Preracun toplotnih gradbenih konstrukcij

Andraz Rant

1. september, 1999

Abstract

This program can be used for calculate tha thermal properties of walls. The walls can be made by different materials. You can choose the area, where the building is situated and what type of wall is it.

Uvod

Moja naloga je bila izdelati program v jeziku Java Script, ki naj bi izracunal prevod toplote skozi steno. Prav tako pa naj bi program izracunal difuzijo
vodne pare, ki prehaja skozi steno iz druge strani. Program je narejen tako, da je mozno enostavno dolociti vse podatke, ki so potrebni za preracun
omenjenih rezultatov.
 
 

Prehod toplote in difuzija vlage
 
 

Teoreticne osnove

Prehod toptote skozi steno je sestavljen iz dveh faz. Prva faza je prestop toplote. Ta faza se pojavi takrat, ko medij (v nasem primeru zrak) prenasa toploto
na steno. Pri stiku zraka s steno nastane dolocen upor, ki ga popisemo s koeficientom toplotne prestopnosti alfa(in). Prestop toplote se pojavi tudi takrat,
ko toplotni tok prehaja iz stene na okoliski zrak. Tudi tu se pri stiku stene z zrakom pojavi dolocen upor, ki ga popisemo s koeficientom toplotne prestopnosti
alfa(out).
Druga faza je prevod toplote. Potovanje toplotnega toka skozi materjal v trdnem stanju ali vec materialov v trdnem stanju, ki se med seboj stikajo imenujemo
prevod toplote. Tudi pri prevodu toplote se v posameznih plasteh stene pojavijo razlicni upori, ki bolj ali manj pepuscajo toplotni tok skozi material.
Upori v materialu so odvisni od tega, kako debela je plast materiala in koeficienta toplotne prevodnosti lambda, ki je za vsak material razlicen.

Prestop toplote: Q[W/m2] = (Tin - Tout) / (1/alfa)
Prevod toplote: Q[W/m2] = (Tin - Tout) / (L/lambda)
 
 

Zakljucek

S programiranjem sem zacel tako, da sem najprej napravil nekaj polj, kjer sem popisal vse podatke o materialih, ki sem jih potreboval v nadaljevanju. Potem
sem zacel z vizuelnim programiranjem (kreiral sem okna, tabele,..., ki se bodo izrisala na zaslonu). Nazadnje sem se posvetil se izdelavi funkcij, ki se
izvedejo ob dolocenih situacijah. Najvec problemov mi je povzrocilo delo z objekti, kar mi je bilo pri programiranju novo. Ostali del programa mi ni povzrocal
vecjih tezav, ker sem ze od preje poznal osnove programiranja iz jezikov FORTRAN, BASIC, PASCAL,...
 
 

Literatura

Spoznajmo Java Script, Peter Hribar, 1998
Toplotna tehnika v zgradbah, Saso Medved, 1997
 
 
 
 

V Ljubljani, 30.8.1999