Napetost v korenu zoba: ISO 6336/3 metoda B

The tooth-root stress: ISO 6336/3 method BKazalo:


Zahteva naloge:

Naloga zahteva izdelati program za izračun napetosti v krenu zoba po metodi B iz standarda ISO 6336/3 z uporabo programskega jezika Java Script.
Program mora omogočati vnos parametrov, ki nam podajo določene lastnosti zobnika in ozobja.

1. Uvod:

Zobje zobnika morajo prenašati različne obremenitve, ki nastanejo zaradi prenosa vrtilnega momenta. Da lahko prenašajo obremenitev, morajo imeti ustrezno trdnost. Zaradi obremenitve lahko pride do loma ali delnega loma zob, lahko pa tudi do poškodbe površine bokov zob. tako ločimo:
- korensko trdnost zob, ki upošteva napetost v korenu in njeno odpornost proti lomu;
- bočno trdnost zob, ki upoštevatrdnost površine boččnic zob in njeno odpornost proti površinskim poškodbam.
Program bo omogočal izračun korenske napetosti.

Foreword:

Gear teeth must support different loads that originate from torque transfer. Gear teeth must be of appropriate strength in order to support loads. Breakage or partial breakage of teeth may occur because of the load, furthermore, tooth-surface damage is also possible.
Two types of strength are present at toothed wheels:
- root strength that depends on the tension in the root and its resistance to breakage;
- tooth-surface strength that depends on the strength of the tooth-surface and its resistance to superficial damage.
The programme will execute calculations of root-strength.

2. Povzetek:

Vrtilni moment v zobniškem gonilu se prenaša prek zobov na zobniku. V uprijemu zobnega para pri prenosu vrtilnega momenta se pojavi tangencialna sila , ki deluje na zob. Zaradi te sile nastanejo v korenu zoba sočasno upogibne, tlačne in strižne napetosti. Najbolj neugoden prerez v korenu zoba je v bljižini prehoda ravnega dela boka zoba v krivino. Na tem mestu pride do povečane koncentracije napetosti. Da preprečimo nenavadne poškodbe je potrebno preračunati zobnik na osnovi standarda ISO 6336/3. Metoda B iz navedenega standarda po kateri je zgrajen program je namenjen za kontroliranje zobnikov, ki so že izdelani in lahko določene parametre, ki jih potrebujemo za izračun izmerimo.

Abstract:

The torque in the gear box is transferred across teeth of the toothed wheel. At torque transfer a tangential load appears in the pair tooth-contact and acts upon the tooth. Because of this load, bending stress, pressure stress and cutting stress appear in the tooth root. The most unfavourable section in the tooth-root is where straight part of the tooth-surface starts bending. This is an area of exceeding stress concentration. To prevent unusual damage the parameters for toothed wheels should be calculated on the basis of ISO 6336/3 standard. The B method from the previously mentioned standard, which is also used for the programme, applies to controlling toothed wheels that were already produced so that some of the parameters needed for calculations can be measured empirically.

3. Matemetične osnove:

Simboli:

sF Napetost v korenu zoba tooth-root stress
Ft Tangencialna sila nominal tangential load
b širina zoba facewidth
mn normalni modul normal module
YF oblikovni faktor form factor
YS korekcijski koeficient napetossti stress correction factor
Yb faktor poševnosti helix factor
KA koeficient obratovanja application factor
KV dinamični koeficient dynamic factor
KFb korenski koeficient porazdelitve sile po širini zoba face load factor for tooth-root stress
KFa korenski koeficient porazdelitve sile v profilni ravnini transverse load factor for tooth-root stress


Pri izračunu napetosti v korenu zoba lahko izhajamo iz najbolj neugodne predpostavke, da samo en par zob prenaša celotno obremenitev in da deluje obremenitev na temenu zoba. Pri izračunu je potrebno upoštevati še druge faktorje, ki popisujejo neugodne upljive.

4. Opis rešitve problema:

//Tooth-root normal chord:

function calc_SFn_mn(zn,theta,G,rofP,hfP2,alfan,Spr,mn,radio)

//Bending monent arm:

function calc_hFe_mn(gamae,alfaFen,den,mn,zn,theta,rofP,G,dfn2,alfan,hfP2,radio)