor.gt.10) then
		write(*,*)'Number is not within range'
		goto 120
	endif
	write(*,*)'Write the data for the START POINTS of the RAYS (x,y,z)'
	read(*,*)((sr(i,j),j=1,3),i=1,nor)
	write(*,*)'Write the data for the DIRECTION VECTORS of the RAYS (x,y,z)'
	read(*,*)((dr(i,j),j=1,3),i=1,nor)

Sprememba nastavitev:

	!Options input
140	write(*,*)'Do you want to change the OPTIONS (1=YES,2=NO)?'
	read(*,*)yn
	if (yn.ne.1) then
		goto 150
	endif
	write(*,*)'Do you want to define the maximum Number-of-Reflections (NR) for each sphere'
	write(*,*)'(1=YES,2=NO)?'
	read(*,*)yn
	if (yn.eq.1) then
		write(*,*)'Write the maximum Number-of-Reflections (NR) for each sphere (NR1,NR2,..,NR10)'
		read(*,*)(SNR(i),i=1,nos)
	endif
	write(*,*)'Write the smoothig-of-drawing factor (ca.2000)'
	read(*,*)speed
	write(*,*)'Do you want to change the viewport'
	write(*,*)'(1=YES,2=NO)?'
	read(*,*)yn
	if (yn.ne.1) then
		goto 150
	endif
130	write(*,*)'Which axis do you want to put the viewpoint above (X=1,Y=2,Z=3)'
	read(*,*)XYZ
	if (xyz.eq.1) then
		axis1='Z'
		axis2='Y'
		axes=(/3,1,2/)
	else if(xyz.eq.2) then
		axis1='X'
		axis2='Z'
		axes=(/1,2,3/)
	else if(xyz.eq.3) then
		axis1='Y'
		axis2='X'
		axes=(/2,3,1/)
	else				
		write(*,*)'Number is not within range'
		goto 130
	endif			
		write(*,*)axis1,' points RIGHT, ',axis2,' points DOWN'
		write(*,*)'Write the MIN and MAX value of the ',axis1,'(horizontal) coord. of the viewport(min,max)'
		read(*,*)(view(1,i),i=1,2)
		write(*,*)'Write the MIN value of the ',axis2,'(vertical) coord. of the viewport'
		read(*,*)view(3,1)
 
	!-----------------------END OF DATA INPUT-----------------

Pretvorba dejanskih koordinat v koordinate zaslona

	!Converting coordinates into screen coord.
	SX=800/(view(1,2)-view(1,1))
	!view(axe(2),2)=view(axe(2),1)+800/SX
	do i=1,10
		do j=1,4
			sp0(i,j)=sp(i,j)
			sr0(i,j)=sr(i,j)
			dr0(i,j)=dr(i,j)
		enddo
	enddo
 
	DO I=1,3
		DX(i)=-view(i,1)
		do j=1,10
			sp(j,i)=int((sp0(j,axes(i))+dx(i))*SX)
			sr(j,i)=int((sr0(j,axes(i))+dx(i))*SX)
			dr(j,i)=dr0(j,axes(i))
		enddo
	enddo
 
	do i=1,10
		sp(i,4)=sp0(i,4)*SX
	enddo

Sledi nastavitev grafičnega načina 800x600:

	!Start-up graphic routines
		!Set the graphics mode
		!Set the x & y pixels to 800X600 and font size to 8x12
150		wc.numxpixels = 800
		wc.numypixels = 600
		wc.numtextcols = -1
		wc.numtextrows = -1
		wc.numcolors = -1
		wc.title= "ACOTRACE"C
		wc.fontsize = #0008000C
		if (.NOT.status) status = SETWINDOWCONFIG(wc)

Določanje barve ozadja in barve izrisa krogel:

		!Fill with the background color
		bkcolor=FLOODFILLRGB(100,100,#FFFFFF)
 
		!Set the color of the spheres
		color = SETCOLORRGB(#000000) !Black

Izris krogel:

		!Draw the spheres
		do i=1,nos
			do j=1,3
				if(j.eq.1) then
					k=1.
					m=1.
				else if (j.eq.2) then
					k=.15
					m=1.
				else if (j.eq.3) then
					k=1.
					m=.3
				endif
			C11=(/sp(i,1)-k*SP(i,4),SP(i,3)-m*SP(i,4),SP(i,1)+k*SP(i,4),SP(i,3)+m*SP(i,4)/)	!x1,y1,x2,y2
			dummy = ELLIPSE($GBORDER,C11(1),C11(2),C11(3),C11(4))
			enddo
		enddo

Določanje barve izrisa žarkov:

		!Set the color of the rays
		color = SETCOLORRGB(#0000FF) !Red
Določanje žarka, za katerega bo program izrisal odboj: 
	!Defining current ray
	do n=1,nor
		D=(/(DR(n,i),i=1,3)/)
		S=(/(SR(n,i),i=1,3)/)
		NR=(/(SNR(i),i=1,10)/)
 
	CALL rekurz(S,D,NR,SP,speed)
200	enddo
 
300	end
 
 
 
 
 
 

Sledi razlaga REKURZIVNE SUBROUTINE "Rekurz":

!------------------------RECURSION START----------------------
	recursive Subroutine rekurz(S,D,NR,SP,speed)

Vhodni podatki v "Rekurz" so začetna točka žarka(S), njegova smer(D), maksimalnon število odbojev od vsake krogle(NR), podatki o kroglah(SP) in hitrost izrisa žarkov(speed).

Delovanje rutine "Rekurz" bi lahko na kratko obnovili tako:

-sprejem vhodne podatke

-izračun in izris

-izdaja izhodnih podatkov, KI SO HKRATI VHODNI PODATKI ZA NASLEDNJI KORAK

Deklaracija spremenljivk:

	USE MSFLIB
 
	implicit real*8 (b-h,j-z)
	!TT=parameter T for the nearest hit sphere
	!HIT=number of the sphere that was hit first
	!DI=discriminant of quadratic equation for ray and sphere intersection
	!K1,K2,K3=constants a,b,c of quadratic equation for ray and sphere iontersection
 
	implicit integer(2) (A)
 
	dimension S(3),D(3),C1(4),T(3),A(3),B(3),E(3)
	dimension EL(3),EC(3),CDV(3),NDV(3),SP(10,4),nR(10)
	!E=EndPoint of line
	!SP=data for 5 spheres
	!A=start point of line to draw
	!B=end point of line to draw
	!S=Start point of line
	!D=Direction of line
	!C1=Circle1 data
	!LL=line lenght
	!T=parameter for vector line notation
	!EL=unit vector in line direction
	!EC=unit vector in circle radius directio	
	!cosfi=cosine of the angle between EL and EC
	!CDV=change-of-direction vector
	!NDV=new-direction vector
	!NR=number-of-reflections per surface
 
	TYPE (xycoord) xy
 
	!Setting the parameter KONEC, which says when to end program
	konec=0
 
	!Norming the direction vector
	LL=sqrt(D(1)**2+D(2)**2+D(3)**2)
	D=(/(D(i)/LL,i=1,3)/)

Izračun presečišča žarka s kroglo:

	!Intersection of line and sphere
	TT=1e9
	do m=1,5
		if (nr(m).lt.1)then
			goto 160
		endif
		WW=0
		c1=(/(sp(m,i),i=1,4)/)
 
		K1=0
		K2=0
		K3=0
		do i=1,3
			 K1=K1+D(i)**2
			 K2=K2+2*S(i)*D(i)-2*D(i)*C1(i)
			 K3=K3+S(i)**2+c1(i)**2-2*S(i)*C1(i)
		enddo
	
		K3=K3-c1(4)**2
		DI=K2**2-4*K1*K3
	
		if(DI.lt.0) then
				T(3)=1e8
				goto 150
		endif
 
		t1=(-K2+sqrt(DI))/2/K1
		t2=(-K2-sqrt(DI))/2/K1
		if (t2.gt.0) then
				t(3)=t2
			else if (t1.gt.0) then
				t(3)=t1
			else
				T(3)=1e8
				goto 150
		endif
 
		goto 150

Določitev najbližje izmed krogel, ki jih žarek seče:

		!Defining the nearest hit sphere
150		if(T(3).lt.TT)then
			TT=T(3)
			HIT=m
		endif
	
160	enddo
 
	!Decrease the NR for the hit sphere by one
	NR(hit)=nr(hit)-1
	
	!Generate data for the nearest hit sphere
	T(3)=TT
	E=(/(S(i)+T(3)*D(i),i=1,3)/)
	c1=(/(sp(hit,i),i=1,4)/)
 
	!Check if enpoint of line lies within view window (800x600)
	if ((E(1)>800).or.(E(1)<1).or.(E(3)<1).or.(E(3)>600)) then
		tt=1e7
	endif

Izračun poti žarka v primeru, da ne zadane nobene krogle:

	!If no sphere is hit, calculate ray path
170	if(tt.gt.1e6)then
		E=(/(S(i),i=1,3)/)
		t(3)=0
		do while((e(1).le.800).and.(e(1).ge.0).and.(e(3).ge.0).and.(e(3).le.600))
			t(3)=t(3)+1
			E=(/(S(i)+T(3)*D(i),i=1,3)/) 
		enddo
		konec=1
	endif

Izris žarka:

	!Draw line from the last hit sphere to destination
	A=(/(int(s(i)),i=1,3)/)
	CALL MOVETO(A(1),A(3),xy)
	do j=1,speed
		B=(/(int(s(i)+t(3)*j*d(i)/speed),i=1,3)/)
		status = LINETO(B(1),B(3))
	enddo
	
	!End program if no spheres are hit to prevent it to
	!calculate new direction of line
	if (konec.eq.1) then
		goto 210
	endif

Izračun nove smeri žarka po odboju od krogle:

	!New direction of line when a sphere is hit
	EL=(/(-D(i),i=1,3)/)
	EC=(/((-C1(i)+E(i))/C1(4),i=1,3)/)
	cosfi=EL(1)*EC(1)+EL(2)*EC(2)+EL(3)*EC(3)
	do i=1,3
		CDV(i)=-EL(i)+cosfi*EC(i)
		NDV(i)=cosfi*EC(i)+CDV(i)
	enddo
	S=(/(E(i)+.1*NDV(i),i=1,3)/)	!x,y,z
	D=(/(NDV(i),i=1,3)/)			!x,y,z

Klicanje novega koraka, pri čemer so izhodni podatki n-tega koraka vhodni podatki (n+1)-tega koraka:

	call rekurz(S,D,NR,SP,speed)
 
210	return
	end
!------------------------RECURSION END-------------------------

Rekurzija se ponavlja, dokler žarek ne zgreši vseh krogel. Ko se to zgodi, se vrne v "GLAVNI PROGRAM", kjer dobi podatke za novi žarek in postopek rekurzije se ponovi.

 

3.2.UPORABA PROGRAMA

Program je shranjen pod imenom "acotrace.exe", najdete ga pa v datoteki acotrace.zip.

Program uporablja belo ozadje zaslona, da lahko izris enostavno prenesemo na Tiskalnik (sicer bi nam tiskalnik stiskal črno ozadje!). Zaslon posnamemo v Clipboard s tipko PRINTSCREEN in nato vnesemo v kakršenkoli program s CTRL+V.

Takoj po zagonu nas program vpraša, če želimo vnesti podatke iz datoteke ali s tipkanjem (Slika4):

Slika4: Naslovna stran programa.

Za lažje razumevanje je tekst opremljen s primerom: na koncu razlage vsakega koraka je v oklepaju zaporedje ukazov, ki jih za naš primer uporabimo. Ukazi so ločeni s podpičjem (;), gre pa v glavnem za pritisk na tipko ENTER in za vnašanje teksta, ki se nahaja med narekovaji ("text").

 

3.2.1.VNOS S TIPKANJEM

V položaju na Sliki4 vtipkamo "2" in potrdimo.... ("2";Enter).

Program nas vpraša, koliko krogel želimo vnesti. Vtipkamo število med 1 in 10........("2";Enter)

Naslednje vprašanje zadeva podatke o kroglah, ki zajemajo lego središča krogle (X, Y in Z koordinato) ter polmer krogle (R). V principu moramo vnesti le zaporedje števil (x1,y1,z1,r1,x2,y2,z2,r2,...), ki jih lahko ločimo z vejico ("10,20,...") ali z ENTER ("10";Enter;"20";Enter;...). Zaradi večje preglednosti podatke za vsako kroglo vnesemo v svojo vrstico.........("600,0,300,150";Enter;"200,0,300,100";Enter)

Program nas vpraša za število žarkov, ki naj bo med 1 in 10........("1";Enter)

Vnesemo lege izvorov posameznih žarkov (X, Y in Z koordinate).....("350,0,400";Enter)

Vnesemo smeri posameznih žarkov (X, Y in Z koordinate).......("100,0,-75";Enter)

Program nas vpraša, če želimo spremeniti nastavitve. Mi bomo nastavili PREDNASTAVLJENE VREDNOSTI in sicer zato, da uporabnik ve, kakšne sploh so prednastavljene vrednosti. Ker v bistvu ne bomo ničesar spremenili, lahko tu izberete ("2";Enter) in si sledeč tekst preberete kasneje, ko vas bodo zanimale nastavitve in prednastavljene vrednosti.

Izberemo torej ("1";Enter) in vnesimo PREDNASTAVLJENE VREDNOSTI.

Nastavimo največje dopustno število odbojev za vsako od desetih krogel posebaj. ("9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999,9999";Enter)

Nastavimo faktor upočasnitve izrisa: 2x večje število povzroči 2x počasnejši izris in obratno. ("5000";Enter)

Izberemo spreminjanje pogleda....("1";Enter)

Izberemo os, iznad katere bomo opazovali dogajanje. Naša opazovalna lega bo v smeri izbrane osi in sicer neskončno oddaljeno (paralelna projekcija). če npr. izberemo os Y, bomo gledali pravokotno na ravnino XZ od "zgoraj" (od pozitivne smeri osi y)........("2";Enter)

Program nam pove, da bo na zaslonu X-os kazala DESNO, Z-os pa DOL. Vnesemo razpon X-koordinat, ki jih želimo opazovati...........("0,800";Enter)

Vnesemo še začetek razpona Z-koordinat. Maksimalna vrednost se bo izračunala tako, da bo merilo v obeh smereh enako............("0";Enter)

Sledi pavza, da si lahko ogledamo vnešene podatke (Slika5).

Slika5: Pogled na vnešene podatke

Za nadaljevanje pritisnemo katerokoli tipko in na zaslonu dobimo Sliko6:

Slika6: Odboj žarka med dvema kroglama.....(dat1)

 

3.2.2.VNOS IZ DATOTEKE

V datoteki "dat1", ki jo dobite z odpakiranjem acotrace.zip, se nahajajo enaki podatki, kot smo jih vnesli v poglavju 3.2.1.

V položaju na Sliki4 vtipkamo "1" in potrdimo........("1";Enter)

Program nas vpraša za ime datoteke. Vnesemo ime in potrdimo...........( "dat1";Enter)

Naslednje vprašanje zadeva nastavitve, ki so opisane v poglavju 3.2.1. Lahko bi jih spreminjali ("1";Enter), zaenkrat pa se zadovolimo s prednastavljenimi vrednostmi........("2";Enter)

Dobimo že znan izris, kakršen je prikazan na Sliki6.

3.2.1.1. FORMAT ZAPISA PODATKOV V DATOTEKAH

Format zapisa bom razložil na primeru datoteke "dat1" z opisi, ki so ločeni s klicajem in se v datoteki ne nahajajo!

5000			!faktor upocasnitve izrisa	

 

1			!število žarkov (=nor)
350 0 400		!startna tocka žarka (x,y,z)
100 0 -75		!smerni vektor žarka (x,y,z)

 

2			!število krogel (=nos)
600 0 300 150		!Podatki za 1. kroglo (x(1),y(1),z(1),r(1))
200 0 300 100		!Podatki za 2. kroglo (x(2),y(2),z(2),r(2))

 

21 22			!najvecje število odbojev od vsake krogle (snr(1),snr(2))

 

3.3.PRIMERI

Primeri so shranjeni v datotekah oblike "dat*" znotraj komprimirane datoteke acotrace.zip in si jih lahko posnamete na računalnik, v program pa jih vnesete tako, kot je opisano v poglavju 3.2.2.

Na naslednjih straneh so predstavljeni izrisi, ki jih dobite iz posameznih primerov. Imena datotek so navedena v oklepajih po komentarju k sliki.

Slika7: Ravninski odboj žarka znotraj ene krogle.........(dat2)

Slika8: Prostorski odboj žarka znotraj ene krogle.........(dat2)

Slika9: Odboj žarka med dvema koncentričnima kroglama.........(dat5)

Slika10: Odboj žarka med dvema NE-koncentričnima kroglama.........(dat4)

Slika11: Potek svetlobnih žarkov pri teleskopih tipa Cassegrain. Večja krogla predstavlja primarno zrcalo, manjša pa sekundarno zrcalo. Primerjaj s SlikoA v Uvodu..........(dat6)

 

4.ZAKLJUčKI

Namen programa ACOTRACE je le predstavitev principa, preko katerega je možno izračunati odboj od sferične površine. Program bi lahko predelali za reševanje kompleksnejših nalog v optiki, vendar to presega meje tega seminarja, ki je bil namenjen zgolj ilustraciji osnovnih principov.

Kljub vsemu pa se iz primerov iz poglavja 3.3. lepo vidijo nekatere lastnosti odboja od krogel. Ena najzanimivejših je zame bila ta, da se žarek znotraj ene krogle vedno giblje v eni ravnini, ne glede na njegovo startno točko in smer (Slika7, Slika8) ter izriše zanimive, zvezdam podobne vzorce.

Enako velja za dve koncentrični krogli z različnima radiema (Slika9). šele pri NE-koncentričnih kroglah postane potovanje žarka prostorsko gibanje, ki bi ga težko sicer popisali.

Na Sliki11 je predstavljeno delovanje teleskopa tipa Cassegrain. Vidno je, da se žarki ne združijo v skupnem gorišču, zaradi česar slika ne bo ostra. Neosrtost je posledica sferične aberacije, ki jo odpravimo z uporabo asferičnih površin.

 

5.LITERATURA

 

1
Harrie Rutten, Martin van Vernooij
Telescope optics, evaluation and design.
Willmann-Bell,Inc. 1988

 

2
FPS 4.0 Books Online.

 

6.PODATKI O AVTORJU


Boštjan Guštin
Vanganel 16
6000 Koper
SLOVENIA, EUROPE
GSM phone: +386 41 583 266
e-mail:tin@siol.net