Seminarska naloga


GEOMETRIJA PLANETNIH GONIL

Geometry of planetary transmissionsAbstract

This programme is used to calculate geometry values of planetary transmissions. That means the programme makes analysis of planetary transmissions like defining number of teeth, angular velocities and transmissions ratios. The calculation is based on two standards DIN 3960 and DIN 3993. Teoretical course of executing is described under 6th point. There are equations to calculate values of all gears, that means sun, planet and ring gear and have numerical indexies which means: sun have index 1, planet have index 2 and ring have index 3. Some non mentioned equations are same like mentioned, difference is just in number of index. Metrical values are expressed in milimetres. For recalculations of angular values radians were necessary, but input or initial data are in degrees. There are several values without units. Programme is very simple and based on trigonometrically mathematics. Theres just on problem which is solved with numerical method and this problem is how to calculate an angle from the following formula inv(ALFA)=tan(ALFA)-ALFA. This numerical method is based on C++ code and is looked like THAT . It is important to use just standard values, because otherwise output data won't be correct, so it is important to use some good literature or real standards. This advice is relating just to initial data.KAZALO

1. Uvod

2. Splošna definicija

3. Definicija naloge 13.2

4. Shema planetnega gonila

5. Časovna ocenitev izdelave seminarja

6. Potek teoretičnega preračuna

7. Literatura in viri

8. Preračun planetnih gonil

9. Zaključek


1. Uvod


Uvod

Program je namenjen izračunu geometrijskih vrednosti planetnih gonil. To pomeni, da program opravi analizo planetnih gonil, kakor je določitev števila zob, kotnih veličin in prestavnih razmerij. Preračun temelji na osnovi dveh standardov DIN 3960 in DIN 3993. Teoretični del reševanja je opisan pod 6. točko, kjer se nahajajo vrednosti za preračun vseh ozobljenih delov kot so sončni zobnik, planetni zobnik in obroč in imajo številčne indekse kateri pripadajo: 1 k soncu, 2 k planetu in 3 k obroču. Nekatere enačbe niso omenjene so pa enake kot omenjene le, da se razlikujejo v številki indeksa. Metrične vrednosti so podane v milimetrih. Za preračun kotnih vrednosti uporabljamo radiane le vhodne vrednosti vnašamo s stopinjami. Pojavljajo pa se tudi vrednosti brez enot. Program je zelo enostaven in bazira na trigonometrični matematiki. V preračunu se pojavlja samo en problem, ki je rešen z numerično metodo. Pojavlja se pri izračunu kota iz sledeče formule inv(ALFA)=tan(ALFA)-ALFA. Ta numerična metoda uporablja C++ kodo in izgleda TAKO . Zelo pomembna je uporaba standardnih vrednosti, ker drugače izhodni podatki ne bodo pravilni, zato je priporočljiva uporaba dobre literature ali standardov. Ta nasvet se nanaša zgolj na vhodne podatke.


2. Splošna definicija


Potrebno je razčleniti problem in časovno ovrednotiti faze izdelave. Poročilo mora vsebovati tudi razčlenitev reševanja problema naloge. Vsaki fazi pripišite predvideno porabo časa za izdelavo (v odstotkih glede na celoten čas izdelave naloge. Celotno razdelitev naloge strnite v poročilo, ki ga oddate na strežnik do navedenega datuma. V podimeniku pub/vaje/porocila/naloge si vsak kreira imenik s številko naloge (npr. mkdir 13.100). Začetni dokument mora imeti ime index.html.3. Definicija naloge 13.2


Preračun geometrije planetnih gonil. Podrobnosti so na voljo v laboratoriju LECAD, kjer je že izdelan program v ObjectWindows.4. Shema planetnega gonila


shemaPG
5. Časovna ocenitev izdelave seminarja


Faze izdelave seminarja Časovna ocenitev
1. Zbiranje literature 5%
2. Prevajanje 5%
3. Analiza literature in sinteza potrebnih podatkov 5%
4. Predstavitev osnovnih enačb in veličin (koeficienti, sile,...) 10%
5. Skice 10%
6. Izdelava podprogramov 10%
7. Sestavitev programa in testiranje 45%
8. Dokončna izdelava poročila 10%
Seštevek 100%6. Potek teoretičnega preračuna


Preračun po DIN 3960


Teoretični potek preračuna geometrije planetnih gonil bazira na predhodnem poznavanju vhodnih veličin oz. podatkov in sledi tako:


Vhodni podatki:


Računski del po DIN 3960

Transver. modul
Transver. pressure angle
Pinion face width
Reference centre distance
Working transver. pressure angle
Formula of SUM.

invALFA
Formula of SUM.
Addendum modif. coeffic.
Reference diameter
Root diameter
Tooth depth
Tip diameter
Base diameter
Transverse contact ratio
Lenght of path of contact
Transv. pitch on path of contact
Overlap ratio
Total contact ratio
Diameter of V-circle
Transv. pressure angle of V.circle
Base helix angle
Number of teeth of gear in a span
Base tangent length of gear


Tolerančni del


Profile form error

Total alignment error


Preračun po DIN 3993


Vhodni podatki pri preračunu so enaki kot v DIN 3960 le, da sta dodani še dve vhodni veličini in sicer Z0 in X0, ki se nanašata na orodje.
Enačbe v preračunu po DIN 3993 so enake kot v DIN 3960 le, da se indeksi veličin dvignejo za ena, vse ostale enačbe so navedene spodaj.
Tools circle diameters

7. Literatura in viri8. Preračun planetnih gonil


Praktični preračun geometrije planetnih gonil po standardu DIN 3960 in DIN 3993.9. Zaključek


Celotno delo je potekalo na osnovi trigonometrične matematike in onovnega znanja programiranja, tako da delo ni bilo miselno prezahtevno. Še največ težav je povzročal izračun kota predstavljenega v uvodu in rešenega z numerično metodo s C++ kodo. Prav nasproti zahtevnosti pa je bil porabljen čas, ki je bil v veliki meri porabljen predvsem zaradi prevajanja izrazov iz nemščine in anleščine v slovenščino in obratno, ter dolgotrajnega tipkanja. Z zbiranjem literature ni bilo problemov saj sem jo nekaj imel že doma ostale vire pa sem poiskal preko svetovnega spleta.


Davorin Pajk
Osnove in postopki konstruiranja
19.02.2001