5. FORMULAR ZA PRERAČUN


5.1. Karakteristika kotla

 

Izberemo gorivo :   

 

Izberi način izgorevanja :   

 

Nazivna toplotna kapaciteta :    Qn =   kW

Izkoristek kotla :   hw  =   %   

Izgorevalna toplotna kapaciteta :   Qf  =  kW    

Volumska koncentracija CO2 :   s(CO2 ) =   %  

Masni pretok dimnih plinov :   m = kg/s     

Temperatura dimnih plinov : Tw = °C

opomba :

Potreben potisni tlak kotla : pw = Pa

opomba : Če ni predloge proizvajalca, upostevamo :

 

Oblika prereza cevnega nastavka za dimne pline : OKROGEL

Premer : Dw = m

Prerez : Aw = m2

Obseg : Uw = m

Hidravlični premer : Dhw = m    

Potreben potisni tlak zraka za izgorevanje v kotlu : pLK = Pa

opomba : Izberemo glede na kakovost kotlovnice :


5.2. Karakteristika dimnega kanala

 

Dolzina dimnega kanala : Lv = m

Efektivna visina : Hv = m

Oblika prereza dimnega kanala : OKROGEL

Premer : Dv = m

Prerez : Av = m2

Obseg : Uv = m  

Hidravlični premer : Dhv = m     

 

5.1.1. Zgradba sten dimnega kanala

 

Material notranje plasti in toplotna prevodnost lv1 :

  

 

Debelina plasti : dv1 = m

Zunanji hidravlični premer : Dhv1 = m    

 

Material srednje plasti in toplotna prevodnost lv2 :  

 

Debelina plasti : dv2 = m

Zunanji hidravlični premer : Dhv2 = m    

 

Material zunanje plasti in toplotna prevodnost lv3 :  

 

Debelina plasti :   dv3 = m

Zunanji hidravlični premer :   Dhva = m    

 

Odpornost proti prevajanju toplote :   (1/L)v = m2K/W      

 

Zunanji koeficient toplotne prestopnosti :    aav = W/m2K

opomba :

 

Hrapavost notranje lupine  rv   :   

 


5.3. Karakteristika dimnika

 

Dolzina dimnika : L = m

Efektivna visina : H = m

Premer : D = m

Prerez : A = m2  

Obseg : U = m  

Hidravlični premer : Dh = m  

Debelina stene dimnika : d = m

Zunanji hidravlični premer: Dha = m    

Odpornost proti prevajanju toplote : 1/L = m2K/W

Zunanji koeficient toplotne prestopnosti : aa = W/m2K

opomba :

Hrapavost notranje stene dimnika r :

 

5.2.1. Dimnik na prostem oz. hladnem območju

 

Maksimalno dodatno izračunana odpornost proti prevajanju toplote : (1/L)omax = m2K/W

Material dodatne toplotne izolacije in njegova toplotna izolacija lao :

Debelina plasti izolacije : dao = m

Zunanji hidravlični premer : Dhao = m  

Dodatna odpornost proti prevajanju toplote : (1/L)ozus = m2K/W   

Dodatna vracunana odpornost proti prevajanju toplote : (1/L)o = m2K/W

opomba : (1/ L)o upostevamo za kakrsnekoli dodatne plasti, ki zmanjsujejo toplotno prevodnost in ne sme preseci vrednosti (1/L).

Zunanji koeficient toplotne prestopnosti : aao = W/m2K

opomba :

 


5.4. Osnovne vrednosti za izračun

 

Geodetska višina : z = m

Temperatura zunanjega zraka :

Temperatura okoliškega zraka :

Temperatura zunanjega zraka na izstopu iz dimnika :

Gostota zunanjega zraka : rL = kg/m3

Tlak zunanjega zraka : pL = Pa

Plinska konstanta dimnih plinov : R = J/kgK

Volumska koncentracija H2O v dimnih plinih : s(H2O) = %   

Delni tlak vodne pare : pD = Pa

Temperaturna kondenzacija vodne pare dimnih plinov : Tp = °C    

 


5.5. Temperatura v dimnem kanalu pri manjkajoči temperaturni vztrajnosti

 

Začetna vrednost za srednjo temperaturo dimnih plinov : T'mv = °C

Specifična toplotna kapaciteta : cpv = J/kgK

Notranji koeficient toplotne prestopnosti : aiv = W/m2K

Koeficient toplotne prehodnosti : kv = W/m2K

Ohlajevalno število : Kv =

Srednja temperatura dimnih plinov : Tmv = °C

Kontrola spremembe temperature dimnih plinov v dimnem kanalu : DTmv = Pa <= 50°C

Temperatura dimnih plinov na vstopu v dimnik : Te = °C      

 


5.6. Temperatura v dimnem kanalu pri temperaturni vztrajnosti

 

Koeficient toplotne prehodnosti : kvb = W/m2K

Ohlajevalno število : Kvb =

Srednja temperatura dimnih plinov : Tmvb = Pa

Temperatura dimnih plinov na vstopu v dimnik : Teb = °C   

 


5.7. Temperatura v dimniku pri manjkajoči temperaturni vztrajnosti

 

Začetna vrednost za srednjo temperaturo dimnih plinov : T'm = °C

Specifična toplotna kapaciteta : cp = J/kgK

Notranji koeficient toplotne prestopnosti : ai = W/m2K

Koeficient toplotne prehodnosti : k = W/m2K

Ohlajevalno število : K =

Srednja temperatura dimnih plinov : Tm = °C

Kontrola spremembe temperature dimnih plinov v dimniku : DTm = Pa <= 50°C

Temperatura dimnih plinov iz dimnika : To = °C    

 


5.8. Temperatura v dimniku pri temperaturni vztrajnosti

 

Koeficient toplotne prehodnosti : kb = W/m2K

Ohlajevalno število : Kb =

Srednja temperatura dimnih plinov : Tmb = Pa

Temperatura dimnih plinov na vstopu v dimnik : Tob = °C   

 


5.9. Temperatura na izstopu iz dimnika pri temperaturni vztrajnosti

 

Koeficient toplotne prehodnosti na izstopu iz dimnika : kob = W/m2K

Temperatura notranje stene na izstopu iz dimnika : Tiob = °C   

 


5.10. Gostote in hitrosti pri manjkajoči temperaturni vztrajnosti

 

Gostota dimnih plinov v cevnem nastavku na kotlu : rvw = kg/m3

Hitrost dimnih plinov v cevnem nastavku na kotlu : wvw = m/s

Gostota dimnih plinov v dimnem kanalu : rmv = kg/m3

Hitrost dimnih plinov v dimnem kanalu : wmv = m/s

Gostota dimnih plinov v dimniku : rm = kg/m3

Hitrost dimnih plinov v dimniku : wm = m/s    

 


5.11. Tlaki v dimnem kanalu

 

Statični tlak : pHV = Pa

Sprememba tlaka zaradi spremembe hitrosti v dimnem kanalu : pGV = Pa

Varnostno stevilo : SEGV =

opomba :

Koeficient trenja v cevi : Yv =

Koeficient tlačnih izgub ob vstopu v dimni kanal zaradi spremembe prereza: zv =

Vrsta sprememb/uporov - koeficient tlačnih izgub in količina :
DKzgib10°
DKzgib30°
DKzgib45°
DKzgib60°
DKzgib90°

Vsota posameznih koeficientov tlačnih izgub : Szvi =

Tlačne izgube v dimnem kanalu : pRV = Pa

Potreben potisni tlak v dimnem kanalu : pFV = Pa

Potrben podtlak na vhodu dimnih plinov v dimnik : pZe = Pa   

 


5.12. Tlaki v dimniku

 

Statični tlak : pH = Pa

Sprememba tlaka zaradi spremembe hitrosti v dimniku : pG = Pa

Varnostno stevilo : SEG =

opomba :

Koeficient trenja v cevi : Y =

Zožitev prereza med dimnim kanalom in dimnikom ob samem vstopu v dimnik : g1 =

Koeficient tlačnih izgub zaradi spremembe prereza pri samem vstopu v dimnik : z =

 

Velikost delnih kolen pri prehodu iz dimnega kanala v dimnik : g2 =

Radij zaokrožitve prehoda : R = m

Koeficient tlačnih izgub pri prehodu iz dimnega kanala v dimnik : z1 =

 

Vrsta sprememb/uporov - koeficient tlačnih izgub in količina :
DKzgib10°
DKzgib30°
DKzgib45°
DKzgib60°
DKzgib90°

 

Vsota posameznih koeficientov tlačnih izgub : Szi =

Tlačne izgube v dimniku : pR = Pa

Podtlak na vstopu v dimnik : pZ = Pa   

 


5.13. Meje pri računanju

 

Minimalni podtlak na vhodu dimnih plinov v dimnik : pZmin = Pa

Minimalna hitrost na vhodu dimnih plinov v dimnik : wmin = m/s

Maksimalna vitkost dimnika : (H/Dh)max =      

 


5.14. Pogoji

 

Tlacni pogoji :    pZ >= pZe :    Pa >= Pa

Temperaturni pogoji :    Tiob >= Tg :    m/s >= m/s

 


5.15. Kontrola

 

Zadosten podtlak    pZ >= pZmin :    Pa >= Pa

Zadostna hitrost    wm >= wmin :    m/s >= m/s

Zadosti majhna vitkost   (H/Dh) <= (H/Dh)max  :    <=

 


5.16. Rezultati

 

5.16.1. Dimni kanal

Svetel prerez : Av = m2

Notranji obseg : Uv = m

Hidravlični premer dimnega kanala : Dhv = m

 

5.16.2. Dimnik

Svetel prerez : A = m2  

Notranji obseg : U = m  

Hidravlični premer dimnika : Dh = m


Nazaj v poročilo

Začetek izračuna