Preracun, izbor in izris standardnih I - profilov


FAKULTETA ZA STROJNISTVO

Vaje pri predmetu: RPK - Racunalnisko podprto konstruiranje

Avtor: ROMAN HODNIK

Mentor: Joze Tavcar


VSEBINA:

ABSTRACT:

This peage represent calculation, selection and painting the grider. The grider is made from standard I - profile. The program is writen in C++ .

The computer programe first ask you for:

The programe generate you another product:

 1. Definicija naloge
 2. Izdelati je potrebno računalniski program za izračun nosilcev. Nosilec naj bo I - profil. Program naj izračuna podpore, notranje momente in izbere standardni nosilec ki ustreza obremenitvam. Izdelaj tudi shematski prikaz nosilca s pomočjo knjiznice PHIGS. Program naj sliko pretvori v DXF datoteko, ki jo je mogoče odpreti v ACAD-u.

 3. OPIS RESITVE
  1. Navodila za uporabo
  2. Po zagonu programa project1.exe, se odpre delovno okno z uvodnimi komentarji in navodili. V nadaljevanju se odpre grafično okno z shemo nosilca, podpor ter kotami posameznih razdalj, ki so pomembne za nadaljni vnos podatkov.

   Vnos podatkov

   Program te najprej vprasa po dolzinah elementov nosilca. Dolzine vnasas v [mm]. Vpises jih po naslednjem vrstnem redu; locene z presledki.

   1. Þ previsno polje levo od podpore A (na sliki dimenzija a)

   2. Þ razdalja med podporama (na sliki dimenzija b)

   3. Þ previsno polje desno od podpore B (na sliki dimenzija c)

   V nadaljevanju te program vprasa po stevilu obremenitev.

   Þ stevilo obremenitev

   Sledi vpis obremenitev po vzorcu, ki ti ga prikaze program. Sile vnasas v [N], razdalje (lokacije) pa v [mm].

   Sile delujoče navzdol (proti podporam), so pozitivne.

   Sile delujoče navzgor (v smeri podpor), so negativne.

   Razdalje levo od podpore A so negativne.

   Razdalje desno od podpore A so pozitivne.

   Þ Obremenitev

   Þ Razdalja

   Morebitne napake ti program javi in ti svetuje nov vnos. Po pravilnem vnosu sledi izpis obremenitev. (Pomembno za lastno kontrolo vnosa obremenitev). Po izpisanih obremenitvah v podporah sledi izpis momentov po posameznih poljih in izpis največjega notranjega momenta v nosilcu. V nadaljevanju vneses dopustno napetost materijala.

   Þ dopustna napetost

   S pomočjo dopustne napetosti program iterativno izbere dovolj velik odpornostni moment iz datoteke profil.txt. Izpise se standardni profil ter pripadajoče lastnosti. Podati je potrebno se tip črte s katero naj program izrise shemo nosilca v datoteki uvoz.dxf. ( 1 - polna črta, 2 - črtkana črta,..)

   Þ tip črte za izris

   Program kreira DXF datoteko, ki jo lahko odpremo v ACAD-u. Na koncu program izrise se nosilec in pripadajoce obremenitve

  3. Zgradba in izseki iz programa
  4. Osrednji del programa v funkciji main skrbi za izpis navodil, izpis nekaterih rezultatov ter koordinacijo med ostalimi funkcijami v katerih so sprogramirane posamezne operacije za izračun in izris. Program vsebuje 6 glavnih delnih funkcij:

   1. izračun podpor
   2. izračun momentov
   3. izračun napetosti
   4. izbira standardnega I profila
   5. izris nosilca
   6. kreiranje DXF datoteke

   Izračun podpor:

   Izračun momentov: (izsek)

   Zacetni izris z knjiznico PHIGS

  5. Prikaz prvega dela datoteke DXF in skice, ki jo tvori v ACAD-u.
  6. Prikazana je glava datoteke uvoz.dxf ter podatki za izris linije med točkama:

   A= [x=0 y=100 z=0 ]

   B= [x=400 y=100 z=0 ]

   izsek iz datoteke uvoz.dxf


   0
   SECTION
   2
   0
   ENTITIES
   0
   LINE
   8
   LT1
   10
   0.0
   20
   100.0
   30
   0.0
   11
   400.0
   21
   100.0
   31
   0.0


   Slika, ki jo uvozimo v ACAD

 4. Moznosti nadgradnje programa

 • Program lahko izračuna vse vrste (profile) nosilcev ob vnosu podatkov (odpornostni moment) o zeljenih profilih v datoteke TXT.
 • Izračun in izbira profila tudi za kontinuirane obremenitve


I - mail: roman.hodnik@kiss.uni-lj.si

Datum: 31.avgust 1998