Steel temperature development in case of fire

Določanje povišane temperature v jeklenih elementih zaradi požaraRUN PROGRAM

Kazalo

Abstract

1.0 Definicija naloge

2.0 Opis programa in matematične osnove

3.0 Delovanje programa

4.0 Primer izrisa

5.0 Zaključek

6.0 Literatura


Abstract

Computer program constructed in JavaScript language draws the graph of steel temperature development for unprotected internal steelwork or internal steelwork insulated by fire protection material. You can choose between 10 different profiles in unprotected and 4 profiles in protected steelwork. Equations for calculation the increase of temperature is abstract from standard SIST ENV 1993-1-2.1.0 Definicija naloge

Predstavite problematiko projektiranja požarnovarnih konstrukcij po SIST ENV 1993-1-2. Izdelajte program, ki bo za izbran tip prereza izrisal časovni razvoj temperature v jeklenem elementu po enačbi 4.2.5.1 in 4.2.5.2. Faktor prereza zaščitenih in nezaščitenih prerezov naj pokriva vse konfiguracije iz tabel.2.0 Opis programa in matematične osnove

Ta program nam izriše diagram naraščanja temperature v odvisnosti od časa za zaščitene in nezaščitene jeklene konstrukcije. Na voljo imamo več možnosti izbire profilov.


MATEMATIČNE OSNOVE:

Za ustrezno enotno temperaturno porazdelitev v določenem prerezu, naraščanje temperature v nezaščitenem jeklenem profilu po času dt izračunamo po enačbi:

manjka slika formula.gif
Kjer je:

Am/V ...je faktor prereza za nezaščiten jekleni profil
Am...je izpostavljena površina profila glede na enoto dolžine
V...je vrednost profila na enoto dolžine
ca...je faktor specifične toplote jekla po standardu 3.3.1.2 [J/kgK]
hnet,d...je oblikovna vrednost toplotnega toka na enoto prereza [W/mm2]
dt...je časovni interval[s]
Roa...je gostota jekla po standardu 3.2.2(1) [kg/m3]

Standard določa, da je največja vrednost dt 5 sekund.

Za ustrezno enotno temperaturno porazdelitev v določenem prerezu, naraščanje temperature v zaščitenem jeklenem profilu po času dt izračunamo po enačbi:

manjka slika formula1.gif

Kjer je:

Ap/V...je faktor prereza za nezaščiten jekleni profil
Ap...je primerno področje protipožarnega materiala na enoto dolžine določenega profila
V...je vrednost profila na enoto dolžine
ca...je faktor specifične toplote jekla po standardu 3.3.1.2 [J/kgK]
cv...je faktor specifične toplote protipožarnega materiala [J/kgK]
dp...je debelina protipožarnega materiala [m]
dt...je časovni interval [s]
Qa,t...je temperatura jekla ob času t [oC]
Qg,t...je temperatura zraka v okolici jeklene konstrukcije ob času t [oC]
dQg,t...je sprememba temperature zraka v okolici jeklene konstrukcije v časovnem intervalu dt [oC]
Lambdap...je toplotna prevodnost izolirnega protipožarnega materiala [W/mK]
Roa...je gostota jekla po standardu 3.2.2 [kg/m3]
Rop...je gostota izolirnega protipožarnega materiala [kg/m3]

Standard določa, da je največja vrednost dt 30 sekund.

PROJEKTIRANJE POŽARNOVARNIH KONSTRUKCIJ:

Iz seminarja, ki sem ga naredil sem videl slednje:

Pri nezaščitenih konstrukcijah na naraščanje temperature najbolj vpliva, iz kakšnega profila je konstrukcija(zato je pri konstruiranju dobro paziti na izbiro profila). Vpliva tudi gostota jekla, vendar veliko manj kot oblika in dimenzije profila.

Pri zaščitenih prerezih vpliva več dejavnikov. Tako kot pri nezaščitenih profilih, imata oblika in velikost profila iz katerega je sestavljena konstrukcija, velik vpliv. Tak vpliv imata tudi debelina zaščitnega materiala in toplotna prevodnost le tega. Veliko manjši vpliv imata specifična toplota in gostota zaščitnega materiala.


3.0 Delovanje programa

Pri programu si na začetku izberemo določen profil in ali je profil zaščiten ali nezaščiten. Ko si izberemo, pogledamo katera možnost izbire je to. V tabeli si izberemo to možnost in vstavimo podatke o profilu, ter še druge parametre potrebne za izračun. Program nam po pritisku na gumb Izris grafa, izriše diagram naraščanja temperature po času.

Zadnji del programa, kjer s pomočjo while zanke izrišemo graf:
// izris grafa

    var GRAsistem;
    popen_struct(GRAsistem); //zgradimo objekt
    var toc=new Array();	//polje tock


    var delt=0;
    var j;
    var i=0;
	var t1=0;
	var t2=0;
	var tcnt=0;

    while(i<120*60 && delt<800 )    //while zanka teče dokler ni izpolnjen eden od pogojev,
    {     			  //to je ali pride čas do 120 min ali temperatura do 800oC
		t2=tempzrak_thetz(i);     
		t1=t2-t1;	

		j=(lambap*fac*(tempzrak_thetz(i)-delt))/(dp*specheat_ca(delt)*Ro*(1+(fac_fi(cp,Rop,delt,dp,fac,Ro))/3))-fac_reduce(cp,Rop,t1,dp,fac,Ro,i);	 
	
		toc[tcnt]=new Ppoint(i/(7200+7200*0.12)+0.06,delt/(800+800*0.12)+0.06);
		tcnt++;

		delt +=j*dt; 
    	i+=dt;
	}	

    var GRAData=new Ppoint_list(tcnt,toc);	 //zgradimo seznam točk iz polja
    pset_line_colr_ind(3);
    ppolyline(GRAData);	         //povezemo točke v seznamu
    ppost_struct(WorkstnID,GRAsistem,1.0);
    pclose_struct(GRAsistem);        //uničimo objekt

Pri grafu sem z rdečo črto poudaril temperaturo 735oC, ker pri tej temperaturi specifična toplota jekla zelo hitro naglo naraste in pade. Posledica tega pa je, da tu pride do prevoja funkcije, kar se lepo vidi na grafih.

Delovanje programa:

Na začetku sem z funkcijo while definiral, da ti program, ko izbereš določen profil, poda, katere vrednosti prereza mu je potrebno podati.

   switch(tipelementa)
   {
   case 1:  // to izpiše če označimo 1.možnost 
     p[z  ].value="H"
     p[z + 1].value="200"
     p[z + 2].value="b"
     p[z + 3].value="90"
     p[z + 4].value="d"
     p[z + 5].value="7.5"
     p[z + 6].value="t" 
     p[z + 7].value="11.3" 
	break;

Potem sem napisal funkcije, kjer sem zaradi optimatizacije programa združil tiste, ki so enake za zaščitene in nezaščitene prereze. Funkcije je bilo potrebno napisati tako, da so se navezovale ena na drugo, ker je bilo malo izračunanih vrednosti konstantnih. Primer: trenutna temperatura zraka, temperatura jekla, specifična tolplota, itd. Izračunane vrednosti je bilo potrebno še prištevati ali odševati od prejšnjih izračunanih.

function hnetd_hd(alfac,x,T,epsr,Tfire) //izračuna faktor hnet,d
{
	return hnetc_hc(alfac,x,T)+hnetr_hr(epsr,Tfire,T);
}
Za tem pa sem definiral okno za izris, kordinatni sistem in vrednosti. Na koncu pa še izris grafa naraščanja temperature v odvisnoti od časa.

4.0 Primer izrisa

Iz slik si npr. izberemo 5.možnost iz nezaščitenih prerezov.

5.možnost
manjka slika Iprofz.gifPo strani se pomaknemo navzdol na program.
manjka slika primer.gif

V programu za nezaščitene prereze izberemo 5.možnost in program na avtomatsko poda katere faktorje prereza naj mu podamo.

manjka slika primer1.gif

Po pritisku na gumb Izris grafa nam program izriše graf.
manjka slika izris.gif

Primer izrisanega grafa.
manjka slika graf2.gif

5.0 Zaključek

Pri tej seminarski nalogi sem spoznal praktično uporabo programskega jezika Javascript. Vaje je bila precej zahtevna in mi je vzela veliko časa, vendar sem se veliko naučil (tudi HTML in grafično knjižnico Phigs za izris krivulj). Spoznal sem tudi veliko o protipožarnem konstruiranju, kar je zelo dobro, ker se s to tematiko nisem srečal v času šolanja. S tem progamom se da preprosto priti do rešitve problemov, ker se hitro vidi, kaj je potrebno spreminjati, da temperatura v konstrukciji čim počasneje narašča. Hitrost in kvaliteta izrisa grafa je odvisna od tega kakšen časovni interval dt podamo, vendar pa se je potrebno držati priporočil iz standarda, ki sem jih navedel zgoraj.

6.0 Literatura


Nazaj na kazalo

Osnove in postopki konstruiranja
Študent: Andrej Tarfila
Mentor: mag. Leon Kos, univ.dipl.ing
Študijsko leto 2000/2001

Student: Andrej Tarfila
e-mail: andrej.tarfila@siol.net