3.4 Geometrijske karakteristike prereza

Seminarska naloga pri predmetu Računalnisko podprto konstruiranje v 3. letniku univerzitetnega študija na Fakulteti za strojništvo v študijskem letu 1999/2000.

Mentor: mag. Leon Kos, univ.dipl.ing
Avtor: Damjan Božič


Abstract

This program is useful to calculate properties for areas composed of a rectangle, a triangle, a circle, a semi-circle and an ellipse.The properties are:


Kazalo

1.0 Definicija naloge

2.0 Opis programa

3.0 Določitev posameznih elementov prereza
3.1. Razlaga pozitivnosti prereza

4.0 Delovanje programa

5.0 Primer izračuna

6.0 Zaključek

7.0 Literatura

8.0 Zagon programa


1.0 Definicija naloge
Interaktivni program, s katerim izračunamo geometrijske karakteristike kot so površina, težišče, vztrajnostni momenti z glavnimi osmi. Program v JavaScriptu, v katerem izračunamo karakteristike prereza, izris s Phigsom za kontrolo vhodnih podatkov in rezultatov.

Nazaj na kazalo


2.0 Opis programa

S tem programom lahko izračunamo geometrijske karakteristike sestavljenih prerezov.
Geometrijske karakteristike so naslednje:

Elementi iz katerih lahko sestavimo prerez so naslednji:

Z nekaj kreativnosti je mogoce z seštevanjem oziroma odštevanjem zgoraj navedenih elementov
sestaviti tudi zelo zapletene in kompleksne prereze.

Nazaj na kazalo


3.0 Določitev posameznih elementov prereza

Prerez, za katerega želimo izračunati karakteristike, najprej razstavimo na posamezne elemente in ga skiciramo na (milimeterski) papir. Za vsak element prereza morajo biti znane osnovne veličine, ki ta element določajo.
Vse veličine morajo biti podane v mimlimetrih.

Pravokotnik

Elipsa

Trikotnik

Nazaj na kazalo


3.1. Razlaga pozitivnosti prereza

Slika 1

Na zgornji sliki je zeleno šrafiran prerez, ki ga lahko sestavimo iz štirih osnovnih elementov, ki so:

Nazaj na kazalo


4.0 Delovanje programa

Podatke o posameznih elementih prereza vnašamo v zato pripravljeno tabelo. To storimo tako, da v prvem polju v posamezni vrstici tabele, iz padajočega seznama izberemo željeni element prereza. Program nato samodejno izpiše zahtevane karakteristike, ki jih je za izbrani prerez potrebno vnesti. To tudi storimo.

Postopek ponavljamo za vse elemente prereza.Ostale vrstice tabele ostanejo prazne.

Po vnosu kliknemo na gumb [Zagon izračuna]

Program izračuna vse potrebne veličine in odpre novo okno z imenom Izpis rezultatov. V tem oknu se nam izpišejo rezultati izračuna. Okno zmanjšamo, njegovo vsebino seveda lahko tudi shranimo ali natisnemo; vnesemo še morebitno korekcijo dolžine stranice izrisnega okna in kliknemo na gumb [Izris elementov].

Program preko podprograma PHIGS v grafično okno izriše vnesene elemente, koordinatne osi, glavne vztrajnostne osi, označi in izpiše težišče, ter v beli barvi izriše negativne elemete prereza, v zeleni pa pozitivne elemete prereza.

Nazaj na kazalo


5.0 Primer izračuna

Za boljšo ilustracijo v nadaljevanju podajam primer izračuna in izrisa.Vnosna tabela je bila naslednja:

Vnos

Izpis rezultatov izračuna je bil naslednji:

Izpis

Izris v tem primeru je naslednji:

Izris

Enak primer je rešen na strani 395, naloga 444, glej literatura [6].

Nazaj na kazalo


6.0 Zaključek

V izdelavo tega programa je bilo vloženo veliko truda. Spoznal sem prednosti, ki jih ponuja skriptni jezik JavaScript, predvsem pa tudi njegovo veliko moč. Ta še posebej pride do izraza prav pri rešitvah, ki so potem lahko online dostopne široki množici uporabnikov. Program bo dosegel svoj namen, če bo morebitnim uporabnikom olajšal izračune geometrijskih karakteristik prerezov.

Nazaj na kazalo


7.0 Literatura

[1] David Flanagan: JavaScript - The definitive guide, 1997
[2] Peter Hribar: Spoznajmo JavaScript, Flamingo 1998
[3] http://developer.netscape.com/docs/manuals/javascript.html
[4] http://rummelplatz.uni-mannheim.de/skoch/~js/
[5] Kosel F., Jelen M.: Trdnost; Zbirka rešenih nalog, I.del, 1990
[6] Franc Cvetaš: Statika; druga predelana izdaja, 1989
[7] Jože Stropnik: Trdnost; zbirka tabel, 1988

Nazaj na kazalo


8.0 Zagon programa

Vhod v program

Nazaj na kazalo