2 MNOGOKOTNIKI

V računski geometriji imajo velik pomen mnogokotniki. Z njimi se lahko popisujejo objekti v realnem svetu, hkrati pa so primerni za računalniško obdelavo. Po zgradbi so lahko povsem enostavni, tak je s tremi linijskimi elementi trikotnik, lahko pa so sestavljeni iz več tisoč elementov. Večje, kompleksnejše mnogokotnike je ponavadi potrebno razstaviti na več enostavnejših delov.

2.1 Definicija mnogokotnika

Definicija mnogokotnika: Mnogokotnik je območje na ravnini, ki je od okolice razmejeno z nizom linijskih elementov. Topološko gledano je mnogokotnik homeomorfična oblika kroga, oziroma njegova deformacija.

Naj bodo točke na ravnini, naj bodo linijski segmenti, ki povezujejo točke na ravnini med seboj. Obojih je n in določajo mnogokotnik, če:

1. Je presečišče med dvema sosednjima linijskima segmentoma, v krožnem redu, ena sama skupna točka: , za vse .

2. Se nesosednji segmenti ne sekajo med seboj: , za vse .

Prvi pogoj daje mnogokotniku podobnost krogu zaradi krožnega stikanja linijskih segmentov med seboj po sistemu konec z začetkom. Drugi pogoj pa definira enostavnost mnogokotnikov. Poznamo tudi neenostavne mnogoktnike (Slika 2.1).


Slika 2.1 Neenostavna mnogokotnika.

Točke na ravnini vi so temena mnogokotnika, linijske povezave med njimi ei so robovi mnogokotnika. Vsak enostaven mnogokotnik P razdeli ravnino na dva dela. Meja mnogokotnika P je . Velja .

2.2 Triangulacija

Pri manipuliranju z mnogokotniki je potrebno te večkrat deliti na manjše, enostavnejše dele. Osnovna delitev je triangulacija oziroma delitev na trikotnike. Pri tem se postavlja vprašanje, ali se lahko preko vsakega mnogokotnika izvede triangulacijo.

Obstoj triangulacije je tesno povezan z obstojem diagonale v mnogokotniku, to pa se lahko postavi le, če ima mnogokotnik vsaj eno nedvoumno izbočeno teme. Iz tega se lahko postavijo trije logični zaključki:

1. Vsak mnogokotnik mora imeti najmanj eno nedvoumno izbočeno teme.

2. Vsak mnogokotnik z temeni ima diagonalo.

3. Vsak mnogokotnik z temeni se da razdeliti na trikotnike (triangulirati) z dodajanjem (nobene ali večih) diagonal.

2.2.1 Obstoj izbočenega temena

Za dokaz prve postavke je potrebno privzeti mejo P mnogokotnika P kot pot, po kateri hodi hodec v nasprotni smeri urinih kazalcev. Vsak njegov obrat v levo označuje nedvoumno izbočeno teme, vsak njegov obrat v desno pa nedvoumno vbočeno teme. Naj bo L premica, ki teče skozi najnižje teme mnogokotnika v; najnižje glede na koordinato y. Če je takih temen več, naj bo to najbolj desno, najnižje teme. Notranjost mnogokotnika P je nad premico L. V temenu v hodec nedvoumno naredi obrat v levo, kar pomeni, da ima vsak mnogokotnik najmanj eno nedvoumno izbočeno teme (Slika 2.2).


Slika 2.2 V nejbolj desnem, najnižjem temenu se hodec obrne v levo; teme v je nedvoumno izbočeno.

2.2.2 Obstoj diagonale

Naj bosta temeni pred in za temenom v označeni z a in b. Če daljica ab meje P ne seka, niti se je ne dotika, potem je ab nedvoumno diagonala. Če pa ab seka oziroma se dotika meje P, potem ima ta mnogokotnik , trikotnik avb pa vsebuje še najmanj eno teme mnogokotnika P, ki ni a, v ali b. Naj bo x teme mnogokotnika P v trikotniku avb, ki je najbližje temenu v v pravokotni smeri na ab. Tako je teme x prvo teme, ki ga zadane premica L, ko se pomika iz temena v proti ab. Nedvoumno v prostoru avb, ki je omejen s polravnino L (temno senčeno na sliki), ni nobene točke meje P, razen temena x. Tako je daljica vx nedvoumno diagonala mnogokotnika P (Slika 2.3).


Slika 2.3 vx mora biti diagonala.

2.2.3 Obstoj triangulacije in njene lastnosti

Dokaz o obstoju diagonale posredno dokazuje, da se da vsak mnogokotnik razdeliti na trikotnike. Naj bo diagonala mnogokotnika P. Po definiciji diagonala d seka mejo mnogokotnika samo v svojih krajiščih. Diagonala d razdeli mnogokotnik P na dva mnogokotnika P', ki imata manj kot n temen, in s tem postane del . V vsakem mnogokotniku P' je mogoče določiti novo diagonalo , ki P' razdeli na dva manjša mnogokotnika (Slika 2.4). Ta proces se lahko ponavlja, dokler mnogokotnik P ni razdeljen na same trikotnike.


Slika 2.4 Diagonala razdeli mnogokotnik na dva manjša mnogokotnika.

Triangulacijo preko mnogokotnika je mogoče narediti na več načinov, število katerih narašča z n. Za vse velja, da je za triangulacijo mnogokotnika P potrebno diagonal, ki mnogokotnik P razdelijo na trikotnikov. Vsota vseh notranjih kotov mnogokotnika P z n temeni je .

2.2.4 Dualnost triangulacije

V teoriji grafov ima pomembno mesto t.i. dualnost grafa. Gre za lastnost, da je določene podatke moč predstaviti na več načinov (dva-dual). Triangulacija mnogokotnika P je ponavadi predstavljena z vrisanimi diagonalami, lahko pa tudi z grafom T, ki je druga oblika predstavitve istih podatkov. Graf T, dualnost triangulacije mnogokotnika je graf, ki je sestavljen iz vozlišč in povezav med njimi. Vozlišča predstavljajo trikotnike triangulacije, povezave med njimi pa skupne stranice trikotnikov triangulacije oziroma digonalo, ki je skupna dvema trikotnikoma (Slika 2.5).


Slika 2.5 Dualnost triangulacije.

Velja, da je graf T, dualnost triangulacije, drevo, ki je sestavljen iz vozlišč, v katerih se srečajo največ tri povezave. Vozlišča grafa T stopnje ena so končne točke grafa T oziroma uhlji mnogokotnika P. Vozlišča druge stopnje ležijo na veji T in jo podaljšujejo. Vozlišča tretje stopnje so razvejišča grafa T. Iz povedanega sledi, da ima vsak mnogokotnik z temeni vsaj dva neprekrivajoča se uhlja.

2.3 Površina mnogokotnika

Razdeljevanje na trikotnike se uporablja pri preračunavanju površine mnogokotnikov. Mnogokotnik se razdeli na trikotnike, izračuna se površino posameznega trikotnika, vsota površin vseh trikotnikov je površina mnogokotnika.

2.3.1 Vektorski produkt

V splošnem je površina trikotnika osnovnica krat višina polovic. Vendar v pogojih, ko so podana temena a,b,c trikotnika T na ravnini, ta formulacija ni več primerna. V tem primeru je uporaben vektorski produkt, katerega velikost predstavlja površino paralelograma s stranicama A in B. Polovica paralelograma je trikotnik s stranicama A in B, pri čemer velja in . Vektorski produkt je izračunljiv s pomočjo determinante:


, in so enotski vektorji v x, y in z smeri. V dvodimenzijskem prostoru sta , od zgornjega izraza ostane . Površina trikotnika, če se upošteva in , je:

,

.

V deterministični obliki je dvakratna površina trikotnika izračunljiva z:

.

2.3.2 Površina konveksnega mnogokotnika

Vsak konveksen mnogokotnik se lahko trivialno razdeli na trikotnike tako, da se eno krajišče vseh diagonal d pripne v eno teme vk (Slika 2.6).


Slika 2.6 Tiangulacija konveksnega mnogokotnika; vse diagonale imajo eno skupno krajišče v temenu v0.

Površina tako razdeljenega mnogokotnika, ki ima temena označena v nasprotni smeri urinih kazalcev z , je lahko zapisana kot

.

2.3.3 Površina štiristranega konveksnega mnogokotnika

Ker je razdeljevanje na trikotnike izvedljivo na več načinov, je tudi površino mnogokotnika moč zapisati na več načinov. Naj bo štiristrani konveksen mnogokotnik, ki ga je mogoče razdeliti na trikotnike na dva načina (Slika 2.7).


Slika 2.7 Dve možni triangulaciji štiristranega konveksnega mnogokotnika.

V prvem primeru velja:

,

po ureditvi

.

Do enakega izraza se pride tudi v drugem primeru. Razvidno je, da izraz ne vsebuje segmenta ac, kar pomeni, da postavitev diagonale ne vpliva na končni rezultat .

Če so temena štiristranega konveksnega mnogokotnika popisana s koordinatama xi in yi, je splošna enačba za izračun dvojne površine mnogokotnika enaka

.

2.3.4 Površina štiristranega nekonveksnega mnogokotnika

Pri nekonveksnem štiristranem mnogokotniku (Slika 2.8) je možen en sam način triangulacije. Diagonala ac je izven mnogokotnika, ostane le ena notranja diagonala ab. Površina mnogokotnika je:

.

Zaradi lastnosti vektorskega produkta je površina acd negativna in se od abc odšteje. Tako prej omenjena enačba za izračun površine štiristranih konveksnih mnogokotnikov velja tudi za štiristrane nekonveksne mnogokotnike.


Slika 2.8 Nekonveksen mnogokotnik; senčena površina je negativna.

Izkaže se, da je enačba za izračun površine štiristranih mnogokotnikov splošna in velja tudi za mnogokotnike, katerih .

2.3.5 Površina iz poljubnega centra

Pri posplošitvi omenjenega načina, pri katerem se seštevajo površine trikotnikov, naj bo izhodišče točka p, ki je povsem poljubna in naj leži zunaj mnogokotnika P (ni nujno). Naj bo trikotnik, katerega temena so orientirana v nasprotni smeri urinih kazalcev, naj bo p katerakoli točka na ravnini. Potem velja:

.


Slika 2.9 Površina trikotnika določljiva preko dveh zunanjih izhodiščnih točk in .

Naj bo izhodiščna točka (Slika 2.9). Potem je prvi člen enačbe za izračun površine negativen zaradi svoje orientiranosti; ostala dva člena sta pozitivna. Površina predstavlja natančno tisto površino štiristranega mnogokotnika , ki je zunaj trikotnika T. Tako je končna površina natančno kot določena . Podobno velja tudi za izhodiščno točko . Obe površini, in sta zaradi svoje orientiranosti negativni in se od , ki je pozitivna, odštejeta. Ostanek je natančno . Podobno velja za katerokoli poljubno točko na ravnini, znotaj ali zunaj trikotnika T.

2.4 Izvedba triangulacije

2.4.1 Diagonala, notranja ali zunanja

Pri razdeljevanju mnogokotnikov na trikotnike je najprej potrebno poiskati diagonalo mnogokotnika. Diagonala razdeli mnogokotnik na dva dela. Postopek je potrebno ponavljati, dokler mnogokotnik ni razdeljen na same trikotnike. Da je daljica , diagonala mnogokotnika P mora veljati: da ne seka meje mnogokotnika P in, da je v vsej svoji dolžini v notranjosti P. Diagonale mnogokotnika se med seboj ne sekajo.

Določanje diagonal je preprosta aplikacija, ki se ponavlja, dokler niso določene vse diagonale mnogokotnika: za vsak rob e mnogokotnika P, ki ne seka nobenega konca diagonale s, se preveri, če e seka s. Ko je ugotovljeno presečišče med e in s, daljica s ni diagonala mnogokotnika. Če noben tak rob ne seka s, potem je s diagonala mnogokotnika P. V primeru kolinearnosti točk ta način ni uspešen (Slika 2.10).


Slika 2.10 Teme, sosednje i, je kolinearno z ij.

Če je rob, sosedenj robu i, kolinearen z ij, potem ij ni diagonala. Naj bo rob mnogokotnika, kolinearen z ij. Mogoča sta primera, ko je daljica ij daljša od e; pri (Slika 2.10a) in ko je daljica ij krajša od e (Slika 2.10b), vendar ta ni več enostaven mnogokotnik.

Vzporedno z aplikacijo določanja diagonal je potrebno za vsako diagonalo preveriti, če ne seka druge diagonale. To se preveri z medsebojnim primerjanjem koordinat krajišč obeh diagonal. Na koncu je potrebno za vsko diagonalo preveriti, če leži v notranjosti mnogokotnika P (Slika 2.11).


Slika 2.11 Diagonala ca leži zunaj mnogokotnika P.

Vprašanje notranjosti in zunanjosti je test lokalne narave. Če je diagonala v okolici obeh temen in v notranjosti mnogokotnika P, potem je v notranjosti mnogokotnika v vsej svoji dolžini. Diagonala v vsej svoji dolžini namreč ne seka meje mnogokotnika P. Zadostno je testiranje ene same končne točke diagonale. Če je diagonala s v okolici točke vi v notranjosti mnogokotnika, potem je v notranjosti mnogokotnika tudi v okolici točke vj in obratno. Podobno velja tudi za zunanjost. Test se tako zoži na pregled okolice točke vi. Možna sta primera, ko je vi izbočeno (Slika 2.12a) ali vbočeno (Slika 2.12b) teme.


Slika 2.12 Diagonala je v trikotniku določenim z , , : (a) izbočeno;(b) vbočeno.

Na sliki 2.12a je diagonala ij s krajiščem v izbočenem temenu v. Jasno je, da je diagonala v notranjosti mnogokotnika P, če je v notranjosti trikotnika z vrhom v temenu v. To pomeni, da mora biti teme na levi strani in teme ne levi strani . Ta pogoj se preverja s pomočjo računanja površine med točkami i, j in i-1 ter med točkami i, i+1 in j. Če je površina pozitivna, potem predpostavka levega drži, če je negativna, predpostavka levega ne drži.

V primeru vbočenosti temena i ta način odpove, saj sta lahko temeni i-1 in i+1 hkrati obe na desni, obe na levi ali vsako na svoji strani diagonale ij. Podobnost s prejšnjim primerom je ta, da je notranjost pri izbočenem temenu enaka zunanjosti pri vbočenem temenu. Notrajnost in zunanjost sta zamenjani. Pri drugem primeru torej velja (test po istem načinu kot pri izbočenem temenu), če diagonala ni zunanja, potem je notranja. Testira se zunanjost. Pred testiranjem notranjosti oziroma zunanjosti je tako potrebno določiti, ali je vi izbočeno ali vbočeno teme. Teme vi je izbočeno, če je teme na levi strani ali na . Po dogovoru je teme , pri katerem je notranji kot enak , tudi izbočeno.

2.4.2 Triangulacija z odstranjevanjem ušes

Zgoraj omenjeni način razdeljevanja mnogokotnikov na trikotnike se ne uporablja prav pogosto, saj je zaradi svoje strukture vsakokratnega pregeledovanja pravilnosti diagonale precej počasen.

Hitrejši je način, pri katerem se postavlja diagonalo med temeni in , pri čemer mora biti izbočeno teme. Ta način se imenuje tudi način odrezovanja uhljev mnogokotnika. Po definiciji ima vsak mnogokotnik z vsaj dva neprekrivajoča se uhlja. Na sliki 2.13 je , , uhelj mnogokotnika.


Slika 2.13 v1v2v3 je uhelj mnogokotnika.

Triangulacija se začne v izhodiščnem temenu . Poiskati je potrebno prvo trojico temen , , , ki določajo uhelj mnogokotnika, t.j. izbočeno teme z vrhom v temenu . Ko je taka trojica najdena, je daljica diagonala mnogkotnika. Trikotnik , , se odreže od preostanka mnogokotnika. Postopek se ponavlja, dokler od mnogokotnika ne ostane samo (zadnji) trikotnik. Triangulacija po načinu odrezovanja uhljev je s tem končana (Slika 2.14). Izhoden podatek je seznam diagonal, ki so definirane z lastnimi krajišči glede na označevanje vhodnega podatka mnogokotnika (Tabela 2.1).

Tabela 2.1: Izhodni podatek, seznam diagonal za sliko 2.14.
Diagonale:
1 - 312 - 14
4 - 69 - 14
3 - 68 - 14
3 - 78 - 15
1 - 77 - 15
0 - 77 - 16
9 - 117 - 17
9 - 12


Slika 2.14 Mnogokotnik razdeljen na trikotnike po načinu odrezovanja uhljev.

2.5 Razdeljevanje na trapeze

Poleg razdeljevanja na trikotnike, je mnogokotnik moč razdeliti tudi na trapeze; na konveksne površinske elemente. Ta razdelitev je lahko osnova za nadaljno razdeljevanje na trikotnike. Razlika med triangulacijo in razdeljevanjem na trapeze je ta, da so pri prvi razdelitveni elementi diagonale, pri drugi pa horizontalne oziroma verikalne (horizontalna in vertikalna razdelitev na trapeze) linije skozi temena v, ki so v primeru mnogokotnika omejene z mejo mnogokotnika P (Slika 2.15), v primeru ureditve linijskih elementov pa s temi elementi ali pa se nadaljujejo v neskončnost (Slika 2.16).


Slika 2.15 Razdelitev na trapeze:(a) vertikalna; (b) horizontalna.

2.5.1 Razdeljevanje na trapeze s pregledovanjem ravnine

Razdeljevanje na trapeze je lahko izvedeno z različnimi algoritmi. Z determinističnimi ali z naključnimi inkrementalnimi algoritmi. Pri determinističnem načinu gre za pregledovanje mnogokotnika oziroma planarnega grafa s pomočjo horizontalne ali vertikalne linije. Če se privzame za pregledovalno linijo vertikalo, potem koordinata x predstavlja čas, v katerem se linija L pomika od proti . Naj bo N niz n linearnih segmentov na ravnini (Slika 2.16).


Slika 2.16 Pregledovanje ravnine z vertikalno linijo.

Naj bo H(N) trapezoidna dekompozicija, ki jo želimo dobiti kot izhoden podatek. Naj bo presek med polravnino in H(N). Med procesom pregledovanja je potrebno ohranjati oziroma obnavljati , ki pri postane H(N). se obnavlja vsakič, ko linija L preide kakšno izmed karakterističnih točk (krajišče segmenta, presečišče segmentov). Linija L tako napredujej proti od ene karakteristične točke do druge. V vsakem trenutku je potrebno vedeti, katera bo naslednja karakteristična točka, ki jo bo linija L zadela. Vse karakteristične točke so popisane v t.i. popisu dogodkov. Razvrščene so po naraščujoči koordinati x. Tako je v vsakem trenutku znano, katera karakteristična točka je prva na desni strani linije . Presečišč segmentov v prvi fazi v tem seznamu ni. Ta so določljiva s pomočjo mejnega seznama. V tem seznamu so zapisani vsi segmenti, ki jih v danem trenutku linija L seka. Za sliko 2.16 je mejni seznam a,b,c,d,e,f,g Do presečišča lahko pride le med segmentoma, ki sta si v mejnem seznamu sosednja. Glede na to (Slika 2.16), da se razdalja med a in b, ko se L približuje presečišču v, manjša, se lahko vsako naslednje presečišče natančno določi v naprej. Ko je določeno, se ga pripiše v popis dogodkov. Na začetku pregledovanja sta H(N) in mejni seznam prazna. V popisu dogodkov so krajišča vseh elementov N razvrščena po naraščujoči koordinati x. Vsakič. ko linija L preide karakteristično točko, se ta v popisu dogodkov zbriše. To pomeni, da se zbriše točka z najmanjšo vrednostjo x. Ko linija L preide karakteristično točko p, se dogaja naslednje (Slika 2.17):


Slika 2.17 Pregledovanje (a) leve krajiščne točke; (b) desne krajiščne točke; (c) presečišča.

1. Točka p je levo krajišče segmenta . V tem primeru se e doda mejnemu seznamu. Segmenta a in b, za katera se predpostavi, da vedno obstajata (lahko se ju umetno doda nad in pod vse ostale segmente niza N), sta pred in za e v popravljenem mejnem seznamu. V tem trenutku se spremeni tudi H, ki se mu doda segment e in vertikalna povezava med a in b, ki gre skozi točko p. V mejnem seznamu sta sedaj segmenta a in e sosednja. Če se sekata na desni strani točke p, je to presečišče natančno določljivo. Ob predpostavki, da ga v popisu dogodkov še ni, se novo presečišče tja vpiše. Isto se naredi tudi za segmenta b in e.

2. Točka p je desno krajišče segmenta . V tem primeru se e izbriše iz mejnega seznama. V H se doda vertikalna povezava med a in b, ki gre skozi točko p. Segmenta a in b postaneta v popravljenem mejnem seznamu sosednja. Če se sekata ne desni strani točke p, je to presečišče natančno določljivo. Ob predpostavki, da ga v popisu dogodkov še ni, se novo presečišče tja vpiše.

3. Točka p je presečišče dveh segmentov . V popravljenem mejnem seznamu segmenta f in g zamenjata mesti. Popravi se H, kamor se vpiše presečišče p in vertikalna linija med segmentoma a in b, ki gre skozi točko p. V popravljenem mejnem seznamu sta sedaj sosednja segmenta a in f ter b in g. Za oba para je potrebno preveriti mogoče presečišče desno od točke p (kot opisano v točki 1.) in ob predpostavki, da ga v popisu dogodkov še ni, se novo presečišče tja vpiše.

2.5.2 Inkrementalni algoritem razdeljevanja na trapeze

Inkrementalni algoritem za razdeljevanje na trapeze temelji na dodajanju linijskih segmentov v niz N po naključnem vrstnem redu. Za vsak novo dodan linijski segment se doda karakteristične vertikale, ki so del trapezoidne dekompozicije. Naj bo N niz n linijskih segmentov na ravnini in H(N) rezultirajoča trapezoidna dekompozicija. H(N) nastaja inkrementalno z dodajanjem segmentov iz niza N, enega za drugim po naključnem vrstnem redu. V i-tem koraku algoritma je zgrajen , pri čemer predstavlja niz prvih i-tih naključno izbranih linijskih segmentov (Slika 2.18 c).


Slika 2.18 (a) N: niz segmentov; (b) H(N); (c) ; (d) potovanje vzdolž v ; (e) .

Predpostavimo, da je določen trapez v , ki vsebuje eno izmed krajišč linijskega segmenta S, naj bo to točka . Potrebno je potovati v vzdolž linijskega segmenta S od krajišča proti krajišču in pri tem pregledovati že določene trapeze v (Slika 2.18d). Naj bo f katerikoli trapez v , ki ga linijski segment S seka. Vsak tak trapez je potrebno razdeliti (Slika 2.19) in dodati vertikalo.


Slika 2.19 Razdeljevanje trapeza f.

Če linijski segment S preseka zgornjo ali spodnjo stranico trapeza f, potem je potrebno skozi to presečišče postaviti vertikalo, ki je sestavni del trapezne dekompozicije. Če krajišče segmenta S leži v notranjosti trapeza f, kot v primeru in na sliki 2.18d, potem je potrebno skozi to krajišče postaviti vertikalo. Ko so pregledani vsi trapezi vzdolž segmenta S in dodane vse vertikale, je določena nova razvrstitev . Prikazana je na sliki 2.18e. Sledi dodajanje naslednjega linijskega segmenta iz niza N. Končno stanje je prikazano na sliki 2.18b.

2.6 Razdeljevanje na konveksne površinske elemente

Poleg razdeljevanja na trikotnike in trapeze, je mnogokotnik moč razdeliti tudi na konveksne površinske elemente. Pri tem se je potrebno držati dveh načel:

1. Razdeliti mnogokotnik na čim manj konveksnih površinskih elementov.

2. Izvesti to razdelitev v čim krajšem člasu.

Ti dve načeli si nasprotujeta. Tako se možne rešitve razdeljevanja razlikujejo po tem, katero od obeh načel je upoštevano v večji meri. Poiskati je potrebno kompromisno rešitev med obema načeloma.

Dekompozicijo mnogkotnika P je mogoče narediti s pomočjo diagonale ali s pomočjo segmentov. Razlika je v tem, da so krajišča diagonal vedno temena mnogokotnika P, za segmente pa je pomembno samo to, da njihova krajišča ležijo nekje na P. Delitev s pomočjo segmentov je precej bolj zapletena, vendar ponuja optimalnejše rezultate. Teorem (Chazzele) pravi:

Naj bo najmanjše število konveksnih površinskih elementov. Za mnogkotnik z r vbočenimi temeni velja, .

Če se skozi temena, ki imajo notranji kot (vbočeno), potegne diagonala, nujno nastaneta dva konveksna površinska elementa. Število takih elementov je r+1. Z eno diagonalo je torej mogoče dobiti največ dva taka elementa. Rezultat je konveksnih elementov (Slika 2.20, Slika 2.21).


Slika 2.20 konveksnih elementov: ; 5 elementov.


Slika 2.21 konveksnih elementov: ; 5 elementov.

Tako dekompozicijo je mogoče dobiti na način odvzemanja nepomembnih diagonal. Diagonala d je nepomembna za teme v, če bi njena odstranitev ustvarila površinski element, ki bi bil v temenu v vbočen. Teme v mora biti tako v vsakem primeru vbočeno. Vsako vbočeno teme ima največ dve pomembni diagonali. Diagonalo, ki ni pomembna za nobeno teme, imenujemo nepomembna digonala.

Algoritem je preprost. Najprej se preko mnogokotnika P izvede triangulacija. Nato se po vrsti odvzemajo nepomembne diagonale. Na sliki 2.22 je prikazano vbočeno teme . Sosednji temeni sta in . Levo od je polravnina , desno od je polravnina . Na polravnini je lahko največ eno pomembna diagonala. Če sta diagonali dve, je tista, ki je bližja , nepomembna. Njena odstranitev v temenu v ne povzroči vbočenosti površinskega elementa. Podobno velja tudi za polravnino .


Slika 2.22 Pomembne diagonale. Diagonala a je ne nepomembna, saj diagonala b v polravnini še vedno zagotavlja vbočenost v temenu v. Podobno je tudi d nepomembna diagonala.

2.6.1 Optimalna konveksna razdelitev

Razdeljevanje s segmenti je precej bolj zapleteno, vendar ponuja optimalnejše rezultate. Mogoča je tudi delitev, pri kateri se delitveni segmenti s meje mnogokotnika P ne dotikajo (Slika 2.23).


Slika 2.23 Optimalna konveksna razdelitev.